Javna dražba za stavbno zemljišče v Radljah ob Dravi

mesto_radlje_ob_dravi

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo dražbo za prodajo stavbnega zemljišča v Radljah ob Dravi.

Na javni dražbi je na voljo nepremičnina parc. št. 737/7, k.o. 804 Radlje ob Dravi (stavbno zemljišče) meri 1.930 m2. Izklicna cena za nepremičnino znaša 58.000 evrov. V ta znesek pa ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

Javna dražba bo 10. marca 2020 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev oziroma dražitelji, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po končani javni dražbi ne bodo upoštevane. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35010-0021/2019-10 z dne 20. 11. 2019 izhaja, da je nepremičnina po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče, po podrobnejši namenski rabi Enota urejanja prostora (EUP) spada v EUP RA 40, IP – Območja proizvodnih dejavnosti.

Iz potrdila o namenski rabi prostora št. 35010-0021/2019-10 z dne 20. 11. 2019 izhaja, da ima Občina Radlje ob Dravi na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 24/03) predkupno pravico na nepremičnini; – Občina Radlje ob Dravi je izdala potrdilo št. 35015-0026/2019-10 z dne 20. 12. 2019, da ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičnini.

Vse potrebne informacije o javni dražbi in pogojih sodelovanja najdete  TUKAJ.

BESEDILO: Ministrstvo za notranje zadeve

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije