Znani so prejemniki občinskih priznanj in nagrad MO Slovenj Gradec

Včeraj se je v sejni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec ob 15.30 pričela 35. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, ki jo je vodil župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Po ugotovitvi sklepčnosti in pregledu zapisnikov 34. redne seje ter 23. in 24. dopisne seje so članice in člani Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec prešli na obravnavo dnevnega reda, ki je obsegal deset točk.

Najprej je vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve Darko Sagmeister predstavil Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Slovenj Gradec, ki so ga svetnice in svetniki soglasno sprejeli.

Sledili sta predstavitvi Poročila o izvajanju proračuna Mestne občine Slovenj Gradec v prvem polletju 2022 in Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 – 2. rebalansa, za katerega je župan predlagal obravnavo po skrajšanem postopku. Tudi ta dva dokumenta je predstavil Darko Sagmeister. Članice in člani mestnega sveta so se s poročilom seznanili, 2. rebalans pa so soglasno sprejeli.

Prav tako so sprejeli Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 258/2 k. o. 854 – Podgorje na območju EUP OM-09 v OPN MOSG – iden. št. 3052, ki ga je predstavila Rozalija Lužnik, podsekretarka za urejanje prostora, občinska urbanistka.

Svetnice in svetniki so danes glasovali tudi o Predlogu Stanovanjskega programa Mestne občine Slovenj Gradec za obdobje 2022–2027, katerega vsebino vam bodo v prihodnjih dneh podrobneje predstavili. Predlog stanovanjskega programa, ki ga je predstavil vodja Oddelka za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občinskim premoženjem Sašo Blatešič, je bil soglasno sprejet.

Na današnji seji so svetnice in svetniki potrdili tudi Predlog Sklepa o določitvi Graščine Rothenturn kot javne infrastrukture na področju kulture. Gre za formalizacijo statusa oziroma ene od rab objekta, ki bo koristna pri kandidiranju na različne razpise za sofinanciranje investicij na področju kulture.

Eni bolj z zanimanjem pričakovanih točk dnevnega reda današnje seje mestnega sveta so bili predlogi sklepov Komisije za podelitev občinskih priznanj ter Obvestilo Komisije za podelitev Vrunčevih priznanj za leto 2022. Predloge sklepov Komisije za podelitev občinskih priznanj je predstavil predsednik Komisije za podelitev občinskih priznanj  Franjo Murko, odločitve Komisije za podelitev Vrunčevih priznanj za leto 2022 pa je podala članica Komisije za podelitev Vrunčevih priznanj Gordana Konečnik.

Članice in člani slovenjgraškega mestnega sveta so odločili, da plakete Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2022 prejmejo Društvo kmetic Mislinjske doline, Društvo tabornikov »Rod Severni kurir Slovenj Gradec« in Slovensko humanitarno društvo Hospic, območni odbor Koroška, nagrado Mestne občine Slovenj Gradec pa bo letos dobilo Prostovoljno gasilsko društvo Slovenj Gradec. Svetnice in svetniki so se strinjali tudi s predlogom Komisije za podelitev občinskih priznanj, da se naziva častni občan Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2022 ne podeli.

Plakete in nagrado Mestne občine Slovenj Gradec bodo nagrajenci prejeli na slavnostni seji ob občinskem prazniku, ki bo v ponedeljek, 19. 9. 2022, ob 18. uri v Koroški galeriji likovnih umetnosti, Vrunčeve plakete in nagrade pa bodo prejemnikom podeljene na slovesnosti ob svetovnem dnevu učiteljev, ki ga od leta 1993 dalje po vsem svetu praznujejo 5. oktobra. Tokrat bodo Vrunčeve plakete prejeli Milena Keber, pomočnica ravnateljice VVZ Slovenj Gradec, mag. Damjana Kotnik, organizatorka in svetovalka izobraževanja odraslih na JZ Mocis in Bernarda Zlodej, predmetna učiteljica za angleščino in nemščino na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec, Vrunčeva nagrada za leto 2022 pa bo šla v roke mag. Aljoše Lavrinška, ravnatelja Osnovne šole Podgorje.

Glasovanju in seznanitvi o letošnjih nagrajencih so sledili še pobude in vprašanja svetnic in svetnikov ter obravnava premoženjsko pravnih zadev. S pobudami in vprašanji ter odgovori nanje vas bodo še seznanili.

Seja se je zaključila ob 17.40.

Besedilo: Barbara Pur, Urad župana