V okviru Mednarodnega strokovnega simpozija “Zlati rez” bomo debatirali na temo prenove šolskega sistema

  • Pixabay

Na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec bo v mesecu septembru potekal Mednarodni strokovni simpozij »ZLATI REZ«.

Eden izmed pomembnih ciljev Mednarodnega strokovnega simpozija bo iskanje prispevka k sodobnim metodam in oblikam dela, ki bodo dobra osnova in podlaga za spremembe v Beli knjigi in posledično v Zakonu organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Izdan bo e-zbornik simpozija, kjer bodo zbrani referati in povzetki.

Tematski sklopi, ki bodo temeljili na štirih stebrih izobraževanja po Jacquesu Delorsu, bodo potekali v dveh dneh in sicer:

V sredo, 18. septembra 2019 bo Učiti se, da bi vedeli (prenova učnih načrtov, diferenciacija in individualizacija pouka, preverjanje in ocenjevanje znanja, normativi in standardi znanja, domače naloge, tuji jeziki, izbirni in neobvezni predmeti, več ur predmeta šport v urnik, bralna pismenost, formativno spremljanje pouka, otroci s posebnimi potrebami, nadarjeni učenci, učenci z odločbami, učila in učni pripomočki, delovni zvezki, uporaba IKT, medpredmetno povezovanje) ter Učiti se, da bi znali delati (naravoslovna učilnica, več predmetov z ročnimi spretnostmi, tehnika in tehnologija v 9. razredu, pouk gospodinjstva v III. triadi kot obvezni predmet, računalništvo kot obvezni predmet, mini praksa v podjetjih in ustanovah v okviru poklicne orientacije v 9. razredu).

V četrtek, 19. septembra 2019 bo Učiti se, da bi znali živeti skupaj (dnevi dejavnosti, šola v naravi, tabori, organizacija in delo v jutranjem varstvu in v podaljšanem bivanju, projekt RaP, Erazmus+, različni projekti, sprejemanje drugačnosti, interesne dejavnosti, krožki, učna pomoč, prostovoljstvo, smernice za poučevanje otrok tujcev) ter Učiti se biti  (šola za starše, vzgojni načrt, šolski red, roditeljski sestanki, govorilne ure, medgeneracijsko druženje, povezovanje z zunanjimi institucijami: zdravstvo, fakulteta, razvoj osebnosti, neodvisnosti in razsodnosti, pozitivna disciplina, mediacija, razredništvo, razredne ure, svetovalna služba…).

V okviru simpozija se bosta odvijali plenarni predavanji, in sicer: v sredo, 18. 9. 2019 ob 13.00 na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec, s predavateljema dr. Tjašo Pogačar in  dr. Zoranom Milivojevićem (psihoterapevt) ter v četrtek, 19. 9. 2019 ob 13.30 na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec, s predavateljema dr. Matejem Tušakom (športni psiholog) in dr. Matejo Jamnik (raziskovalka umetne inteligence ter predavateljica na univerzi v Cambridgu).

Po plenarnem predavanju v četrtek bo v Kulturnem domu Slovenj Gradec od 17. do 19.ure potekala še okrogla miza na temo ŠOLA 21. STOLETJA – »PRENOVA ŠOLSKEGA SISTEMA« z moderatorko Barbaro Brusnik Polutnik, na kateri bodo sodelovali predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, Zavoda za šolstvo, plenarni predavatelji, domači in tuji gostje. Okrogla miza bo odprta tudi za širšo javnost, tako da ste nanjo povabljeni  vsi občani, ki bi radi pripomogli k prenovi šolskega sistema.

Poleg 89 prijavljenih udeležencev iz različnih delov Slovenije, ki bodo predstavljali referate iz področja šolstva po štirih Delorsovih stebrih, sodelujejo tudi gostje iz partnerskih šol in Erasmus +: Srednja šola prve stopnje Sv. Ciril in Metod iz Trsta, C. Don Lorenzo Milani 1o Polo Leverano Pädagogische Hochschule Kärnten, Viktor Frankl iz Celovca/Inštitut za večjezičnost in medkulturno izobraževanje na Pedagoški visoki šoli na Koroškem in I Minna Canth School iz Finske.

Dogodki

Prosta delovna mesta