Ravne: Gasilcem letos skoraj 430 tisoč evrov (FOTO)

Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen je danes skupaj z direktorjem Gasilskega zavoda Ravne na Koroškem in s predsednikoma Prostovoljnih gasilskih društev Ravne in Kotlje podpisal pogodbe o javni gasilski službi za redno delovanje prostovoljnih gasilskih društev in gasilskega zavoda v skupni višini 422.702,00 evrov za leto 2020.

Občina Ravne poleg rednega financiranja zagotavlja tudi sofinanciranje nakupa opreme, popravil vozil, refundacij za izobraževanje in intervencije, nabave in dekontaminacije osebne zaščitne opreme, vzdrževanja gasilskih domov in gasilskih vozil, v skupni višini investicijskega dela sredstev okoli 140.000,00 evrov.

Prostovoljna gasilska društva opravljajo naslednje naloge: gašenje in reševanje v primeru požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge, izvajanje preventivnih nalog na območju delovanja gasilskega društva, načrtno izobraževanje in usposabljanje, nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine in druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

Koroški gasilski zavod z direktorjem mag. Francem Jutrškom je podpisal pogodbo s tekočim transferom v vrednosti 243.000 € ter 40.000 € investicijskih sredstev.

Občina Ravne na Koroškem pa je prav tako podpisala pogodbo s predsednikom PGD Ravne, Andrejem Petričem, ki za ravenske prostovoljne gasilce zagotavlja tekočega transfera 23.328 € in iz naslova investicij 25.000 €.

Župan dr. Rožen je podpisal pogodbo o financiranju tudi s predsednikom PGD Kotlje, Emilom Pušnikom za njihovo letošnje financiranje delovanja je v proračunu občine namenjenih 16.374 € in za investicije, ki povečini predvidevajo nakup opreme, posodobitev in vzdrževanje voznega parka pa 15.000 €.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah na podlagi letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lokalnih skupnosti. Cilj investicije je ohranjati in sočasno izboljšati oz. posodobiti opremo v skladu z Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki je temeljni pogoj za delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Nemoteno in kontinuirano opremljanje in posodabljanje opreme enot je opredeljeno v vseh razvojnih strategijah in politikah vsake skupnosti.

Podlaga za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada so podpisane pogodbe med občinami in URSZR. Merila za delitev sredstev po lokalnih skupnostih je določila Vlada Republike Slovenije, pri čemer se upošteva število prebivalcev, velikost lokalne skupnosti, ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč, število požarov in drugih intervencij v zadnjih dveh letih ter tudi število operativnih gasilcev. Občina Ravne na Koroškem deli sredstva po sprejetem ključu na Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Koroški gasilski zavod 63%, PGD Ravne 19,3 % in PGD Kotlje 17,7% sredstev.

Prav tako načrt razvojnih programov predvideva nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 za zagotavljanje reševanja in izvajanje ukrepov požarne varnosti v občini Ravne na Koroškem in nakup gasilskega vozila Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ravne na Koroškem in Kotlje.

Koroški gasilski zavod Ravne zaposluje 16 poklicnih gasilcev, ki so v letu 2018 opravili 469 intervencij, v letu 2019 pa 420. V občini Ravne na Koroškem je v Prostovoljno gasilsko društvo Ravne vključenih 160 članic in članov, od tega 32 operativnih. V PGD Kotlje pa je vključenih 140 članov, od tega 28 operativnih.

VIR: Občina Ravne na Koroškem