Razpis štipendije Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka

Ustanova - Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka za študijsko leto 2023/2024 razpisuje eno štipendijo za dodiplomske visokošolske strokovne, univerzitetne, enovite magistrske, magistrske ter doktorske študijske programe s področja umetnosti in humanistike.

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis štipendije Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka. Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju koroških občin.

Kandidati lahko kandidirajo za štipendijo, če so uspešno končali vsaj prvi letnik dodiplomskega študija.

Prijava za štipendijo mora vsebovati:

a) vlogo za štipendijo;
b) dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja, iz katerega naj bo razviden program in
smer izobraževanja;
c) potrdilo o študijskem uspehu v obdobju od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023;
d) potrdilo o stalnem prebivališču;
e) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (če je v potrdilu o stalnem bivališču
zapisano tudi državljanstvo, potrdila pod alinejo e.) ni potrebno prilagati);
f) kratek življenjepis;
g) morebitna potrdila o javno priznanih uspehih oziroma izjemnih dosežkih v času
študija;
h) pisno izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije;
i) pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za sezname oziroma evidence določene s Pravilnikom o dodeljevanju štipendij Ustanove Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka.

Uprava fundacije bo pri oceni prijav smiselno upoštevala naslednja merila:

  • skupno povprečno oceno kot povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen izpitov iz predmetov študijskih programov (razen ocene iz diplomskega dela), ki jih je vlagatelj dosegel v obdobju od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023;
  • pisna dokazila o javno priznanih uspehih oziroma izjemnih dosežkih;
  • priporočila ustanov in organizacij;
  • prednostno področje študija tudi glede na kadrovske potrebe koroških ustanov in
    politiko podeljevanja štipendij fundacije.

Prijave s celotno dokumentacijo kandidati pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom “Ustanova Karla Pečka – vloga za štipendijo” od 2. oktobra do 6. novembra 2023.

Dodatne informacije dobite na telefonu 02 88 121 31 (Darko Sagmeister) vsak delovni dan
med 8. in 10. uro

Obrazce za štipendijo najdete TUKAJ.

Vir: Mestna občina Slovenj Gradec