Search
Close this search box.

Stališča strank glede socialne denarne pomoči: Kdo zagovarja princip pogojevanja podeljevanja finančnih socialnih pomoči in kdo ne

Stranke in kandidatne liste, ki se bodo na volitvah potegovale za vstop v DZ, se načeloma strinjajo, da je sistem dodeljevanja socialne denarne pomoči treba prevetriti, a imajo različne poglede, kako to storiti. Mnenja glede pogojevanja finančne socialne pomoči so deljena, jasen pa je poudarek, naj pomoč dobijo tisti, ki jo res potrebujejo.

STA je pred volitvami na stranke in liste, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v parlament, naslovila več sklopov vprašanj. Med drugim vprašanja, ki se nanašanje ukrepe za zmanjševanje revščine in sistem dodeljevanja socialnih pomoči.

Stranke imajo več predlogov, kako nasloviti vprašanje revščine – od zagotavljanja za gospodarstvo stimulativnega okolja do povišanja minimalne plače in socialne pomoči. Gibanja Svoboda in Vesna omenjata tudi univerzalni temeljni dohodek.

Skorajda enotne so v oceni, da bi bilo sistem podeljevanja socialnih pomoči treba popraviti. Največ predlaganih ukrepov strank gre v smeri večje preglednosti in transparentnosti sistema, izpostavljajo pa tudi pomen nadzora nad dodeljevanjem in izvajanjem pomoči, da bi pomoč dobili tisti, ki jo res potrebujejo.

Največ razlik je najti v odgovorih glede pogojevanja podeljevanja finančnih socialnih pomoči. Medtem ko npr. v Levici in SD temu nasprotujejo, pa je več strank navedlo nekaj pogojev, ki bi jih morali izpolnjevati upravičenci. V SNS tako predlagajo znanje slovenske jezika, v NSi pa predlagajo, da prejemniki pomoči podpišejo zavezo “o spoštovanju načel ter vrednot naše družbe in sprejemanju našega demokratičnega reda”, Naša dežela pa vključitev v program socialne aktivacije.

Kandidatne liste so za STA odgovorile na naslednja vprašanja:

1. Naštejte tri konkretne ukrepe, s katerimi bi znižali število ljudi, ki živijo pod pragom revščine.
2. Nameravate spremeniti sistem podeljevanja socialnih pomoči? Če da, naštejte tri konkretne spremembe, ki bi jih uvedli.
3. Ali zagovarjate princip pogojevanja podeljevanja finančnih socialnih pomoči?

DeSUS

Tveganje revščine bi zmanjšali tako, da bi vsakemu, ki je delovno zmožen, zagotovili delo, tudi s stopnjo ali dve nižjo izobrazbo in vsaj preko javnih del. Določili bi nabor takih del in organizirano pristopili k njihovem izvajanju. Celoten proces bi bilo treba zagotoviti z obstoječimi zaposlenimi javnimi delavci, ki jih je po njihovi oceni absolutno preveč. Za upravičence, za katere kaže, da se izogibajo zaposlitvi, bi del socialne pomoči zagotavljati v materialu, in ne v denarju. Kjer je to možno, zagovarjajo princip pogojevanja podeljevanja finančnih socialnih pomoči, pred dodelitvijo socialne pomoči pa je po njihovem treba izčrpati vse druge možnosti, zagovarjajo pa tudi dober nadzor.

Domovinska liga

S spodbujanjem podjetništva in uvedbo sistema negativne dohodnine, ki bi spodbudila delovno aktivacijo, in subvencijami za samozaposlitev bi znižali znižali število ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Spremenili bi sistem podeljevanja socialnih pomoči s temeljito preverbo premoženja prejemnikov, ne le dohodka, z zvišanjem razlike med minimalno plačo in socialno pomočjo ter preverjanjem, ali upravičenci do socialne pomoči s stalnim prebivališčem sploh živijo v Sloveniji. Ob tem zagovarjajo pogojevanje podeljevanje finančnih socialnih pomoč, saj bi po njihovem mnenju vsak prejemnik moral izkazovati pripravljenost za delo.

Državljansko gibanje Resni.ca

Med njihovimi ukrepi za zmanjšanje revščine so znižanje obdavčitve plač in s tem višji neto dohodek, nižji DDV in s tem višja kupna moč ter višja socialna pomoč za tiste, ki so do tega res upravičeni. Sicer pa bi socialno pomoč vezali na državljanstvo Republike Slovenije, dela nezmožnim ljudem bi povišali socialne transferje, tistim, ki lahko delajo, pa bi ukinili socialne transferje in jih preusmerili v sistem javnih del. So za pogojevanje podeljevanja finančnih socialnih pomoči, saj da je v Slovenili pereč t. i. socialni turizem.

Gibanje Svoboda

Univerzalni temeljni dohodek (UTD) po njihovem mnenju predstavlja primerno rešitev iz pasti revščine za starejše. Možnost uvedbe UTD bi preverili tudi pri dolgotrajno brezposelnih, pri katerih politike zaposlovanja ne delujejo. Energetsko revščino bi blažili s pospešitvijo solarizacije vseh ustreznih površin. Spremenili bi zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v smeri poenotenja socialnih transferjev ter administrativne razbremenitve zaposlenih v centrih za socialno delo, ob tem pa bi posodobili informacijski sistem za onemogočanje prejema transferjev za isti namen iz več mehanizmov. Za krepitev socialne vključenosti zagovarjajo nadgradnjo socialnovarstvenih storitev in programov, in ne uvajanja t. i. kaznovalnih ukrepov.

Levica

Za zmanjšanje revščine bi osnovne zneske denarne socialne pomoči vezali na višino minimalnih življenjskih stroškov in jih z letom 2023 dvignili vsaj na 613 evrov. Ob tem se zavzemajo za dvig najnižjih pokojnin vsaj nad prag tveganja revščine, na 750 evrov. Iz obstoječega sistema denarnih socialnih prejemkov bi postopoma razvili sistem temeljnega dohodka, ki bi bil dopolnilo kakovostnim brezplačnim univerzalnim javnim storitvam. Vzpostavili bi sistem obveščanja potencialnih upravičencev do storitev socialnega varstva. Niso za pogojevanje podeljevanja finančnih socialnih pomoči, saj sta revščina in brezposelnost strukturni lastnosti kapitalizma in ne individualna odgovornost posameznika, menijo.

Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo

Do socialne pomoči bi po njihovem mnenju morali biti upravičeni vsi tisti, ki objektivno niso sposobni delati, za vse ostale pa bo država poskrbela za alternativne oblike dela. Izigravanje države na tem področju ne bi smelo biti mogoče oz. bi moralo biti zelo oteženo, eklatantni primeri zlorab pa tudi sankcionirani.

LMŠ

Predlagajo spremembo socialne zakonodaje za vzpostavitev preglednejšega in enostavnejšega sistema s pravičnimi kriteriji za dodelitev socialnih pravic, vzpostavitev socialne mreže in poenotenje delovanja centrov za socialno delo. Ob tem je treba zagotoviti delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in tiste, ki danes potrebujejo socialno pomoč in so za to sposobni, čim prej vključiti v delo. Lotili bi se vzpostavitve preglednejšega sistema s pravičnimi kriteriji za dodelitev socialnih pravic. Prav tako se jim zdi nujna prenova stimulacij za vključevanje v delo in poudarek na iniciativi posameznika ter vseživljenjskem učenju. Prepričani so, da morajo dobiti socialno pomoč vsi tisti, ki jo potrebujejo.

Naša dežela

Zavzemajo se za celostno obravnavo prosilcev raznih oblik pomoči z uvedbo enotne vstopne točke, kjer bi prosilci dobili celostno storitev in obravnavo vseh pristojnih organov. Prva socialna pomoč se mora približati tistim ljudem, ki jo res potrebujejo, preko mobilnih enot na terenu. Predlagajo ureditev prenizkih vdovskih in kmečkih pokojnin, odpravo omejitev pri osebni asistenci na dva družinska člana in uvedbo razvojne kapice, ki bo omogočila, da Slovenija preide v gospodarstvo z dodano vrednostjo. To lahko zagotavlja višje vire za državni proračun, ki vključuje tudi socialne transferje. So za to, da se vključitev v program socialne aktivacije s 30 urami na teden uveljavi kot pogoj za prejemanje denarne socialne pomoči.

Naša prihodnost in Dobra država

Med ukrepi za zmanjšanje revščine med drugim predlagajo vzpostavitev višje stopnje družbene solidarnosti, ki dodano vrednost porazdeli med ljudi, ciljno naslavljanje reševanja revščine glede na različne razloge, prav tako so za podporo za dvig samozavesti brezposelnih ter pomoč pri pridobitvi kompetenc za reintegracijo v delovni proces. Pri spremembah sistema predlagajo dosleden nadzor nad dodeljevanjem pomoči in preverjanje upravičenosti, davčno razbremenitev najnižjih dveh dohodninskih razredov ter boljši sistem za integracijo in aktivno življenje socialno ogroženih. Prevetrili bi kriterije za podeljevanje finančnih socialnih pomoči, da bodo do njih prišli dejansko upravičeni.

NSi

Možnosti za zmanjšanje revščine vidijo v ciljnih programih za boljše vključevanje vseh ranljivih skupin na trg dela, skrb za dostojne prejemke v starosti z rednim usklajevanjem in popravo krivic pri pokojninah ter poenostavitvijo dodeljevanja varstvenega dodatka starejšim. Sistem je treba poenostaviti, da je pomoč, ko jo človek potrebuje, pregledna in hitro dostopna, pri tem pa je ključna digitalizacija področja socialnih transferjev. Menijo, da je treba okrepiti in reorganizirati socialno inšpekcijo ter centre za socialno delo za učinkovito spremljanje stanja na terenu. Želijo, da se vsi prejemniki nepovratnih sredstev s podpisom splošnih pogojev zavežejo k spoštovanju načel ter vrednot naše družbe in sprejmejo naš demokratični red.

Piratska stranka Slovenije

Rešitev za zmanjšanje revščine vidijo v sodelovanju državnih, nevladnih in poslovnih subjektov s spodbudami za reševanje najbolj eksistencialnih vprašanj posameznika. Predlagajo priznanje aktivnosti pri pridobitvi sredstev, ki ne zmanjšajo osnove podeljene socialne pomoči. So za uvedbo trajnostnih verig upravljanja na regionalni oz. občinski ravni s hrano, energijo in odpadki. Ne nameravajo spremeniti sistema podeljevanja socialnih pomoči, saj se znane napake po njihovem mnenju da odpraviti že s spremembo podzakonskih aktov. Za boljšo učinkovitost podeljevanja pomoči že obstajajo vsi mehanizmi, so pa za večjo aktivnost pri ustvarjanju pogojev za zaposlitev. Menijo, da ljudje potrebujemo t.i. varnostno mrežo, ki omogoča preživetje, ko gredo stvari po zlu.

Povežimo Slovenijo

Najboljši socialni ukrep so po njihovem mnenju zaposlitvene možnosti, ki zagotavljajo pošteno plačilo za pošteno opravljeno delo, in na drugi strani država, ki posameznikov ne omejuje pri razvoju njihovih talentov. Najpomembnejši ukrep je popolna debirokratizacija. Prav tako noben upokojenec ne sme živeti pod pragom revščine. Status invalidov je treba sistemsko urediti, tudi preko razširitve omrežja asistence za ljudi s posebnimi potrebami. Poenostavili bi birokratske postopke za pridobitev upravičene pomoči. Kot pravijo, naj tisti, ki pomoč potrebujejo, to tudi dobijo. Opozarjajo, da je danes socialna pomoč marsikomu nedostopna, ker se ne zna prebiti skozi birokratski labirint prošenj, kar je treba poenostaviti. Dela zmožen posameznik pa mora po njihovem mnenju sprejeti ponujeno delo kot pogoj za pridobitev socialne pomoči.

SAB

Trdno in stabilno gospodarstvo je temelj za močno socialno državo, višje plače in višje pokojnine, menijo. Zato je njihov cilj, da je v Sloveniji čim več delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in da se ni treba pogovarjati o minimalni plači. Po njihovem je treba okrepiti delo centrov za socialno delo in poskrbeti, da država zagotovi socialno pomoč tistim, ki jo resnično potrebujejo, in ne tistim, ki se dobro znajdejo in pomoč države izkoriščajo. Vsekakor je naloga države, da zagotavlja primerne pogoje, da si ljudje lahko najdejo delo, ki pa mora biti tudi ustrezno plačano. Naloga socialne politike pa je delovno sposobnim ljudem omogočiti, da se po padcu ponovno postavijo na lastne noge.

SD

Predlagajo minimalno pokojnino 700 evrov za polno pokojninsko dobo, najmanj 800 evrov minimalne plače in ukinitev doplačil do minimalne plače, širšo dostopnost do varstvenega dodatka za vse, ki prejemajo najnižje pokojnine, ter spremembe določil zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bo izboljšal položaj prejemnikov vdovskih pokojnin. Dodeljevanja pomoči ne bi bistveno spremenili, bi ga pa naredili bolj transparentnega in pravičnega. Ne bi pogojevali prejemanja socialne pomoči, saj se lahko vsak v določenem trenutku v življenju znajde v nezavidljivi situaciji, ko potrebuje pomoč. Če se in kjer se pojavljajo anomalije, jih je treba odpraviti, predvsem pa bi veljalo pogledati “košarico socialnih pravic” in ugotoviti, kje bi lahko določene zadeve poenostavili in naredili jasna ter transparentna merila, menijo.

SDS

Ukrepi za zmanjševanje revščine morajo po njihovem mnenju segati na različna področja, pri čemer so najpomembnejši izobraževanje, dostop do trga dela, socialna zaščita. Zavzemajo se za spremembo sistema socialne pomoč z večjo preglednostjo in enostavnostjo, boljšim pregledom nad dejanskim stanjem upravičencev, reorganizacijo socialne službe ter večjo odgovornostjo prejemnikov socialnih pomoči. Ob tem zagovarjajo tudi princip pogojevanja podeljevanja finančnih socialnih pomoči.

SNS

Slovencem je po njihovem mnenju treba zagotoviti višje dohodke, pri tem pa se ne sme pozabiti na stopnjo izobrazbe in delovno dobo. Ne sme se dogajati, da bi tujec z nižjo izobrazbo in krajšo delovno dobo dobil enako ali celo višjo pokojnino oz. podporo kot Slovenc, ki je garal 40 let. Sistem prejemanja denarne socialne pomoči je po njihovem treba močno prevetriti, pregledati in presejati vse prejemnike. Treba bi bilo uvesti stroge ukrepe za preprečevanje zlorab ter odvzeti pomoč vsem, ki zlorabljajo sistem. Za prejemanje denarne socialne pomoči je treba dati splošni pogoj, in sicer znanje slovenskega jezika, so navedli.

Vesna

Z dvigom minimalne plače, priznanjem in finančnim ovrednotenjem neplačanega dela, kot na primer medsebojne pomoči, dela v korist lokalne skupnosti, posebno davčno olajšavo za nakazila v nov Humanitarni sklad RS in postopno uveljavitvijo univerzalnega temeljnega dohodka, bi znižali število ljudi, ki živijo pod pragom revščine. S postopnim in skrbno pripravljenim prehodom na izplačilo UTD bi spremenili sistem podeljevanja socialnih pomoči. UTD po njihovem izniči današnje lažno prikazovanje dejanskega premoženjskega stanja in posledično nepravičnost ter nestimulativnost sistema. Zavzemajo se za popolno reorganizacijo sistema socialnih pomoči, saj zgolj delne spremembe z uvedbo novih pogojev, ki se jih bo spet izigravalo, ni rešitev.

Zavezništvo osvobodimo Slovenija/Gibanje Zedinjena Slovenija

Slovenci se morajo po njihovem mnenju odločiti, ali bo Slovenija država migrantov ali socialna država, saj da oboje skupaj že po ekonomski teoriji ne zdrži. Če se bodo odločili za socialno državo, potem bo treba odpraviti korupcijo, urediti pravosodni sistem in zagotoviti gospodarsko rast, znižati davščine, bolj pomagati ljudem pri iskanju služb ter ukiniti nekritično izdajanje dovoljenj za zaposlitev/bivanje tujcem, s katerimi se namerno niža cena delovne sile, navajajo. Uvedli bi določeno časovno obdobje, v katerem tujci po prihodu v Slovenijo ne bi prejemali socialne pomoči in s tem zlorabljali slovenski socialni sistem. Zagovarjajo princip pogojevanja podeljevanja finančnih socialnih pomoči.

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu strank oziroma list. Na vprašanja nista odgovorili stranki oz. listi Gibanja zdrava družba in Za ljudstvo Slovenije.

Dogodki