Kandidata za župana Prevalj o aktualni problematiki, investicijah, načrtih, volilni kampanji in vodenju občine

Na spletnem portalu bomo tudi v naslednjih dneh aktivno spremljali dogajanje glede lokalnih volitev in širši javnosti predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi kandidatov za župane na Koroškem. Začenjamo na Prevaljah, kjer sta se v boj za županski stolček podala aktualni župan dr. Matic Tasič in podžupan Boštjan Gorenšek.

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Še pred tem pa smo v uredništvu Koroških Novic v sodelovanju z bralci vsem kandidatom za župane na Koroškem poslali ista vprašanja, na katera smo prosili, da odgovorijo kratko in jedrnato, v nekaj stavkih.

Danes začenjamo na Prevaljah. Odgovore obeh kandidatov na zastavljena vprašanja, smo zapisali po abecednem vrstnem redu.

Uvodoma smo vsem kandidatom zastavili vprašanje, zakaj so se odločili za kandidaturo in koliko denarja bodo porabili za volilno kampanjo. “Zaradi intenzivnega opravljanja funkcije podžupana za družbene dejavnosti in gospodarstvo sem odlično seznanjen z ustrojem delovanja lokalne samouprave, kar je predstavljalo veliko prednost pri sprejemu odločitve za kandidaturo na letošnjih lokalnih volitvah. Po pogovorih s številnimi podporniki zlasti v zadnjem mesecu sem sedaj še bolj trdno prepričan, da sem sprejel pravo odločitev. Zaradi vseh občanov Prevalj, ki si po 24 letih zaslužijo spremembo, novo energijo, sveže zamisli, ki gredo v korak s časom, zlasti osebo, ki ji je mar za ljudi in že vrsto let nesebično in solidarno skrbi za razvoj in prepoznavnost občine,” je pojasnil Gorenšek, ki je glede porabe sredstev za volilno kampanjo dejal: “V trenutku, ko je volilna kampanja v polnem teku, nimamo natančnih podatkov glede stroškov kampanje. V vsakem primeru zneski ne bodo visoki in bodo v celoti skladni z dovoljenimi normativi.”

Zaradi zaključka že začetih investicij: Park Jezero s plezalnim centrom (7.5 mio €, dokončanja vodo oskrbe v občini (Brinjeva gora, Rožejevo naselje, Leše, Šentanel 2.5 mio €), zadrževalnika visokih voda in razvoja turizma na Poljani, zaradi realizacije 3. razvojne osi v tunelski varianti mimo Prevalj in dokončanje ceste, kolesarske poti in pločnika skozi Prevalje. In zaradi izjemno pozitivne klime in sodelovanja v občini,” pa odločitev o ponovni kandidaturi komentira Tasič, ki bo v bitki za županski stolček porabil približno 2.500 evrov.

Pri kandidatih smo preverili, kaj se bo v njihovi občini spremenilo na bolje, če zmagajo na volitvah. Kot prvo bom naredil vse, da bo cesta skozi Prevalje dokončana v najkrajšem možnem roku. In takoj sestavil ekipo za iskanje možnosti obvoznice. Dokončanje asfaltiranja pentelj s koncesijo, zgraditev plezalnega centra in parka Jezero, s katerim bomo obvarovali zelene površine. Ustanovitev Mladinskega centra za mlade in Medgeneracijskega centra za starejše,” je nanizal Gorenšek, ki je kot prednostne investicije, ki jih bo izvedel najprej, če bo zmagal na volitvah, naštel Projekt vodooskrbe, plezalni center in park Jezero.

“Nadaljeval se bo hitrejši razvoj in razcvet občine,” napoveduje Tasič, ki je med prioritetne investicije uvrstil Park Jezero s plezalnim centrom, vodo oskrba Brinjeva gora, Rožejevo naselje, Leše, Šentanel, razvoj turizma na Poljani, dokončanje ceste skozi Prevalje …”

Zanimalo nas je tudi, katera je največja pomanjkljivost v njihovi občini, kaj je tisto, kar si zasluži črno piko in kaj oceno odlično. “Katastrofalno stanje s cesto, zaradi česar se zahvaljujem vsem občanom za strpnost, čeprav pri vodstvu za njihove pritožbe ni posluha. Prah, nepredstavljivo dolge kolone, izpust plinov med čakanjem, hrup, dvosmerni promet, kjer ga ne bi smelo biti,” je kritičen Gorenšek, ki je dodal, da zagotovo lahko kot odlično ocenjuje črpanje evropskih sredstev in saniranje plazovitih območij.

“Črno piko si zasluži izvajalec del skozi Prevalje, kot odlično pa ocenjujem sodelovanje in povezovanje vseh občanov, na vseh področjih življenja in dela v občini,” pravi Tasič.

“Kot župan ne bom nikoli dovolil, da bi se projekti izvajali na način, kot se izvajajo zadnji dve leti skozi naše mesto. Vsaj vsak drugi dan bi bil pri izvajalcih in zahteval, naj delajo, kot je dogovorjeno, in se od njih pričakuje. Če že ne bi vsak drugi dan utegnil jaz, bi poslal zaposlene na oddelku KCG. Poklical bi vse kolege na ministrstvih, v odgovornih službah in tako poskušal pospešiti delo. Drugače je cestna infrastruktura dobro razvita in s koncesijskimi novimi 20 kilometri bomo to le izboljšali. Predvsem bomo morali urediti zelo slabo cestno infrastrukturo v samem centru in krajevni skupnosti Holmec,” je na vprašanje, kako komentira razvoj cestne infrastrukture na Prevaljah, odvrnil Gorenšek, ki tudi meni, da razvitost občinskega središča na Prevaljah ni enaka razvitosti podeželskim krajevnim skupnostim. “Potreben je celovit pristop. Poskrbel bom in se boril za dodatna sredstva za ustrezno infrastrukturo, v skladu z direktivami EU, ki je potrebna za razvoj podeželja,” meni Gorenšek.

V zadnjih obdobjih izjemno veliko investiramo v izboljšanje celotne cestne infrastrukture, saj smo bili zelo uspešni pri pridobivanju nepovratnih sredstev, predvsem za sanacije plazovitih terenov, v zadnjem mandatu smo dobili preko 15.mio € nepovratnih sredstev,  zgradili smo preko 24 km novih asfaltnih cest in preko 2.5 km kolesarskih poti,” pravi Tasič, ki meni, da na Prevaljah enakomerno razvijajo celotno občino z vsemi krajevnimi skupnostmi in naselji, kar, kot je dejal, potrjujejo tudi izvedene investicije.

Kandidate smo tudi vprašali, katera vlaganja načrtujejo v podeželske krajevne skupnosti na njihovem območju, kje vidijo največji minus in kje največji plus na tem področju. Zagotavljanje pomoči in podpore pri prijavah na razpise za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Zagotoviti je treba enakovredne izobraževalne možnosti podeželskih otrok (prenova podružničnih šol: Holmec – dograditev, Leše – streha). S participativnim proračunom bomo krajevnim skupnostim omogočili več možnosti za izvedbo projektov, ki si jih vaščani želijo,” je dejal Gorenšek.Načrtujemo nadaljevanje vlaganj predvsem v cestno infrastrukturo, v vodooskrbo, v izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav na podeželju,  ker so to osnovni pogoj za razvoj turizma in dodatnih dejavnosti na kmetijah,” je nanizal Tasič.

Sogovorniki so ocenili tudi razvoj turizma v njihovi občini. “V preteklih letih smo nekaj storili, skriva pa naša občina še veliko neizkoriščenega potenciala. Negovati in razvijati moramo kolesarski turizem, s katerim smo predvsem z Jamnico najboljši v Sloveniji. Tako bi nadaljeval s povezovanjem različnih turističnih ponudnikov v občini, poskrbel za ureditev turističnega območja Poljane, spodbujal bi se čebelarski turizem, oživili bi tržnico na Prevaljah in spodbujali prodajo lokalno pridelane hrane, pospešili izgradnjo glamping hišk na Poljani in še mnogo drugih aktivnosti. S plezalnim centrom, parkom in muzejem bomo dobili dodatne aktivnosti in turistično ponudbo,razmišlja Gorenšek.

Občina Prevalje postaja prepoznavna turistična destinacija, turizem pa je v vzponu tudi po zaslugi na novo asfaltiranih cest, z izgradnjo Parka Jezero s plezalnim centrom in s celovito izgradnjo turistične ponudbe na Poljani, tudi v okviru Geoparka bo občina Prevalje dobila še dodatno ponudbo in s tem izjemno možnost hitrejšega razvoja turizma,” ocenjuje Tasič.

Preverili smo, kako bi kandidati za župane v njihovi občini in tudi regiji vzpodbudili odpiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in na kakšen način bi zadržali mlade v občini oz. regiji, da ne bi iskali zaposlitve izven meja. “Poudarjal in spodbujal bi se razvoj podjetništva in samozaposlovanja s finančno pomočjo in sofinanciranjem najemnih prostorov. Uredila bi se poslovna cona na mejnem prehodu Holmec – podjetniški inkubator. Z lokalnimi podjetji, s katerimi sodelujem že vrsto let, bi iskali možnosti vzpostavitve prvih zaposlitev diplomantom. Bolj kot bomo skrbeli za razvoj gospodarstva in ponudili mladim več možnosti, manjša bo njihova potreba po zapuščanju naše lokalne skupnosti,” je prepričan Gorenšek. “S celovito podporo podjetništvu, z izgradnjo MPIK na Holmcu, z  mrežo podpornega okolja za mlade,” pa je odgovoril Tasič.

Z vprašanji smo se dotaknili tudi stanovanjske problematike in javnega potniškega prometa. Zanimalo nas je, kakšne rešitve glede tega predlagajo kandidati. “Vsi se zavedamo, s kakšno stisko se soočamo na Prevaljah in da je povpraševanje nesorazmerno s trenutno ponudbo. V prvi vrsti bi poskrbel za zagotovitev dodatnih zazidljivih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo s čimprejšnjo spremembo OPN, s katero v Občini Prevalje že zamujamo. Prav tako bi pospešil gradnjo neprofitnih stanovanj za mlade družine,” pravi Gorenšek, ki prav tako ni zadovoljen z ureditvijo javnega potniške prometa v kraju in regiji. “Ocenjujem, da je prometnih povezav premalo. Na eni strani država poziva k rabi javnih prevoznih sredstev, po drugi pa obstoječa infrastruktura ne omogoča prihoda na cilj v razmeroma kratkem času. Potrebujemo več ponudnikov in usklajevanja, da so sredstva javnega prometa dostopna vsem, ne le ob nekaterih urah.”

Z novogradnjo 60. stanovanj na Polju, z novimi stanovanji v prostorih bivše Grafike, načrtujejo se stanovanja za veterinarsko ambulanto, individualna pozidava na Hvalijevem, s spremembo OPN-ja pa bomo zagotovili nove parcele za individualno gradnjo,” je glede stanovanjske problematike dejal Tasič, ki dodaja, da z ureditvijo javnega potniškega prometa na Prevaljah niso zadovoljni. “Smo pa s prostovoljnimi prevozi vsaj za starejše bolje poskrbeli,” pravi Tasič.

Zanimalo nas je tudi, kako je s kapacitetami vrtca v posamezni občini, je dovolj prostora za vse, ali “kliče po širitvi”. “Občina Prevalje se srečuje s pomanjkanjem kapacitet in to je ena izmed prioritet, saj je treba družinam pomagati pri reševanju teh stisk. Vsaj dva dodatna oddelka sta nujno potrebna, naredili bomo tri. Vsem  družinam želimo zagotoviti zadostno število mest za njihove malčke, čemur se bom posvetil takoj na začetku mandata.,” je odvrnil Gorenšek.V prihodnjem letu bomo dogradili prizidek vrtca z dvema velikima igralnicama,” pa napoveduje Tasič.

“Vsi občanke in občani bodo obravnavani enakovredno, brez kakršnihkoli razlikovanj. Nikoli v življenju nisem delal razlik med ljudmi ali obračal hrbta tistim, ki so me za pomoč prosili. Vedno sem prisluhnil ljudem in to se ne bo spremenilo, ko nastopim župansko funkcijo. Ostal bom dostopen ter skrbel za spoštljivo in dvosmerno komunikacijo,” je na vprašanje, kaj boste naredili, da boste kot župan pomagali zagotoviti enakopravnost vseh občanov, ne glede na njihov materialni in družbeni položaj, odgovoril Gorenšek, ki je na poizvedovanje, ali meni, da je na Prevaljah primerno poskrbljeno za vse generacije, dejal: “Prepričan sem, da se bodo vsi občani Prevalj strinjali, da so potrebne izboljšave na številnih področjih, zlasti tistih, ki so bila v zadnjih letih v celoti zanemarjena. Najbolj so bili spregledani mladi, ki potrebujejo svoj prostor za ustvarjanje, izobraževanje, izmenjavo mnenj in kreiranje dragocenih vsebin za lokalno skupnost. Njihove ideje bodo uslišane, tako kot želje starejših občanov, ki v teh časih potrebujejo ravno tesno sodelovanje z mlajšo generacijo, za kar bom poskrbel s široko mrežo prostovoljstva. Zelo pomembna bo tudi vzpostavitev Medgeneracijskega centra. Z raznimi dejavnostmi bom poskrbel za neprecenljiv prenos znanja na mlade in obratno, računalniško opismenjevanje starejših, njihovo dodatno socializacijo in vključenost v družbo.”

“Tudi doslej smo na različne načine zagotavljali enakopravnost vseh občanov in tako bomo ravnali tudi v prihodnje,” je odgovoril Tasič, ki ocenjuje, da je na Prevaljah dobro poskrbljeno za vse generacije. “Še bolje pa bo, ko bomo v parku Jezero zgradili večnamenski medgeneracijski center z muzejem in planetarijem in postavili tudi možnosti vzpostavitve mladinskega kulturnega centra,” je napovedal.

Vse več starostnikov si ne more privoščiti plačila doma za ostarele. Kandidate smo vprašali, v čem vidijo rešitev. “V primeru nezmožnosti plačila doma za starejše Občina Prevalje že sedaj pomaga z doplačilom. Večji problem vidim v tem, da ni dovolj postelj za vse, ki bi v dom želeli. Tukaj vidim možnost širitve doma Na Fari in graditev novih varovanih stanovanj. Prav tako pa moramo razmisliti o novih možnostih stanovanjskih skupnosti, ki jih v Skandinaviji že dobro izrabljajo,” odgovarja Gorenšek. “Rešitev je v tem, da bi morala biti minimalna pokojnina za polno delovno dobo takšna, da pokrije stroške oskrbe v domovih za ostarele, sedaj se problem rešuje s pomočjo subvencij cene storitev,” je navedel Tasič.

Kandidatom smo dali tudi možnost, da ocenijo delovanje zdravstvenega sistema v njihovi občini in preverili, če bi na tem področju kaj spremenili. “Takoj moramo pristopiti k izvedbi razpisa za prosto koncesijo zobozdravnika. Občanom je treba omogočiti višji nivo zdravstvene oskrbe, priskrbeti dodatnega družinskega zdravnika. Urediti moramo dostopnost zdravstvenih storitev v ZP Prevalje. Zagotoviti bi se moral podaljšan delovni čas lekarne na Prevaljah (vsaj en dan v tednu odprta do 19:00),” pravi Gorenšek, ki je na vprašanje, kaj bi lahko kot župan prispevali k reševanju problematike pomanjkanja kadrov v ZD v regiji, predvsem kliničnih psihologov, pedopsihiatrov za mladostnike, logopedov … in kako bi rešil pomanjkanja kadra v bolnišnici in domovih za ostarele, odvrnil:Ena izmed prvih stvari, ki jih bom opravil kot novoizvoljeni župan, bo sestanek z direktorjem ZD Ravne na Koroškem. Skupaj bova poiskala takojšnje rešitve, da naši občani ne bodo še naprej v degradiranem položaju na področju zdravstva. Primerno plačilo za delo v težkih razmerah, spodbude in možnost soodločanja so le nekateri izmed prijemov, ko gre za iskanje kadra.”

“Povsod primanjkuje zdravnikov in zdravstvenega osebja, vodstvo ZD mora zato narediti bistveno več, potrebne so sistemske spremembe – potrebno bo primerno nagraditi vse zdravstvene delavce, zato da bodo ostajali v zdravstvu in da bodo mladi zdravniki sploh ostajali v Sloveniji in prihajali tudi na podeželje,” pa je glede zdravstvene problematike odvrnil Tasič.

Na vprašanje, če bi bili pripravljeni zaposliti v občinski upravi tudi invalide oz. ljudi z posebnimi potrebami, in ali imajo to v načrtu, je Gorenšek odgovoril: “Seveda. Oseba, ki ima potrebna znanja, izkušnje, voljo do učenja in napredka ter je zanjo v tem primeru delovno mesto primerno, bo vedno dobrodošla, v skladu z občinskimi kadrovskimi potrebami. Kot rečeno: nikoli in nikdar nisem in ne bom nikogar izključeval.” Tasič pa je odgovoril kratko in jedrnato, “da”.

“Sem velik ljubitelj živali in že nekaj časa izpostavljam problematiko pomanjkanja azila, zaradi česar bomo pristopili k izgradnji zavetišča za živali. Postaviti je treba več košev z vrečkami za pasje iztrebke in košev za odpadke. V nadaljevanju bomo uredili pasji park, igrišče in postavili pitnike za pse. Priskrbeli bomo bone za brezplačno kastracijo in sterilizacijo mačk ter uredili redno vzdrževano in oskrbovano pasje stranišče na prostem. Ob prihajajočih praznikih bomo dali velik poudarek na projekt »Petarde niso kul«, pa je Gorenšek odvrnil na vprašanje, ali menite, da je v vaši občini dovolj poskrbljeno za zapuščene živali, bi podprli gradnjo zavetišča. “To je  problem širše regije in ga je potrebno rešiti na tem nivoju,” pravi Tasič.

Zanimalo nas je še, katera politična stranka je županskim kandidatom, glede na način življenja, razmišljanja … najbližje.Če bi obstajala, bi bil njen član. Menim, da ni najbližje – ampak je samo ena prava,” meni Gorenšek. Vse tiste politične stranke in liste, ki jim je v interesu hitrejši in enakomerni razvoj občine in ki so pripravljene za delo v dobro ljudi …”, dodaja Tasič.

Kandidate smo tudi vprašali, po čem bi želeli, da bi si jih občanke in občani zapomnili, ne glede na izid volitev. Po strpnosti, korektnosti, prijaznosti in empatiji. Delujem skladno s temeljnimi družbenimi vrednotami, ki sta mi jih privzgojila starša in kar negujem tudi sam znotraj svoje družine. Verjamem v dejanja, držim besedo in pomagam ljudem. To je le nekaj lastnosti, po katerih me ljudje poznajo že od malih nog. Želim si, da občanke in občani vedo, kako rad imam naše Prevalje in da želim delati za dobro vseh občank in občanov,” pravi Gorenšek. “Po dejanjih in dobrem sodelovanju z vsemi občani in po izjemni ustvarjalni klimi v občini na vseh področjih dela in življenja ljudi,” si želi Tasič.

Za konec smo še preverili, kaj bo po volitvah. “Verjamem, da so občani Prevalj po 24 letih spoznali, da je čas za novo energijo, svežino, drugačen, sodoben pristop k reševanju izzivov in da mi bodo namenili svoj glas. Če ne bom izvoljen, bom brez vsakršnih zadržkov profesionalno nadaljeval sodelovanje in se na vso moč, kot že vse svoje življenje, trudil s svojimi dejanji in predlogi skrbeti za izboljšanje kakovosti življenja naših občanov. To je najmanj, kar si zaslužijo. Cajt je za prihodnost!, je na poizvedovanje, če na volitvah ne zmagat, kako bo (če bo) sodeloval z izvoljenim kandidatom, odvrnil Gorenšek, ki meni, da je povezovalen, empatičen in strpen ter zaradi teh lastnosti v prednosti pred protikandidatom.

Vedno želim in tudi sodelujem z vsemi ljudmi, ne glede na stranko, listo, ali ideologijo …! Rezultati  se vidijo  v hitrem  in enakomernem razvoju celotne občine,” pa je sklenil Tasič, ki meni, da so znanje, izkušnje in rezultati tisti, ki ga odlikujejo in je zaradi njih v prednosti pred protikandidatom.

Pri tem naj še omenimo, da bo drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, v nedeljo, 4. decembra 2022. Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Volivci pa imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije