Search
Close this search box.

Kandidat za župana Slovenj Gradca o aktualni problematiki, investicijah, načrtih, volilni kampanji in vodenju občine

Na spletnem portalu Koroških Novic v teh dneh aktivno spremljamo dogajanje glede lokalnih volitev. Širši javnosti smo že predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi nekaterih kandidatov za župane na Koroškem. Danes pa je na vrsti edina mestna občina na Koroškem, v kateri se za županski stolček poteguje le en kandidat.

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Še pred tem pa smo v uredništvu Koroških Novic v sodelovanju z bralci vsem kandidatom za župane na Koroškem poslali ista vprašanja, na katera smo prosili, da odgovorijo kratko in jedrnato, v nekaj stavkih.

Odgovore kandidatov na Prevaljah si lahko preberete TUKAJ, za Mislinjo TUKAJ, za Ravne na Koroškem TUKAJ, za Muti TUKAJ, za Črno na Koroškem TUKAJ. V tem prispevku pa boste lahko prebrali, kaj je na zastavljena vprašanja odgovoril aktualni župan v MO Slovenj Gradec, Tilen Klugler, ki je hkrati tudi edini kandidat za župana na letošnjih lokalnih volitvah v Slovenj Gradcu.

Zakaj ste se odločili, da boste kandidirali na letošnjih lokalnih volitvah?

Klugler: “H kandidaturi so me v največji meri spodbudili pozitivni odzivi in podpora, ki so mi jih malodane ves čas mojega prvega mandata izkazovali občanke in občani. Zadovoljstvo z mojim načinom vodenja občine in z realizacijo zastavljenih projektov so izrazili tudi v anketah, na podlagi katerih sem bil dve leti zapored – v letih 2020 in 2021 (tretji naziv pa še čakamo) – razglašen za najboljšega slovenskega župana. Sicer pa sem v teh zadnjih štirih letih tudi sam pri sebi ugotovil, da je delo, ki ga opravljam – čeprav velikokrat zelo zahtevno in naporno ter ves čas nadvse odgovorno – vendarle tisto, ki mi ponuja vedno dovolj izzivov pa tudi zadovoljstva ob uresničenih načrtih, odpravljenih težavah, srečanjih z najrazličnejšimi ljudmi. V prvem mandatu smo s sodelavkami in sodelavci postorili veliko, oblikovali pa smo tudi še veliko načrtov za nadaljnji razvoj Slovenj Gradca. In tudi te si srčno želim spraviti v življenje. Prvi korak na poti do uresničenih idej in doseženih ciljev pa je seveda ponovna kandidatura.”

Naštejte tri vaše lastnosti, zaradi katerih smatrate, da ste boljši od ostalih kandidatov?

Klugler: “Glede na to, da nimam protikandidatov, sem zagotovo najboljši izbor na tokratnih volitvah župana v Slovenj Gradcu. Lahko pa ugibam, kaj so tiste tri lastnosti, ki so pripomogle k temu, da sem edini kandidat za župana. Stavil bi na sposobnost povezovanja in korektnega sodelovanja, na izpolnjevanje dogovorov in obljub ter na vztrajnost in odločenost, da Slovenj Gradec umestimo med prvih deset najuspešnejših slovenskih občin.”

Kaj se bo v vaši občini spremenilo na bolje, če zmagate na volitvah?

Klugler: “V zmago na teh volitvah sem pravzaprav prepričan. Prav tako pa trdno verjamem tudi v to, da se bo v naslednjih štirih letih v občini na bolje spremenilo marsikaj. Cilj, ki sem si ga zadal, je namreč Slovenj Gradec, ki bo do leta 2030 ena od desetih najrazvitejših slovenskih občin, v kateri bodo občanke in občani na vseh področjih deležni visoko kakovostnih storitev. Ena naših prvih nalog v novem mandatu bo priprava novega občinskega prostorskega načrta, ki bo temeljni dokument trajnostnega in uravnoteženega razvoja občine v naslednjih desetletjih. Premišljeno, strokovno utemeljeno, gospodarno ter sonaravno in trajnostno usmerjeno ravnanje s prostorom bo vsekakor ena od pomembnih sprememb na bolje, ki bo sočasno omogočila in pospešila še mnoge druge.”

Katera je največja pomanjkljivost v vaši občini, kaj je tisto, kar si zasluži črno piko in kaj oceno odlično?

Klugler: “Oceno odlično si vsekakor zaslužijo vsi tisti občanke in občani, ki kakorkoli prispevajo k temu, da je Slovenj Gradec odprto, prijazno, v prihodnost usmerjeno mesto, da je Slovenj Gradec mesto, ki vrednote, zaradi katerih je prejel že veliko takšnih in drugačnih laskavih nazivov, dejansko živi. Tudi pomanjkljivosti seveda so, a sam jih vedno skušam videti predvsem kot priložnosti, da stvari izboljšamo, da jih dvignemo na višji nivo.”

Naštejte tri investicije, ki jih imate namen izvesti najprej, če zmagate na lokalnih volitvah

Klugler: “Med investicijami, načrtovanimi za naslednje štiriletno obdobje, bi izpostavil prizidke k Zdravstvenemu domu Slovenj Gradec, domu starejših ter Tretji osnovni šoli in šoli v Podgorju, nov vrtec v Pamečah ter nova stanovanja v mestu in v Podgorju.”

Menite, da je razvitost občinskega središča enaka razvitosti podeželskim krajevnim skupnostim v vaši občini?

Klugler: “Razvitost občinskega središča ni enaka razvitosti vaških skupnosti, smo pa to razliko v iztekajočem se mandatu že precej zmanjšali. Na tem bomo delali seveda tudi v naslednjih letih. Seveda si ne želimo preveč urbaniziranega podeželja, saj bi to primestnim naseljem in vasem odvzelo avtentičnost in privlačnost, ki sta predvsem z vidika razvoja turizma zelo pomembni. Želimo si, da bi imeli vsi prebivalke in prebivalci, ne glede na to, ali živijo v okolici mesta ali na podeželju, enake pogoje za kakovostno, bogato, aktivno življenje, za razvoj in gospodarsko dejavnost.”

Katera vlaganja načrtujete v podeželske krajevne skupnosti na vašem območju, kje vidite največji minus in kje največji plus na tem področju?

Klugler: “Za naslednje štiriletno obdobje med drugim načrtujemo prenovo vaških jeder in igrišč v vaških skupnostih, investicije v boljšo prometno povezanost podeželja z mestom ter v komunalno infrastrukturo, ukrepe za spodbujanje ekološkega kmetovanja in samooskrbe, sofinanciranje prenov hlevov, prevoza mleka, nakupa priključne mehanizacije in še marsikaj. Dogajanje na podeželju in povezovanje ponudnikov različnih storitev bomo spodbujali tudi s projekti, sofinanciranimi iz evropskih sredstev za razvoj podeželja.”

Kako komentirate razvoj cestne infrastrukture v vašem kraju?

Cestno infrastrukturo ves čas posodabljamo in dograjujemo. Obnavljamo dotrajane odseke, asfaltiramo nove, ob urejanju cestne infrastrukture praviloma poskrbimo tudi za obnovo komunalnih in drugih vodov. Tako bomo nadaljevali. Prav tako bomo nadaljevali z rednim obnavljanjem in vzdrževanjem lokalnih in gozdnih cest ter s projektom vzpostavljanja mobilnosti brez arhitektonskih ovir. Pomemben napredek smo v zadnjih štirih letih dosegli na področju kolesarskega omrežja in varnejših pešpoti. Tudi v prihodnje bomo dejavno sodelovali pri gradnji tretje razvojne osi in nanjo navezanih cest, kar nekaj načrtov pa imamo tudi na področju mirujočega prometa.”

Kako bi v vaši občini in tudi regiji vzpodbudili odpiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in na kakšen način bi zadržali mlade v občini oz. regiji, da ne bi iskali zaposlitve izven meja?

Klugler: “Odpiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo lahko občinska uprava spodbuja predvsem tako, da je sodelovalna in učinkovita, da čimbolj poenostavi postopke ter da z različnimi ukrepi oblikuje investitorjem in delodajalcem prijazno okolje. K novim delovnim mestom, ki so ob razpoložljivih primernih stanovanjih in pestri ponudbi na kulturnem, izobraževalnem, športnem, prireditvenem področju glavni motivator mladih, da ostajajo v domačem kraju in privlačnost za nove občanke in občane, pa v Mestni občini Slovenj Gradec prispevamo tudi z investicijami v nove poslovne cone ter z različnimi spodbudami in subvencijami za podjetja. Pravkar smo oblikovali Razvojno strategijo 2022–2030 za privabljanje in ohranjanje podjetij, na kateri temelji akcijski načrt s konkretnimi cilji in ukrepi za oblikovanje živahnega podjetniškega okolja, ki bo lahko ustvarjalo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.”

Kako ocenjujete razvoj turizma v vaši občini?

Klugler: “Ocenjujem, da smo za razvoj turizma v tem mandatu precej naredili. Nekateri investicije in projekti nanj vplivajo bolj, nekatere malo manj direktno. Zagotovo je tudi z vidika turizma zelo pomembna pridobitev novi bazenski kompleks AQAULATIO s Parkom urbanih športov, k boljšim pogojem za razvoj turizma pa prispevajo še številne druge naložbe, ki jih usmerjamo v urejenost mesta in njegove okolice, v prireditveno ponudbo, v ohranjanje, nadgradnjo in sodobno interpretacijo naravne in kulturne dediščine, v projekte, s katerimi izboljšujemo kompetence in konkurenčnost ponudnikov ter jih povezujemo. Zelo vesel sem tudi zato, ker nam je na predzadnji seji mestnega sveta v tem mandatu uspelo predstaviti novo idejno zasnovo turističnega razvoja območja Jenina, ki je zagotovo velik turistični potencial.”

Kako bi rešili stanovanjsko problematiko na Koroškem in v vašem kraju?

Klugler: “V Mestni občini Slovenj Gradec smo se stanovanjske problematike lotili na več načinov. Pospešili smo vse potrebne postopke, da je po dolgem času v občini le prišlo do novogradenj. V tem mandatu smo v Slovenj Gradcu dobili 227 novih stanovanj. V to številko so zajeta nova neprofitna stanovanja in stanovanja za prodajo na trgu pa tudi prva oskrbovana stanovanja, namenjena starejšim od 65 let. Slednjih smo še posebej veseli. Z urejanjem zazidalnih območij smo pospešili tudi individualno gradnjo, pripravili pa smo tudi Stanovanjski program Mestne občine Slovenj Gradec za obdobje 2022–2027, s katerim bomo v naslednjih letih odgovarjali na potrebe in trende na stanovanjskem področju.”

Imate v programu širiti kapacitete vrtca, ali to v vaši občini ni potrebno?

Klugler: “Tudi v Mestni občini Slovenj Gradec se zadnja leta povečuje število v vrtec vpisanih otrok, tako da so obstoječi oddelki popolnoma zasedeni. Zato se na gradnjo novega vrtca že pripravljamo. Zgradili ga bomo v Pamečah blizu tamkajšnje osnovne šole. V novogradnjo bomo umestili tudi večnamensko dvorano, ki si je v kraju želijo. Občina je zemljišče že odkupila; nastaja idejna zasnova. V novem vrtcu bo prostora za devet ali deset oddelkov.”

Kaj boste naredili, da boste kot župan pomagali zagotoviti enakopravnost vseh občanov, ne glede na njihov materialni in družbeni položaj?

Klugler: “Kot župan sem uvedel kar nekaj ukrepov, s katerimi blažimo stiske in zmanjšujemo razkorak med občani. Občinska uprava, javni zavodi in podjetja ter njihove storitve so za vse občanke in občane enako dostopni, oblikovali pa smo tudi tako imenovano socialno košarico, v katero bomo poleg sedanjih gotovo dodali še več ugodnosti za naše občanke in občane. Med drugim bomo zvišali denarno pomoč ob rojstvu otroka ter znižali komunalni prispevek za mlade, še naprej bomo vsem učencem prve triade ob začetku šolskega leta podarjali zvezke ter otrokom, vključenim v naše vrtce in šole sofinancirali smučarske in plavalne tečaje. Prav tako bomo tudi v prihodnje organizirali brezplačno počitniško varstvo, subvencionirali najemnine ter omogočali brezplačne prevoze za starejše. Omeniti velja, da smo glede na kakovost storitev za občane in njihovo ceno za bivanje povprečnega slovenskega gospodinjstva (tričlanske družine) najugodnejša mestna občina v državi. Ob naštetem seveda ponujamo različne oblike pomoči socialno šibkejšim ter podpiramo programe za brezposelne in brezdomce.”

Menite, da je v vaši občini primerno poskrbljeno za vse generacije?

Klugler: “Trudimo se, da bi bilo tako. Resnično smo pozorni, da so naši projekti ciljno usmerjeni na vse generacije. Nenazadnje smo pred dnevi kot prva mestna občina v Sloveniji prejeli naziv Dojenju prijazna občina, smo mesto glasnik miru, ki posebno pozornost namenja človekovim pravicam in svoboščinam s posebnim poudarkom na pravicah otrok, smo mladim, invalidom, starosti in prostovoljstvu prijazna občina, v tem letu smo sprejeli tudi strategijo za starejše za obdobje naslednjih štirih let. Ukrepi, ki jih ta strategija predvideva, bodo prispevali k izboljšavam v bivanjskem okolju, ki so koristne za vse generacije.”

Vse več starostnikov si ne more privoščiti plačila doma za ostarele. V čem vidite rešitev?

Klugler: “Dostojno življenje starostnikov je naloga celotne družbe. Ta mora s sodelovanjem različnih akterjev z vlado na čelu starostnikom zagotoviti vso pozornost in skrb, ki si jo zaslužijo. Lokalna skupnost je pomembna predvsem takrat, ko se v stiski znajdejo starejši ljudje brez svojcev. Pomembno delo na področju skrbi za starejše v naši občini poleg tistih, ki so formalno pristojni za starostnike, opravijo prostovoljci. Za njihov prispevek jim moramo biti izjemno hvaležni! Vsekakor pa je potrebno poskrbeti za ustrezne sistemske rešitve. O teh vprašanjih župani pogosto razpravljamo tudi v združenjih, ki povezujejo slovenske občine in mestne občine.”

Kako ocenjujete delovanje zdravstvenega sistema v vaši občini, bi kaj spremenili?

Klugler: “Zdravstveni sistem v naši občini v danih razmerah deluje zelo dobro. Kakor drugod, se tudi pri nas soočamo s pomanjkanjem zdravnikov, zobozdravnikov in drugih delavcev v zdravstvu. Njihovo delo bo lažje, storitve pa bodo še kvalitetnejše, ko bo zgrajen prizidek k zdravstvenemu domu, pred nedavnim pa smo se v Slovenj Gradcu razveselili novih prostorov Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo otrok.”

Kaj bi lahko vi kot župan prispevali k reševanju problematike pomanjkanja kadrov v ZD v regiji, predvsem kliničnih psihologov, pedopsihiatrov za mladostnike, logopedov? Kako bi rešili pomanjkanja kadra v bolnici in domovih za ostarele?

Klugler: “Pomanjkanje kadrov na področju zdravstva in socialnega skrbstva je pereč problem, ki tare celotno Slovenijo pa tudi številne druge države. Vsekakor skušamo biti tudi pri spopadanju s tem vprašanjem čimbolj proaktivni. Sodelujemo z vodstvom zdravstvenega doma ter z drugimi zdravstvenimi in socialnimi institucijami, prizadevamo si, da pri privabljanju novih sodelavcev pomagamo, kjer lahko. Na primer pri reševanju stanovanjskih vprašanj, pri vključevanju otrok v vrtce in šole … V to, da bi bil Slovenj Gradec za ljudi, ki si jih želimo obdržati v Slovenj Gradcu ali jih sem privabiti, čimbolj privlačen, so usmerjena pravzaprav vsa naša prizadevanja. Z vsemi našimi dejavnostmi ustvarjamo okolje, ki je do prebivalk in prebivalcev prijazno, ki je zanje ugodno in spodbudno.”

Bi bili pripravljeni zaposliti v občinski upravi tudi invalide oz. ljudi z posebnimi potrebami, imate to v načrtu?

Klugler: “Seveda smo pripravljeni. Za vsako prosto delovno mesto objavimo javni razpis, v katerem so opredeljeni pogoji za zasedbo posameznega delovnega mesta. Kadar značaj delovnega mesta in zanj predvidene naloge omogočajo, da jih opravlja invalid oziroma oseba z omejitvami, smo vsekakor pripravljeni tako osebo tudi zaposliti. Sploh, če lahko takšna odločitev prinese še druge pozitivne učinke – večjo samostojnost in finančno neodvisnost, socialno aktivacijo, izboljšanje počutja in druge. Trenutno sta v naši občinski upravi zaposleni dve delno invalidsko upokojeni sodelavki.”

Ste zadovoljni z urejenostjo javnega potniškega prometa v vašem kraju in regiji?

Klugler: “Za zdaj naš javni potniški promet še ni takšen, da bi lahko bil z njim povsem zadovoljen. Sem pa zadovoljen s koraki, ki smo jih na poti do dobro urejenega in učinkovito delujočega javnega prometa naredili do zdaj. Za dobro organiziranost šolskih prevozov smo tako že prejeli priznanje Inštituta za politike prostora, uvedli smo brezplačen prevoz starejših do institucij SG Mobilc, v času poletnih počitnic smo omogočili brezplačen javni prevoz na relacijah med primestnimi naselji in bazenskim kompleksom AQUALATIO. V naslednjem mandatu bomo začeli z uvajanjem javnega potniškega prometa, s katerim bi vsakodnevno povezovali mesto in podeželje.”

Menite, da je v vaši občini dovolj poskrbljeno za zapuščene živali, bi podprli gradnjo zavetišča?

Klugler: “Skrb za zapuščene živali je eno tistih vprašanj, za katere res upam, da jim bomo v tem mandatu poiskali prave odgovore. Trenutno iščemo pravo lokacijo za novo zavetišče, problematiko pa želimo rešiti v sodelovanju z drugimi koroškimi občinami. Verjamem, da bomo razmeroma kmalu tudi na Koroškem dobili regijsko zavetišče za zapuščene živali, vem pa, da bo, ko ga bomo imeli, urejeno tako kot mora biti.”

Katera politična stranka vam je glede na vaš način življenja, razmišljanja … najbližje?

Klugler: “Sem nestrankarski in neodvisni kandidat. Nikoli se nisem z nobeno stranko toliko poistovetil, da bi postal njen član. Najbližje mi je povezovanje različno mislečih, ki zmorejo preseči razlike in sodelovati za dobro skupnosti. Takšno stališče je za uspešno delovanje na lokalni ravni po mojih izkušnjah zelo dobrodošlo.”

Po čem bi želeli, da bi si vas občanke in občani zapomnili, ne glede na izid volitev?

“Želim si, da bi se obdobja mojega županovanja Slovenjgradčanke in Slovenjgradčani spominjali kot let, v katerih smo se znali povezati, stopiti skupaj, strpno in konstruktivno sodelovati. Pa seveda tudi kot obdobja, v katerem se je Slovenj Gradec na nek način prebudil iz dolgoletnega dremeža, ter ambiciozno stopil v novo razvojno obdobje ter naredil pomemben korak naprej na prav vseh področjih. To je bilo mogoče tudi zaradi uspešnega pridobivanja sredstev na državnih in evropskih razpisih. Od Evropske unije smo v tem mandatu pridobili le malenkost manj kot osem milijonov evrov.”

Koliko vas bo stala volilna kampanja?

Klugler: “Glede na to, da sem tokrat edini kandidat za župana Mestne občine Slovenj Gradec, v volilno kampanjo, namenjeno promociji županskega kandidata, letos skorajda nismo vlagali. Sredstva, čas in energijo smo posvetili predvsem predstavljanju liste, ki nosi moje ime. Če bomo pri tem tako uspešni, kot si želimo, bomo razvojne projekte udejanjali še lažje kot doslej. Se moram pa vsem članicam in članom Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec v mandatu 2018–2022 vsekakor tudi ob tej priložnosti iskreno zahvaliti za odlično sodelovanje ter njihovo podporo, ki so je bili deležni vsi dobri projekti in ideje.”

Če na volitvah ne zmagate, kako boste (če boste) sodelovali z izvoljenim kandidatom/kandidatko?

Klugler: “Tokrat z gotovostjo povem: »Na volitvah bom zmagal!« Vsekakor bom tudi v novem mandatu – tako, kakor sem v tem, ki se izteka – z veseljem sodeloval prav z vsakim, ki bo na sodelovanje pripravljen, z vsakim, ki bo pripravljen delati v korist lokalne skupnosti, v dobrobit naših občank in občanov ter si bo želel kakorkoli prispevati k nadaljnjemu razvoju Slovenj Gradca in k še boljšim pogojem za delo in življenje v njem. Ob prvi kandidaturi sem se volivkam in volivcem predstavljal s sloganom »Povezujem!« Slogan sem vsa ta štiri leta udejanjal; povezal sem veliko ljudi, ki na prvo mesto namesto parcialnih in kratkoročnih ciljev postavljajo Slovenj Gradec in njegove dolgoročne koristi. Kot napovedujem s sloganom moje letošnje kampanje, imam namen tako – povezovalno, torej – nadaljevati. In navajen sem, da besedo držim! Tako da: vsi, ki želite Slovenj Gradcu dobro, prijazno povabljeni k sodelovanju!”

Na spletnem portalu Koroških Novic v teh dneh aktivno spremljamo dogajanje glede lokalnih volitev. Širši javnosti smo že predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi nekaterih kandidatov za župane na Koroškem. Danes pa je na vrsti edina mestna občina na Koroškem, v kateri se za županski stolček poteguje le en kandidat.