Minister Poklukar podpisal prvih 12 sklepov za investicije v primarno raven, tudi za ZD Dravograd

Minister Janez Poklukar je podpisal prvi paket 12. sklepov o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v državi za leti 2022 in 2023. Ostale vloge so v obravnavi.

Prvič v zgodovini je, znotraj jeseni sprejetega Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, država namenila znatna sredstva za infrastrukturo tudi na primarni ravni. Sprejeti zakon, ki je omogočil dolgoročno načrtovanje in razvoj slovenskega zdravstva v celoti, je v januarju 2022 omogočil tudi prvi razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva, in sicer za letos in prihodnje leto,” so zapisali na spletni strani vlade.

“Z infrastrukturnimi izzivi se primarno zdravstvo spopada že leta. Ponekod to pomeni zastarele stavbe, drugod pomanjkanje moderne opreme, namenjene za izvajanje zdravstvenega varstva, spet drugje premajhne prostore. Za sredstva razpisa so se lahko prijavile občine ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki vključujejo novogradnje ali rekonstrukcije, oboje z vključeno opremo. S tem prihajamo na pomoč lokalnim skupnostim, da skupaj z župani poskrbimo za razvoj primarnega zdravstva,” so dodali.

Sklepi so podpisani za:

1. Celje – Rekonstrukcija stavbe Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi ulici 5

V okviru rekonstrukcije Zdravstvenega doma (ZD) Celje bodo preurejeni in novo urejeni prostori ambulant družinske medicine, šolskih ambulant, kardioloških ambulant, zobozdravstva, fizioterapije, sterilizacije, laboratorija, prostori za osebje, tehnični prostori. Izvedeno bo osebno dvigalo, ki bo omogočilo dostop funkcionalno oviranim osebam do dela objekta, kjer prej tak dostop ni bil omogočen. Sanirana bo fasada objekta, opravljena klimatizacija prostorov. Vsi notranji prostori, ki bodo vključeni v prenovo, bodo opremljeni z novo pohištveno in medicinsko opremo. Neto površina prostorov, ki so predmet rekonstrukcije znaša 1670 m2. ZD Celje pokriva 240.000 prebivalcev in je tretji največji zdravstveni dom v državi. Investicija bo zaključena decembra 2023, celotna vrednost investicije znaša 6.128.789,33 evra, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 1.870.442,40 evra.

2. Dravograd – Zdravstveni center Dravograd

Predmet investicije je novogradnja zdravstvenega centra, ki bo obsegal 103 m2 prostorov za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP), 1034 m2 prostorov za primarno zdravstveno dejavnost, 445 m2 prostorov za administracijo in lekarno s površino 173 m2. Z izvedbo se bo zaposlenim v ZD Dravograd zagotovilo prepotrebne delovne prostore, občanom pa bo s tem zagotovljena kvalitetnejša zdravstvena storitev. Zagotovljeni bodo dodatni programi družinske medicine, referenčne ambulante in fizioterapije. Na voljo bo 114 parkirišč. Investicija bo zaključena aprila 2024, celotna vrednost investicije znaša 5.273.988,08 evra, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 707.520 evrov.

3. Idrija – Dokončanje Zdravstvenega doma Idrija

Predmet investicije je dokončna ureditev prostorov ZD Idrija in pridobitev prostorov za fizioterapijo, razvojno ambulanto, dispanzerjem za mentalno zdravje in klinično psihologijo. Izvedena bo tudi povezava v novejši del ZD. Investicija bo zaključena septembra 2022, celotna vrednost investicije znaša 344.031,91 evra, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 226.716,09 evra.

4. Ilirska Bistrica – Prizidava Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

Predmet investicije je gradnja novega prizidka k ZD Ilirska Bistrica s čimer se bo zagotovilo nove, tehnološko dovršene prostore z opremo. Urejeno bo šest enot ambulant družinske medicine, dve referenčni ambulanti, prostor za kužne paciente z recepcijo, laboratorij z lastnimi sanitarijami in potrebni prostori spremljajočih dejavnosti. Investicija bo zaključena decembra 2022, celotna vrednost investicije znaša 3.244.226 evrov, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 1.070.320 evrov.

5. Ivančna Gorica – Rekonstrukcija Zdravstvenega doma Ivančna Gorica

 V okviru investicije se bodo prenovili prostori splošne in družinske medicine (282 m2), zobozdravstvene dejavnosti (217 m2) vključno z nabavo nove opreme. Prenovljeni bodo tudi prostori na vhodu v objekt (71 m2). Investicija bo zaključena septembra 2023, celotna vrednost investicije znaša 1.424.899 evrov, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 638.601,60 evra.

6. Kočevje – Prenova stavbe na Roški cesti 20 v Kočevju

Gre za celovito rekonstrukcijo objekta v dodatne prostore za ZD Kočevje s katerim bo pridobljenih 1640 m2 dodatnih površin. V pritličje objekta bo umeščen center za duševno zdravje (šest ambulant za odrasle in štiri za otroke) in dializni center. V nadstropju bodo uvrščene zobozdravstvene ordinacije (sedem ordinacij za odrasle, dve za otroke, dve zobni tehniki). V podstrešju objekta bodo umeščeni prostori za osebje ter predavalnica za namene izobraževanja za prve posredovalce pomoči. Investicija bo zaključena septembra 2023, celotna vrednost investicije znaša 3.196.307,87 evra, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 1.245.588,36 evra.

7. Laško – Prizidek k Zdravstvenem domu Laško

V okviru investicije bodo urejeni novi prostori z opremo za zobozdravstvene, ortodontske, dermatološke, ginekološke in ambulante medicine dela, laboratorija. Urejeni bodo prostori za izobraževanje, arhiv ter upravo. Zagotovljena bodo nova parkirna mesta za obiskovalce in zaposlene. Investicija bo zaključena oktobra 2023, celotna vrednost investicije znaša 3.411.820,60 evra, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 1.049.840 evrov.

8. Logatec – Rekonstrukcija dela objekta Doma zdravja in podjetništva v Center za duševno zdravje Logatec

Urejen bo standardom primeren Center za duševno zdravje, ki bo pokrival potrebe prebivalstva občin Logatec, Vrhnika, Horjul, Log pri Brezovici in Borovnico. Investicija bo zaključena julija 2023, celotna vrednost investicije znaša 619.439,35 evra, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 321.440 evrov.

9. Metlika – Izgradnja prizidka k Zdravstvenem domu Metlika

Cilj projekta je izgradnja prizidka k ZD Metlika iz dveh kubusov v treh etažah. Urejeni bodo prostori za splošno in družinsko medicino (283 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (41 m2), zdravstveno varstvo žensk (27 m2) z vso potrebno medicinsko in vgradno opremo. Investicija bo zaključena oktobra 2023, celotna vrednost investicije znaša 994.903,07 evra, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 593.459,20 evra.

10. Piran – Rekonstrukcija zdravstvenega doma v Sečovljah

Cilj investicije je prenova zdravstvene postaje Sečovlje, ki se že 10 let sooča s težavami zaradi dotrajanosti. V celoti bo prenovljenih za 156 mprostorov objekta. Investicija bo zaključena septembra  2022, celotna vrednost investicije znaša 374.575,39 evra, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 236.592 evra.

11. Piran – Postavitev osebnega dvigala v Zdravstvenem domu v Piranu

V okviru predmetne investicije bo v ZD Piran postavljeno osebno dvigalo s katerim se bo omogočila nemotena uporaba ZD vsem uporabnikom, še posebej starejšim, ljudem z oviranostjo in tistim, ki jih je potrebno transportirati v ležečem položaju. Investicija bo zaključena julija 2022, celotna vrednost investicije znaša 177.415,61 evra, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 35.481,60 evra.

12. Tržič – Izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Tržič

V okviru projekta bo zgrajen prizidek k obstoječemu ZD v izmeri 548 m2. Novo izgrajeni in opremljeni bodo prostori za izvajanje fizioterapije, družinske medicine, preventivnih dejavnosti in zobozdravstvene dejavnosti. Investicija bo zaključena septembra 2024, celotna vrednost investicije znaša 2.756.435,86 evra, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 789.451,20 evra.

Minister Janez Poklukar je ob podpisu poudaril: »Razpis je naša možnost, da od besed preidemo k dejanjem. Je možnost, da z dejanji pokažemo, da je primarno zdravstvo temelj našega zdravstva; tako kot so lokalne skupnosti, ustanoviteljice zdravstvenih zavodov, temelj naše družbe.«

Vir: Ministrstvo za zdravje