Search
Close this search box.

Dva milijona evrov za odpravo škode in obnovo gozdov po naravnih ujmah

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem Uradnem listu objavilo 3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020. Podpora je namenjena odpravi škode in obnovi gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, vetroloma in podlubnikov.

Za ta namen je razpisanih 2.000.000 EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 6. aprila 2020 do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na spletni strani Program razvoja podeželja.

Naravne ujme (žledolom 2014, vetrolom 2017, vetrolom 2018, prenamnožene populacije podlubnikov) so močno poškodoval slovenske gozdove. Cilji sanacije gozdov so: ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov na poškodovanih območjih.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za dela za odpravo škode in obnovo gozdov poškodovanih zaradi naravnih ujem.

Nepovratna sredstva v višini 2.000.000 EUR se zagotavljajo iz podukrepa 8.4 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, operacije Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči.

Do podpore so upravičeni stroški dela odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma v letu 2017 po 13. decembru 2017 in stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge.

Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela odprave škode in obnove gozda ter stopnje javne podpore so določene v 17. členu Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18 in 47/19) in 17. členu Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19 in 47/19). Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki so opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje opredeljen v javnem razpisu. Gre za odprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo, do porabe razpisanih sredstev. Pri merilih za izbor se upošteva vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja na razpis, stopnja poudarjenosti funkcij gozda ter potencialna nevarnost za širitev podlubnikov in bolezni.

Prijavni obrazec, ki je hkrati tudi zahtevek za izplačilo sredstev vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja  Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija. Navedeno je treba v predpisanem roku vložiti na naslov Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana ali odda v vložišču navedene Agencije. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Besedilo: www.gov.si – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dogodki