Search
Close this search box.

Kandidata za župana Mislinje o aktualni problematiki, investicijah, načrtih, volilni kampanji in vodenju občine

Na spletnem portalu Koroških Novic bomo tudi v teh dneh aktivno spremljali dogajanje glede lokalnih volitev in širši javnosti predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi kandidatov za župane na Koroškem. Začeli smo na Prevaljah, danes pa nadaljujemo v Mislinji, kjer sta se v boj za županski stolček podala aktualni župan Bojan Borovnik in njegov protikandidat Andrej Felle.

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Še pred tem pa smo v uredništvu Koroških Novic v sodelovanju z bralci vsem kandidatom za župane na Koroškem poslali ista vprašanja, na katera smo prosili, da odgovorijo kratko in jedrnato, v nekaj stavkih.

Odgovore kandidatov na Prevaljah si lahko preberete TUKAJ. V tem prispevku pa boste lahko pobliže spoznali kandidata za župana v Mislinji. Odgovore obeh kandidatov smo zapisali po abecednem vrstnem redu glede na priimek.

Uvodoma smo vsem kandidatom zastavili vprašanje, zakaj so se odločili za kandidaturo in koliko denarja bodo porabili za volilno kampanjo.Za ponovno kandidaturo sem se odločil, ker želim nadaljevati in dokončati zastavljene projekte, investicije, načrte. Predvsem pa želim nadaljevati delo zato, ker imam rad svoj domači kraj in ljudi, ki so tu doma. To je izziv in hkrati motiv za nadaljevanje moje poti v smeri napredka za lepšo skupno prihodnost,” je pojasnil Borovnik, ki bo za volilno kampanjo porabil približno 500 evrov.

Za kandidaturo sem se odločil po tehtnem premisleku, mnogih nagovorih občanov in ker želim svojo pozitivno energijo, pošteno delo in veliko delovnih izkušenj, ki sem si jih nabral v 18. letih kot podjetnik, deliti s sokrajani, je odgovoril Felle, ki je glede porabe sredstev za namen kampanje dejal: “V kampanjo sem vstopil skromno, z namenom spoznavanja občank in občanov, kar ne bo predstavljalo velikega stroška.

Pri kandidatih smo preverili, kaj se bo v njihovi občini spremenilo na bolje, če zmagajo na volitvah. Kot sem dejal že v prvem mandatnem obdobju, je moja največja želja enakomerno razporejen razvoj vseh zaselkov v občini. Pri tem bom vztrajal. Potem je tu razvoj turizma, ki mu že sledimo s poudarkom na večji promociji, hkrati pa že imamo osnutek Strategije turizma, ki predstavlja strateški dokument za razvoj in napredek te gospodarske panoge tudi v naši občini. Ena izmed mojih prednostnih nalog je tudi skrb za okolje, ki ga ščitijo trajnostno naravnani infrastrukturni in drugi projekti. Pri delu in z družinsko vzgojo sem se naučil strpnosti in sprejemanja ranljivejših skupin naše družbe, torej socialno šibkih in gibalno oviranih, sledil bom njihovim potrebam tudi v bodoče. Glede na to, da poznam pričakovanja Mislinjčank in Mislinjčanov, vem, da bom uspešno nadaljeval začrtano pot,” je odgovoril Borovnik, ki je glede investicij, ki jih bo izvedel najprej, če mu bodo občani namenili še en mandat, dejal:Bodočnost naše občine usmerjam v smotrno in premišljeno investiranje, prva večja investicija je dokončanje obnove šolske kuhinje. Potem pa gradnja novega vrtca in novih stanovanj. In, da ne pozabim. Tudi podpora gasilstvu in čim prejšnja izgradnja novega gasilskega doma, ki je nujno potreben.

Občinska uprava bo postala bolj prijazna in dostopna prebivalcem, ki potrebujejo kakršnokoli pomoč. Izdelali bomo dolgoročni strateški načrt, ki nam bo omogočil bistveno boljše črpanje Evropskih sredstev,” napoveduje Felle, ki je kot prednostne investicije naštel izgradnjo novega vrtca, izgradnjo in razsvetljavo vseh pešpoti, kjer še to ni urejeno. Energetsko obnovo večstanovanjskih objektov in izgradnjo kotlovnice na lokalno biomaso.

Preverili smo, katera je največja pomanjkljivost v njihovi občini, kaj je tisto, kar si zasluži črno piko in kaj oceno odlično. Črno piko je Borovnik pripisal prometni varnosti na območju Gornjega in Srednjega Doliča ter Straže … Kot odločno pa je ocenil Športno dvorano ­­- Center za zdravje in šport.

Največja pomanjkljivost je vsekakor ta, da so vsi župani do sedaj pozabili, da bi pričeli graditi temelje za razvoj turizma in da smo v tej panogi pred ostalimi občinami zelo nazadovali. V turističnem naselju Kope je bil pred leti zgrajen zelo lep večnamenski dom, katerega občina ni znala upravljati, in ga je zaradi tega dala v najem, zdaj pa je že več let zaprt. To je velika črna pika za občino Mislinja. Oceno odlično si vsekakor zaslužijo občani sami, ki tako lepo skrbijo in urejajo svoje domove in okolico, kar naredi Mislinjo še lepšo in pa uspešna društva, ki povezujejo ljudi,” pravi Felle.

Zanimalo nas je, ali kandidata menita, da je razvitost občinskega središča enaka razvitosti podeželskim krajevnim skupnostim v mislinjski občini.Tega seveda ne bi mogel potrditi v celoti, je pa dejstvo, da se v sodelovanju s sodelavci in izvajalci močno trudim v smeri enakomernega, ali če hočete, pravičnega razvoja. Žal pa je zaradi nizkega občinskega proračuna, ki ga je v minulih letih močno oklestila še škoda po neurjih in poplavah, to nemogoče. Prepričan pa sem, da večina občank in občanov, ki živijo na področju vaških skupnosti, razume, da je enakomeren razvoj težko izpeljati v tako kratkem času, kot je mandat in pol, ki ga imam za sabo,” je dejal Borovnik.

“Ena od mojih programskih točk je zasnova in ureditev krajevnega jedra s krajinskim arhitektom, ki bo smiselno urejeno in dostopno tudi za gibalno ovirane osebe. Z enakim pristopom se bom lotil tudi podeželja,” napoveduje Felle.

“Prioriteta vlaganj bo vsekakor cestna infrastruktura, saj je zaradi prometno-geografskih lastnosti občina slabo povezana. Občinske, lokalne in gozdne ceste, teh je na območju Mislinje kar 215 km in jih občina le delno vzdržuje, pa so potrebne celovite obnove. Mislinja je po velikosti ena največjih v Sloveniji, razvejanost cest je temu (ne)primerna, sredstev v proračunu pa veliko, veliko premalo. Višina sredstev, ki bi jih lahko namenili vzdrževanju in sanaciji po vremenskih ujmah je povezana še z načrtovano državno politiko in medobčinsko politiko sosednjih občin. Nikakor ni in ne bo preprosto, trajalo bo leta … Kar se odlik podeželja tiče pa so tu vsekakor najboljši dejavniki, ki zagotavljajo odlične pogoje razvoja podeželskega, kulinaričnega in kolesarskega turizma – čisto okolje, sveži zrak in prijazni ljudje,” ja na vprašanje, katera vlaganja načrtujete v podeželske krajevne skupnosti na vašem območju, kje vidite največji minus in kje največji plus na tem področju, odgovoril Borovnik. ” Zagotovitev optične infrastrukture, ureditve lokalne razsvetljave pešpoti in križišč, ureditve rečnih strug in obnove mostov, ter ureditev lokalnih in gozdnih cest, ki jih skupaj s krajani in kmeti vidim kot velik izziv,pa odgovarja Felle.

“Kako je s cestami na podeželju, sem omenil že pri prejšnjem vprašanju, kar se občinskega središča z zaselki tiče, pa vsekakor željno pričakujemo hitro cesto in krožišče v Šentlenartu. Za slednje bo poskrbela Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki načrtuje rekonstrukcijo državne ceste G1 in bo v sklopu te ureditve rekonstruirano tudi štiri-krako križišče v krožno. Pločnike na celotni trasi ter preplastitev ceste bomo financirali iz občinskega proračuna. V letošnjem letu smo zaključili projekt ureditve vaškega jedra Šentilj, v sklopu katerega smo rekonstruirali obnovo lokalne ceste LC 261081 pa tudi izgradnjo hodnika za pešce, razširili obstoječo cesto LC 26109 z izgradnjo podpornega zidu ter odvodnjavanjem in odvodom meteornih voda s cestnih površin. Rekonstruirali smo odseka cest v Zg. Dovžah s hodnikom za pešce in razširili vozišče, kar zagotavlja večjo varnost za vse udeležence v prometu. Skupno smo poskrbeli za preplastitev in obnovo več kot 10,5 km lokalnih cest. Nujno je potrebno poskrbeti za krožno krožišče v Gornjem Doliču in kolesarsko stezo Gornji – Srednji Dolič, in prometno ureditev v Stražah. Nadaljevati je potrebno za posodabljanje cest na podeželju, da se bodo nasledniki kmetij odločili za razvoj kmetijstva in ostali na kmetijah. Prav tako je potrebno urediti in posodobiti ceste v samem naselju Mislinja,” je na vprašanje, kako komentira razvoj cestne infrastrukture v Mislinji, odvrnil Borovnik.

Kljub nekoliko višjemu vlaganju v cestno infrastrukturo v zadnjem času, mi bo to v mandatu predstavljalo velik izziv, saj je nezadovoljstvo občanov na tem področju precejšnje,” pravi Felle.

Sogovornika sta ocenila tudi razvoj turizma v njihovi občini.Občina Mislinja ostaja trajnostno naravnana, v skrbi za okolje in prilagoditvi trajnostne rabe obnovljivih virov. Zelena prihodnost tako zagotavlja razvoj turizma, ki nam ob naravnih danostih ponuja precejšnje možnosti, le v življenje jih je potrebno spraviti. V dokumentu Strategije razvoja in trženja turizma v občini Mislinja, katerega osnutek smo v sodelovanju z občankami in občani, podjetniki, društvi ter zunanjimi strokovnimi sodelavci pripravili pred kratkim, smo jasno začrtali smernice napredka na tem področju. Pri razvoju nas ovira predvsem pomanjkanje nastanitvenih in nočitvenih kapacitet, kjer se, če ocenim na hitro, nekoliko le premika. Turisti lahko prenočijo na Kopah, Pri Adamu, na Turistični kmetiji Valle Divina, v Gostišču Jožko in v Apartmajih Žuber. (Na začetku mojega županovanja, so bile nočitve mogoče le pri dveh od omenjenih ponudnikov) Skupaj je tako v naši občini zdaj kar 380 nočitvenih kapacitet,” je pojasnil Borovnik.

Turizma v našo občino ni uspelo pripeljati nobenemu dosedanjemu županu in smo glede tega v primerjavi s sosednjimi občinami zelo nazadovali. Mislinja leži pod Roglo in Kopami in ima velik potencial za turizem, katerega bomo vsekakor v naslednjih letih dobro izkoristili,” je odgovoril Felle.

Preverili smo, kako bi kandidati za župane v njihovi občini in tudi regiji vzpodbudili odpiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in na kakšen način bi zadržali mlade v občini oz. regiji, da ne bi iskali zaposlitve izven meja. “Eden izmed največjih razlogov, da mladi odhajajo od doma, je zagotovo ekonomske narave. Želijo si boljših delovnih pogojev in višjih plačil za opravljeno delo. K odhodu jih spodbudijo tudi možnosti pridobivanja novih znanj in izkušenj ter možnost, da se čim prej osamosvojijo, da niso odvisni od staršev. Naslednji izmed pomembnih razlogov za to, da mladi odidejo od doma, je pomanjkanje stanovanj ali bolje rečeno – majhnih stanovanj, ki jih rabijo mladi, na trgu ni. Tudi cestna povezava Koroške z ostalimi deli Slovenije in hkrati mobilnost v državi sta slabi. Zato je potrebno na Koroškem spodbujati gospodarski razvoj, ureditev industrijskih con, da bo mogoče zagotoviti primerna delovna mesta in možnosti za gradnjo primernih stanovanj. Hkrati bi bilo treba podpreti in motivirati podjetja, da bodo s kadrovskimi štipendijami ali kako drugače spodbujala in zaposlovala mlade, vlagala v raziskave in razvoj ter tako prispevala k temu, da ostanejo v regiji. Tistim, ki zaradi dela dnevno migrirajo v prestolnico ali kam drugam, pa upam, bo tretja razvojna os, oz. hitra cesta omogočila, da bodo vendarle ostali na Koroškem in se vozili na delo drugam. Je pa treba o vsem tem tem razmišljati že veliko prej in že v osnovnih ter srednjih šolah zagotoviti varno in spodbudno učno okolje, ker bodo tako možnosti njihove uspešnosti tako v procesu vzgoje in izobraževanja, kakor tudi kasneje za mlade v delovnem okolju veliko boljše …”, razmišlja Borovnik.

“Mislinja potrebuje industrijsko cono, kjer bomo pridobili nova delovna mesta. Seveda je izgradnja industrijske cone pogojena s sprejetjem  OPN – občinskega prostorskega načrta, ki bo ena izmed mojih prioritet pri mojem županovanju. Prav tako pričakujemo številna delovna mesta, ko bomo Mislinjo pripeljali na turistični zemljevid Slovenije,” je prepričan Felle.

Z vprašanji smo se dotaknili tudi stanovanjske problematike in javnega potniškega prometa. “Menim, da je na tem področju na Koroškem opaziti napredek, tako pri gradnji stanovanjskih blokov in enot zasebnih podjetij, kot pri gradnji najemnih stanovanj, ki jih gradi Stanovanjski sklad Republike Slovenij … Poskrbeti bi bilo potrebno za nizke cene komunalno urejenih parcel v spodbudo mladim graditeljem ter tudi z neposrednimi finančnimi spodbudami ipd. V naši občini pa je največja težava pomanjkanje ustreznih zemljišč, v občinskem proračunu za gradnjo stanovanj tudi nimamo sredstev. Potekajo dogovori glede gradnje novih stanovanjskih enot na zemljišču pred PC Lopan, v režiji zasebnih vlagateljev se obeta tudi pričetek gradnje trosobnih t.i. dupleks stanovanj in gradnja stanovanjskih hiš pod skakalnicami, na Gozdarski cesti. Letos je zasebni investitor zaključil tudi z gradnjo stanovanjskega bloka, Občina Mislinja je v njem odkupila dvoje neprofitnih stanovanj, eno je prilagojeno invalidnim osebam,” pravi Borovnik, ki je še dejal, da je s potniškim prometom v občini in regiji zadovoljen.

“Potrebna je namenska izgradnja stanovanj po dostopnih cenah za mlade družine, tako profitnih kot neprofitnih. Prav tako je potrebno poenostaviti postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za občane,” pa meni Felle, ki dodaja: “Javni potniški promet je dobro urejen, nujno potrebna pa je obnovitev avtobusnih postajališč in zagotovitev varnosti otrok in vseh potnikov.”

Zanimalo nas je tudi, kako je s kapacitetami vrtca v posamezni občini, je dovolj prostora za vse, ali “kliče po širitvi”.V Mislinji nujno potrebujemo in bomo tudi imeli nov vrtec. Ta, ki ga imamo, je bil zgrajen leta 1988, sprva je imel štiri igralnice, v naslednjih letih se je število vpisanih otrok povečalo, leta 2011 je bil vrtec dograjen. Pridobili smo oddelek za otroke prvega starostnega obdobja s svojim vhodom, lastnimi sanitarijami in teraso. Potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok so iz leta v leto večje, vrtec ima poleg Mislinje enoto tudi v OŠ Dolič, od leta 2013 do letos je bil en oddelek tudi v Osnovni šoli Mislinja. Oktobra smo v stanovanjskem bloku v Šentlenartu, kjer je domovala knjižnica, odprli nove prostore za dva oddelka vrtca, knjižnica se je preselila v Poslovno stanovanjski objekt Lopan. Veseli me, da imamo v naši občini toliko otrok, zato bom, če bom seveda še županoval, večkrat dano obljubo izgradnje novega vrtca, ki bo stal v bližini osnovne šole, tudi uresničil,” je napovedal Borovnik.

Tudi na tem področju se je v vseh mandatih premalo naredilo, kar občani neposredno občutijo, zato je izgradnja novega vrtca nujno potrebna,” pravi Felle.

“Tu ni potrebe, da bi razmišljal, kajti, zagotavljanje enakopravnosti občank in občanov je bilo že v preteklosti moja prednostna naloga. Ostajam takšen, kot sem bil, ljudje me poznajo, vedo, da sem pripravljen vedno prisluhniti, odgovoriti na vprašanja, ponuditi pomoč, spodbudo in da spoštujem ranljive in ohranjam strpnost do drugačnih,” je na vprašanje, kaj boste naredili, da boste kot župan pomagali zagotoviti enakopravnost vseh občanov, ne glede na njihov materialni in družbeni položaj, odgovoril Borovnik, ki je na poizvedovanje, ali meni, da je v Mislinji primerno poskrbljeno za vse generacije, dejal: Hm … Na tem področju bi rad izboljšal mnogo reči. V naših programih in projektih za starejše in gibalno ovirane, vse pogosteje zaznavamo, da potrebujejo več pozornosti, več pomoči, nenazadnje tudi družbe. Precej jih je, ki so v dopoldanskem času osamljeni in odvisni od drugih, asistenco si zaradi nizkih pokojnin težko privoščijo, tudi mobilnost je ena od njihovih pogostejših težav. Prostovoljci, ki pod okriljem Društva upokojencev sodelujejo v programu ZDUS-a Starejši za starejše so tu v veliko pomoč in spodbudo, tudi naši vozniki prostovoljci, ki z Mislinjčanom opravljajo brezplačne prevoze starejših, se trudijo, a za asistenco ali kakšno drugo obliko pomoči, ki bi jo ljudje želeli, niso usposobljeni. Tudi za aktivnosti in druženje mladih bilo potrebno zagotoviti prostor ali obliko druženja, zato razmišljamo o ustanovitvi medgeneracijskega centra, kjer bi lahko mlajši pomagali starejšim in obratno, družabne, kulturne in izobraževalne vsebine pa bi izvajali prostovoljci: upokojeni učiteljice in učitelji, kulturni delavci, umetniki, glasbeniki, športniki ipd. Potrebno je zagotoviti primeren prostor in seveda, finančna sredstva. Izkoristili bomo sredstva iz različnih razpisov pristojnih ministrstev in podobno. Sem optimist, verjamem, da bomo tudi na tem področju kmalu nekaj premaknili.”

KOMUNIKACIJA! Kot župan, bom vsem občankam in občanom na voljo, ko me bodo potrebovali. Zato sem se tudi odločil za kandidaturo. Vsak mesec bom priredil pogovorno uro, katera bo namenjena za sprotno reševanje težav krajanov in iskanje skupnih rešitev v zadovoljstvo vseh,” napoveduje Felle, ki meni, da v Mislinji ni primerno poskrbljeno za vse generacije. Na žalost ne. Na otroškem igrišču je bistveno premalo igral, mladostniki nimajo zase nobenega prostora, zato odhajajo v druge kraje, kulturni dom je sicer obnovljen, a se v njemu že nekaj let nič ne dogaja, starejši pa zelo pogrešajo park, kjer bi bilo nekaj klopi, da bi lahko tam posedeli in poklepetali.”

Vse več starostnikov si ne more privoščiti plačila doma za ostarele. Kandidate smo vprašali, v čem vidijo rešitev. “Dolgotrajna oskrba. Čim prej nujne spremembe zakona in čim prejšnje izvajanje v korist starejših, ki ostajajo doma. S solidarnim financiranjem. V veliko pomoč pa bi bilo tudi dnevno varstvo v domu za starejše, ki bo v Mislinji zgrajen v naslednjih dveh letih, je dejal Borovnik.

“To je velik problem prihodnosti. Rešitev vidim v tem, da se mora nujno povečati število zaposlenih na področju nege in oskrbe ostarelih na domu,” je prepričan Felle.

Kandidatom smo dali tudi možnost, da ocenijo delovanje zdravstvenega sistema v njihovi občini in preverili, če bi na tem področju kaj spremenili. “Menim, da je za zdravstveno oskrbo v naši občini razmeroma dobro poskrbljeno, seveda pa še nismo zadovoljni, imamo dve zdravstveni ambulanti splošne prakse, dve zobozdravstveni ordinaciji, prostore za fizioterapijo, laboratorij, lekarno … Konec oktobra smo začeli s preurejanjem prostorov v Poslovno stanovanjskem objektu Lopan, kamor se bosta v naslednjem letu iz sedanjih prostorov v Šentlenartu preselili. Glede na to, da poznam pričakovanja Mislinjčank in Mislinjčanov, vem, da bom uspešno nadaljeval začrtano pot,” pravi Borovnik, ki je na vprašanje, kaj bi lahko kot župan prispevali k reševanju problematike pomanjkanja kadrov v ZD v regiji, predvsem kliničnih psihologov, pedopsihiatrov za mladostnike, logopedov … in kako bi rešil pomanjkanja kadra v bolnišnici in domovih za ostarele, odvrnil: “Osebno sem se vključeval v iskanje zdravnikov za občino Mislinja, vendar je tukaj velik problem v celi državi.”

Zagotovo je potrebno povečati obseg ponudbe zdravstvenih storitev in posodobitev prostorov,” pa pravi Felle in doda: Zagotovo je potrebno opozarjanje na to tematiko, kot župan pa bom prisluhnil občanom potrebnim te nege in jim pomagal kolikor bo mogoče.”

“Problematika zapuščenih živali na Koroškem se že leta rešuje, nekako ne najdemo primerne rešitve, čeprav je bilo pred več kot štirimi leti govora o tem, da bi odprli zavetišče pod okriljem Koceroda. S tem se niso strinjali v Društvu proti mučenju živali Koroške in od takrat ta prizadevanja ostajajo na mrtvi točki. Edino zavetišče, ki ga zdaj ni več, je bilo ravno na našem območju, v Dovžah. Da je vedno več zapuščenih in zavrženih živali je zagotovo eden od razlogov nižanje življenjskega standarda ljudi, zato mnogi ne zmorejo stroškov veterinarskih storitev, niti nimajo za hrano svojih ljubljenčkov. Zato se živali nemalokrat znajdejo v nemilosti, ker jih lastniki zavržejo, predvsem ta usoda doleti mačke, ki jih je tudi v naši občini, od vseh zapuščenih živali, največ. Občina je dolžna po zakonu poskrbeti za njihovo sterilizacijo, tako, da te obveze tudi izpolnjujemo, kadar je potrebno. Gradnjo zavetišča za živali bi odločno podprl, hkrati pa izražam hvaležnost vsem tistim, ki za zapuščene in zavržene živali prostovoljno poskrbijo,” pa je Borovnik odvrnil na vprašanje, ali menite, da je v vaši občini dovolj poskrbljeno za zapuščene živali, bi podprli gradnjo zavetišča.

V naši občini nimamo težav z zapuščenimi živalmi in zaenkrat zavetišča ne potrebujemo. V kolikor bi bilo kadarkoli potrebno graditi zavetišče, bi bil kot velik ljubitelj živali vsekakor med prvimi, ki bi dal pobudo za gradnjo,” je odvrnil Felle.

Na vprašanje, če bi bili kandidati pripravljeni zaposliti v občinski upravi tudi invalide oz. ljudi z posebnimi potrebami, in ali imajo to v načrtu, je Borovnik dejal, da vsekakor, kadarkoli. “V načrtu trenutno ni kakšne zaposlitve, pa tudi povpraševanja s strani invalidnih oseb ni bilo.”

V kolikor bi potrebe pokazale, da potrebujemo in lahko ponudimo delo invalidom in osebam s posebnimi potrebami, se bo to tudi zgodilo, saj sem mnenja, da je potreben večji poudarek na to skupino ljudi,” je odgovoril Felle.

Zanimalo nas je še, katera politična stranka je županskim kandidatom, glede na način življenja, razmišljanja … najbližje. “Moj način dela je demokratičen in usmerjen k tistim, ki potrebujejo pomoč,” je odvrnil Borovnik.

Za podporo pri kampanji sem se odločil za stranko SDS. Vsekakor pa kot župan ne mislim ločevati občank in občanov po njihovi politični pripadnosti, ker bom župan vseh, brez delitev,” je dejal Felle.

Kandidate smo tudi vprašali, po čem bi želeli, da bi si jih občanke in občani zapomnili, ne glede na izid volitev. “Menim, da nas drugi ljudje obravnavajo na tak način, kot se vidimo sami. Zato sem prepričan, da si me bodo zapomnili kot župana, ki je poslušal, slišal, pomagal in povezoval. To je najbolj pomembno. Vesel pa bi bil, če bi k temu pridali še zavedanje, da sem uresničil veliko danih obljub in izpeljal kar nekaj, za lokalno skupnost, pomembnih projektov,” je prepričan Borovnik.

“Ne glede na izid se me bodo občanke in občani zapomnili po mojih dobrih delih, po pripravljenosti pomagati ljudem v stiski in preprostosti, saj med kampanjo največ delam na terenu in tako črpam ideje za delo v prihodnosti, s katerim bom izboljšal njihova življenja,” pravi Felle.

Za konec smo še preverili, kaj bo po volitvah.Tako, kot doslej. S povezovanjem in sodelovanjem za napredek in razvoj Mislinje, v dobro vseh občank in občanov, je na poizvedovanje, če na volitvah ne zmaga, kako bo (če bo) sodeloval z izvoljenim kandidatom, odvrnil Borovnik, ki meni, da mora biti župan človek, ki razume ljudi. “To lastnost imam. Pa vztrajnost. Ta me žene naprej in kar si zastavim, naredim. Moja največja prednost pa so v danem trenutku izkušnje, ki sem jih pridobil v minulem obdobju in zaradi njih občankam in občanom nikoli ne dajem obljub, ki jih ni mogoče uresničiti,” je na vprašanje, naštejte tri vaše lastnosti, zaradi katerih smatrate, da ste boljši od ostalih kandidatov, odvrnil Borovnik.

“Vsekakor bom kot svetnik sodeloval, predvsem pa zagovarjal in vztrajal pri programu, ki sem si ga začrtal kot kandidat za župana. Temeljim na konstruktivnem delu in sodelovanju vseh vključenih,” je odgovoril Felle, ki je glede lastnosti, zaradi katerih smatra, da je boljši od protikandidata dejal:Imam zelo veliko sposobnost komuniciranja in povezovanja ljudi iz različnih socialnih okolij. Največja vrednota zame je moja družina. Občino vidim, kot veliko družino. Župan mora, kakor oče skrbi za svoje otroke, skrbeti za svoje občanke in občane, da se počutijo varne, enakovredne in spoštovane. Kot uspešen podjetnik vem, kako je mogoče denar zaslužiti, predvsem pa kako ga je smiselno porabiti.”

Pri tem naj še omenimo, da bo drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, v nedeljo, 4. decembra 2022. Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Volivci pa imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Dogodki

Na spletnem portalu Koroških Novic bomo tudi v teh dneh aktivno spremljali dogajanje glede lokalnih volitev in širši javnosti predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi kandidatov za župane na Koroškem. Začeli smo na Prevaljah, danes pa nadaljujemo v Mislinji, kjer sta se v boj za županski stolček podala aktualni župan Bojan Borovnik in njegov protikandidat Andrej Felle.