Kandidata za župana Radelj ob Dravi o aktualni problematiki, investicijah, načrtih, volilni kampanji in vodenju občine

Na spletnem portalu Koroških Novic tudi zadnje dni pred lokalnimi volitvami aktivno spremljamo dogajanje v vseh občinah. Širši javnosti smo že predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi nekaterih kandidatov za župane na Koroškem. Ustavili smo se tudi v Radljah ob Dravi, kjer se za županski stolček potegujejo trije kandidati.

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Še pred tem pa smo v uredništvu Koroških Novic v sodelovanju z bralci vsem kandidatom za župane na Koroškem poslali ista vprašanja, na katera smo prosili, da odgovorijo kratko in jedrnato, v nekaj stavkih.

Odgovore kandidatov na Prevaljah si lahko preberete TUKAJ, za Mislinjo TUKAJ, za Ravne na Koroškem TUKAJ, za Muto TUKAJza Črno na Koroškem TUKAJza Slovenj Gradec TUKAJza Mežico TUKAJ, za Dravograd TUKAJ, za Podvelko TUKAJ. Še preden pa se odpravite na volišče, pa si lahko v tem prispevku preberete odgovore dveh županskih kandidatov v Radljah ob Dravi, in sicer sta na naša vprašanja odgovorila Boštjan Martini in Stanislav Pajtler. Županski stolček pa bo vnovič poskušal zasesti mag. Alan Bukovnik, ki pa se na naše poizvedovanje ni odzval.

Odgovore kandidatov, ki sta odgovorila na vprašanja, smo zapisali po abecednem vrstnem redu glede na priimek.

Zakaj ste se odločili, da boste kandidirali na letošnjih lokalnih volitvah?

Martini:Z željo narediti še več za občanke in občane, ki so mi izrazili podporo in pobudo z željo po spremembi.”

Pajtler:Za kandidaturo sem se odločil, ker želim dati izbiro občankam in občanom, saj je moje načelo primerjati se z boljšimi in postati še uspešnejši. V delo občine želim vnesti svež veter z veliko bolj podjetniškim načinom dela v dobrobit prebivalcev občine. Poleg tega pa odpraviti koruptivni način dela.”

Naštejte tri vaše lastnosti, zaradi katerih smatrate, da ste boljši od ostalih kandidatov?

Martini:Vse kandidate spoštujem in jih ne bi sodil, po čem sem boljši. Moje lastnosti, ki bi jih izpostavil, so pripravljenost na konstruktivni dialog z vsemi, znati poslušati in sprejemati mnenja drugih.”

Pajtler: Sem vztrajen in logičen tip človeka. Odločen, da od ideje do rešitve vedno obstaja pot. pošten do vseh in držim dano besedo.”

Kaj se bo v vaši občini spremenilo na bolje, če zmagate na volitvah?

Martini:Večja preglednost vseh projektov in dvig kakovosti bivanja in življenja vseh občank in občanov.”

Pajtler: “Urejenost in veliko večji poudarek na odročnejše kraje. Izboljšali bomo plačilno disciplino. Vsi projekti bodo strokovno izvedeni. Postopoma načrtno, korak po koraku reševanje težav in ne odpirati projekte vse povprek.”

Katera je največja pomanjkljivost v vaši občini, kaj je tisto, kar si zasluži črno piko in kaj oceno odlično?

Martini:Največja pomanjkljivost je zagotovo preveliko zadolževanje in preslab dialog v občinskem svetu, oceno odlično pa si zasluži črpanje evropskih sredstev.”

Pajtler:Premalo črpanja evropskih sredstev, preveliki strošek župana in podžupana, koruptivno delovanje, politično razlikovanje in slabi medsebojni odnosi. Pri oceni odlično; V primerjavi z ostalimi občinami dokaj veliko narejenega.”

Naštejte tri investicije, ki jih imate namen izvesti najprej, če zmagate na lokalnih volitvah?

Martini: “Takojšen pristop k ureditvi lokalnih cest na Remšniku, Sv. Antonu, Vuhredu in Sv, Treh kraljih ter okolice Radelj, ureditev optičnega omrežja po celotni občini in gradnja vrtca.”

Pajtler:Generalno urediti infrastrukturo, vlaganje v turizem, finančna pomoč gospodarstvu.”

Menite, da je razvitost občinskega središča enaka razvitosti podeželskim krajevnim skupnostim v vaši občini?

Martini:Nikakor. Menim, da so podeželske krajevne skupnosti v mnogo slabšem položaju, pri čemer tudi center ni urejen, kot bi moral biti.”

Pajtler:Nikakor ne, saj se daje največji poudarek na gosto naseljena področja, kjer je večja volilna moč in s tem si župan zagotavlja nadaljevanje svoje funkcije.”

Katera vlaganja načrtujete v podeželske krajevne skupnosti na vašem območju, kje vidite največji minus in kje največji plus na tem področju?

Martini:Največ vlaganj bo v cestno infrastrukturo, vzdrževanju lokalnih cest in proti prašnih ureditev, razvoj in gradnja kanalizacijskega omrežja in ureditev kakovosti pitne vode.”

Pajtler:Ureditev lokalnih in gozdnih cest, v veliko primerih asfaltiranje cest. Veliko več prisotnosti občinske uprave na terenu za reševanje težav. Najlepši hribovski kraji v Sloveniji, kar je med glavnimi plusi.”

Kako komentirate razvoj cestne infrastrukture v vašem kraju?

Martini:Kot nezadostno, preslabo.”

Pajtler:Zelo slabo.”

Kako bi v vaši občini in tudi regiji vzpodbudili odpiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in na kakšen način bi zadržali mlade v občini oz. regiji, da ne bi iskali zaposlitve izven meja?

Martini:Z gospodarstvu prijazno občino, novi odlok NUSZ, izgradnjo novih poslovnih območij in dialogom z gospodarstveniki, kar bi posledično pripomoglo do novih delovnih mest. Vzporedno pa je treba povečati štipendiranje in mladim omogočati večjo participacijo v občini.”

Pajtler:Osveščanje mladih o pomembnosti, da sodelujejo v razvoju naše občine. Predočiti jim prihodnost razvoja in pomen sodelovanja v skupnosti za lepšo prihodnost s točno določenim pristopom. Vlaganje v kadre, predvsem na področju štipendiranja in mesečnega sestajanja ter preverjanja potreb na trgu in prilagajanja trenutnim razmeram.”

Kako ocenjujete razvoj turizma v vaši občini?

Martini: Menim, da je popolnoma zadosten, saj smo vrisani na svetovni zemljevid. Potrebno pa je povečati zaposlovanje naših občanov, razvoj ustreznega domačega kadra in povečanje nastanitvenih kapacitet.

Pajtler:Sam turizem je pri nas še vedno v povojih. Poudarek se daje le na center, ne pa tudi na lepe turistične destinacije v ostalih krajih. Težiti je potrebno po enakomernem vlaganju v še tako majhen kraj z vsaj malo turistične perspektive.”

Kako bi rešili stanovanjsko problematiko na Koroškem in v vašem kraju?

Martini:Z gradnjo neprofitnih stanovanj. S stanovanjskimi ukrepi –ugodnimi ukrepi mladim družinam, rešitvi prvega stanovanjskega problema in z gradnjo novih, cenovno ugodnih stanovanj – javno zasebno partnerstvo.”

Pajtler:V proračun občine bi vključil izgradnjo občinskih in socialnih stanovanj s pomočjo črpanja evropskih sredstev.”

Imate v programu širiti kapacitete vrtca ,ali to v vaši občini ni potrebno?

Martini:Vrtec v občini se že gradi. Podpiram izgradnjo novega vrtca, vendar je treba dodatno ustrezno obnoviti tudi vrtca v Vuhredu in na Remšniku.”

Pajtler:To je že vključeno v dosedanji program, ki se že izvaja.”

Kaj boste naredili, da boste kot županja/župan pomagali zagotoviti enakopravnost vseh občanov, ne glede na njihov materialni in družbeni položaj?

Martini: “Takojšen ukrep je draginjski dodatek za vse občane in uvedba participativnega proračuna.”

Pajtler: “Delal bom v duhu enakopravnosti s tem, da bom zagovarjal načelo enakosti z informiranjem občank in občanov o njihovih pravicah. V pravni službi bom razporedil dela in naloge ter določil nekaj ur tedensko za stik z ljudmi s svetovanjem v primeru težav direktno na terenu.”

Menite, da je v vaši občini primerno poskrbljeno za vse generacije?

Martini:Menim, da je potrebno še veliko postoriti tako za mlade, kot za aktivno prebivalstvo in tudi starejše. Kar je tudi moja predvolilna zaveza.”

Pajtler: “Trenutno še ne, ampak bom poskrbel, da se bo temu področju posvečalo veliko več pozornosti.”

Vse več starostnikov si ne more privoščiti plačila doma za ostarele. V čem vidite rešitev?

Martini:Rešitev vidim v sprejetju ukrepov, ki bi starejšim omogočali kvalitetno in brezskrbno preživeti tretje življenjsko obdobje. Tudi z večjo zaposljivostjo v občini in regiji, pri čemer bi si medgeneracijsko pomagali (starši – otroci) in gradnjo dnevnega varstva za starejše občane.”

Pajtler:Rešitev je v tem, da občina pristopi z večjim deležem soudeležbe financiranja
oskrbnine v domu.”


Kako ocenjujete delovanje zdravstvenega sistema v vaši občini, bi kaj spremenili?

Martini: “Zdravstveni sistem ocenjujem kot zadovoljiv. Vsekakor pa je potrebno v kraj privabiti dodaten ustrezen strokovni kader, pri čemer bo eden izmed ukrepov tudi štipendijska shema.”

Pajtler: “Sistem obravnavanja pacientov po sistemu naročanja je popolnoma zgrešen, ker se že ob naročanju sama medicinska sestra odloča o nujnosti obravnavanja pacienta in določi termin obiska pri zdravniku.”

Kaj bi lahko vi kot župan/županja prispevali k reševanju problematike pomanjkanja kadrov v ZD v regiji, predvsem kliničnih psihologov, pedopsihiatrov za mladostnike, logopedov? Kako bi rešili pomanjkanja kadra v bolnici in domovih za ostarele?

Martini: “Kot že omenjeno, v kraj je potrebno privabiti dodaten ustrezen strokovni kader, pri čemer bo eden izmed ukrepov tudi štipendijska shema.”

Pajtler:Ob večkratnih pogovorih z direktorji ustanov bi iskali najboljše možne rešitve.

Bi bili pripravljeni zaposliti v občinski upravi tudi invalide oz. ljudi z posebnimi potrebami, imate to v načrtu?

Martini:Skrb za vse ranljive skupine je ključna. Osebe s posebnimi potrebami je treba še v večji meri vključiti, saj v družbi predstavljajo visoko dodano vrednost.”

Pajtler:Absolutno se zavedam, da so ranljive skupine najbolj ogrožene. Potreben bo narediti poseben pristop k tej problematiki. Za začetek bo zaposlen najmanj en invalid v občinski upravi.”

Ste zadovoljni z urejenostjo javnega potniškega prometa v vašem kraju in regiji?

Martini:Ne, menim, da je še veliko manevrskega prostora za ureditev javnega potniškega prometa, predvsem z Vuhredom, Remšnikom in Sv. Antonom, saj je trajnostni razvoj občine tudi ena izmed prioritet programa.”

Pajtler:To področje ni posebej urejeno, razen glavnih povezav po dolini. Predvideva se možnost lokalnih linij, katere bo potrebno še preučiti.”

Menite, da je v vaši občini dovolj poskrbljeno za zapuščene živali, bi podprli gradnjo zavetišča?

Martini:Problematika prostoživečih mačk je pereč problem in treba se je še bolj sistemsko lotiti težave, z vključitvijo dodatnih strokovnih služb.”

Pajtler: “Za to je zelo slabo poskrbljeno. Podprl bom vsakršno idejo o gradnji zavetišča in prispeval tudi svoj delež.”

Katera politična stranka vam je glede na vaš način življenja, razmišljanja … najbližje?

Martini: “Stranka, ki zagovarja vrednote, kot so: dostojanstvo človekovega življenja v vseh njegovih oblikah, svoboda, odgovornost, enakost, pravičnost, resnica, solidarnost in subsidiarnost.”

Pajtler: “Politično se ne opredeljujem.”

Po čem bi želeli, da bi si vas občanke in občani zapomnili, ne glede na izid volitev?

Martini: “Občanke in občani si si me bodo zapomnili po možnosti ZA SPREMEMBO.”

Pajtler: “Zmerja odprt in enak za vse ne glede na vplive okolice in opredelitev ljudi. Da sem še vedno človek, ki spoštuje tudi drugače misleče.”

Koliko vas bo stala volilna kampanja?

Martini:Volilna kampanja me bo stala med 800 in 1000 EUR.”

Pajtler: “Skromno, kakor tudi želim delati in to je 1.500 Eur”

Če na volitvah ne zmagate, kako boste (če boste) sodelovali z izvoljenim kandidatom/kandidatko?

Martini:Sodelovanje je nujno in pogoj za dobrobit vseh občank in občanov. Prihodnosti si ne znam predstavljati drugače.”

Pajtler:Še vedno bom v stiku z njim in mu predlagal konkretne rešitve, v kolikor bo župan to sprejemal.”

Pri tem naj še omenimo, da bo drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, v nedeljo, 4. decembra 2022. Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Volivci pa imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Dogodki