Search
Close this search box.

Nepovratna sredstva za razvoj majhnih kmetij. Po novem na voljo 40 milijonov evrov

Sprejete spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Z dopolnitvijo uredbe se spreminjajo pogoji za upravičenost do podpore iz podukrepa in zvišujejo finančna sredstva. S prerazporeditvijo sredstev iz Programa razvoja podeželja bo za razvoj majhnih kmetij po novem na voljo 40 milijonov evrov (30 milijonov evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 10 milijonov evrov iz proračuna RS), s spremenjenimi pogoji pa bodo do podpore in s tem novih priložnosti za razvoj upravičene tudi kmetije, ki so za slovenske razmere glede velikosti pod povprečjem.

Kar zadeva spremenjene pogoje upravičenosti do pomoči, uredba znižuje spodnji prag primerljivih kmetijskih površin in število glav velike živine: do podpore bodo po novem upravičene majhne kmetije, ki imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha (prej 3 ha) in največ 6 ha primerljivih kmetijskih površin, redijo pa najmanj 1,5 (prej 3) in največ 15 glav velike živine.

Znižan je tudi pogoj obtežbe s travojedimi živalmi na vrednost 0,5, glav velike živine na ha trajnega travinja, saj se je izkazalo, da je prvotno postavljena obtežba (0,7) postavljena previsoko. Pogoj 50-odstotnega deleža kmetijskih zemljišč v upravljanju kmetije, ki se nahaja v območju z omejenimi dejavniki (OMD), ostaja nespremenjen. Upravičenec bo moral vlogi na javni razpis priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje treh let.

S spremenjenimi pogoji bo na javnem razpisu, ki bo objavljen predvidoma novembra 2019, lahko kandidiralo več kot 7.000 živinorejskih kmetij v OMD, ki obdelujejo več kot 31.000 kmetijskih zemljišč v upravljanju. Te kmetije so zelo pomembne z vidika pridelave hrane, preprečevanja zaraščanja, ohranjanja biotske raznovrstnosti, ohranjanja delovnih mest ter s tem uravnoteženega družbeno-ekonomskega razvoja na podeželju, so prepričani na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Upravičenec, ki bo prejel odločbo o pravici do sredstev, bo moral izpolniti naslednje bistvene obveznosti: izpolniti aktivnosti iz poslovnega načrta najpozneje v 36 mesecih, ne bo smel zmanjšati obsega PKP za več kot 10 %, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 1,5 ha PKP, zagotoviti obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja ter vsako leto oddati zbirno vlogo v skladu s predpisi o izvajanju ukrepov kmetijske politike.

Upravičenci bodo podporo v višini 5.000 evrov prejeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Podpora v okviru podukrepa se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju, izplača pa se v dveh obrokih. Prvi obrok podpore v višini 70 % dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev, preostalih 30 % pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta.

Besedilo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dogodki

Sprejete spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij