NIJZ išče strokovnjaka za epidemiološko statistiko in projekcije za covid-19

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) z javnim pozivom išče zunanjega strokovnjaka za sodelovanje pri izvedbi epidemiološke statistike, modelskih napovedi in scenarijev za epidemijo covida-19 v okviru projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve covid-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva, je razvidno s spletne strani NIJZ.

Kot izhaja iz javnega poziva, želi NIJZ vzpostaviti skupino zunanjih strokovnjakov, ki bodo na podlagi svojega strokovnega znanja in izkušenj sodelovali pri izvedbi epidemiološke statistike ter modelskih napovedi in scenarijev za epidemijo covida-19 v Sloveniji. NIJZ namreč ne zaposluje vseh potrebnih profilov strokovnjakov s potrebnimi praktičnimi izkušnjami za izvedbo predmeta javnega poziva, so zapisali.

Projekt Ukrepi na področju obvladovanja širitve covid-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva izvaja NIJZ v okviru operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Projekt naslavlja in med seboj povezuje različna področja delovanja, med njegovimi glavnimi cilji pa NIJZ izpostavlja krepitev kapacitet epidemiološke službe, ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja bolezni covid-19 in širjenje okužb, promocijo cepljenja proti gripi s poudarkom na ranljivih skupinah, podporo posameznikom v karanteni in izolaciji ter njihovim svojcem s poudarkom na duševnem zdravju.

Nadalje cilji projekta med drugim naslavljajo čakalne dobe in covid-19, digitalizacijo procesa poročanja o vzrokih smrti, spremljanje zunajbolnišničnih obravnav, preventivo krhkosti in socialne izključenosti starejših in kronično bolnih kot posledice samoizolacije.

Na javni poziv se lahko prijavijo strokovnjaki, ki imajo doktorat znanosti s strokovnega področja, najmanj deset let izkušenj v praksi s strokovnega področja in najmanj pet referenc s področja bio-statistike in epidemiologije.

Prijavi lahko priložijo tudi dokazila o letih izkušenj z izdelavo modelskih napovedi z epidemiološkimi matematičnimi modeli, ki se uporabljajo v strokovni literaturi s področja epidemiološkega modeliranja in bibliografijo s strokovnega področja. Omenjena dodatna dokazila niso pogoj za prijavo, bodo pa dodatno točkovana skladno z merili za ocenjevanje prijav. Kandidati imajo čas za prijavo do torka, 23. avgusta.

NIJZ bo pogodbo z izbranim zunanjim strokovnjakom podpisal za obdobje do najkasneje 31. julija 2023, predviden pričetek prvih aktivnosti pa je avgust 2022.

Izbrani strokovnjak bo sodeloval pri pripravi statistike, ki bo med drugim zajemala podatke o osnovnih dnevnih incidencah primerov okužb, sprejemih v bolnišnice in na intenzivne oddelke, pa tudi podatke o smrtih, pa tudi oceno aktivno okuženih ljudi v populaciji, tedenske incidence in primerjave ter sedem- in 14-dnevno povprečje in trende po posameznih kategorijah.

Sodeloval bo tudi pri pripravi modelskih napovedih in scenarijev za napovedovanje gibanja covida-19, kar med drugim zajema projekcije dnevne incidence okuženih, stanja v bolnišnicah, stanja na intenzivnih enotah in projekcije dnevne incidence smrti. Projekcije morajo vključevati napovedi do štiri tedne vnaprej, je razbrati s spletne strani NIJZ.