Search
Close this search box.

Znani so datumi izplačil energetskega dodatka

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so objavili datume izplačil energetskega dodatka, ki ga bodo prejeli prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter dohodkovno šibkejše kategorije invalidov.

Energetski dodatek, ki ga predvideva Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD), bodo prejeli vsi, ki živijo v gospodinjstvu, ki se preživlja z nizkimi dohodki. Na vladnih spletnih straneh je tudi objavljen kalkulator, ki vsakomur omogoča, da preveri ali je njegovo gospodinjstvo lahko upravičeno do energetskega dodatka.

Izplačilo energetskega dodatka za prejemnike DSP in VD bo izvedeno 2. 11. 2022, in sicer v višini:

  • 200 evrov za samske osebe;
  • 200 evrov za družine z enim staršem, povečano za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za dvostarševske družine, povečano za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za pare brez otrok. 

Energetski dodatek se upravičencem izplača samo enkrat, pri čemer se bo ugotavljanje izpolnjevanja pogojev na podlagi veljavne odločbe za DSP ali VD izvajalo do 31. marca 2023. V kolikor samska oseba ali družina ni prejemnica DSP ali VD zaradi lastništva premoženja, lahko v času od 1. oktobra 2022 do 28. februarja 2023 pri pristojnem centru za socialno delo vloži vlogo za DSP oziroma VD, saj se pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje (razen prihrankov in vrednostnih papirjev) ne upošteva. V omenjenem obdobju tudi ne velja omejitev dedovanja po 54.a členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Na podlagi upravičenosti do DSP ali VD je samska oseba ali družina posledično upravičena tudi do energetskega dodatka.

Energetski dodatek za dohodkovno najšibkejše kategorije invalidov v višini 200 evrov bo izplačan različno, odvisno od zakonske podlage, na podlage katere je določena invalidnost:

  • upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so upravičeni do DSP oziroma VD po zakonu, bodo energetski dodatek prejeli 2. 11. 2022;
  • upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) bodo energetski dodatek prejeli 10. 11. 2022;
  • upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in so upravičeni do DSP, bodo prejeli energetski dodatek 2. 12. 2022. Dodatek bo izplačan v decembru, ker bodo upravičenci prejemek iz naslova zaposlitvene rehabilitacije za oktober prejeli v novembru in je izplačilo tega prejemka pogoj za izplačilo energetskega dodatka;
  • upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek, energetski dodatek prejmejo 25. 11. 2022;
  • za invalide I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine, bo izplačilo energetskega dodatka izvedeno 60 dni od vrnitve v celoti izpolnjene in podpisane izjave. Osebam, za katere iz uradnih evidenc izhaja, da izpolnjujejo pogoje za izplačilo energetskega dodatka, bo izjavo v izpolnitev poslal ZPIZ.