Odziv stanovalcev Čečovja v zadevi CUDV: Ne vemo, od kod staršem takšni podatki, ničesar od navedenega nikoli ni bilo izrečenega

Pred dnevi smo poročali, da so prebivalci naselja Čečovje na sodišče vložili upravni spor, ker naj bi želeli preprečiti gradnjo stanovanjske enote CUDV Črna na Koroškem v omenjenem naselju. Na vsebino članka, za katerega navajajo, da vsebuje številne neresnice, so se zdaj odzvali s pismom, ki ga objavljamo v prispevku. Kot pa poudarjajo, nikakor ne nasprotujejo projektu po vsebini, ga podpirajo v celoti, nasprotujejo pa sami postavitvi stanovanjske hiše na predmetnem zemljišču.

“Glede na številne neresnice in žaljive navedbe v predmetnem članku, ki je nastal, ne da bi prebivalce naselja pred objavo vprašali za njihovo stališče, sem kot njihova pooblaščenka dolžna pojasniti določena dejstva, saj je članek oziroma stališče, objavljeno v članku – odprtem pismu, popolnoma napačno in zavajajoče, po nepotrebnem pa tudi ostri situacijo med vpletenimi,” je v odzivu na članek, ki smo ga objavili TUKAJ, uvodoma zapisala pooblaščenka stanovalcev na Čečovju, Aleksandra Štiblar. Njen dopis oziroma odziv objavljamo v celoti.

“Iz članka tako izhaja, da so prebivalci naselja, v katerem je predvidena gradnja bivalne enote CUDV, z vložitvijo tožbe oziroma začetkom upravnega spora dosegli, da se bivalna enota ne bo gradila, s čimer naj bi preprečili izboljšanje življenjskih pogojev oseb z motnjami v duševnem  razvoju, ki trenutno bivajo v stari hiši v Črni na Koroškem, ki ni več primerna za bivanje.”

“Iz članka nesporno izhaja, da prebivalci oseb z motnjami v duševnem razvoju ne želijo v svoji bližini, da so oblikovali do njih škodljive predsodke o nevarnem in nepredvidljivem vedenju, očita se jim pomanjkanje empatije, ozkoglednost in tudi, da so kar nekaj otrok z motnjami v duševnem razvoju opeharili z diskriminacijo, marginalizacijo in jih s prekinitvijo izvajanja projekta oropali človekovih in socialnih pravic.”

Navedeno stališče je popolnoma napačno, zavajajoče in  ne odraža volje prebivalcev naselja, ki tudi ne predstavljajo nikakršne civilne iniciative, kot se napačno navaja, ampak nastopajo kot stranski udeleženci v upravnem postopku. V postopek so se na podlagi drugega odst. 36. člena Gradbenega zakona priglasili kot stranski udeleženci  lastniki sosednjih zemljišč.”

“Iz pisma, ki so ga sestavili starši nadalje izhaja, da ˇ«so glavni akterji menda na sestankih nedojemljivo navajali, da jih moti že, ko osebe z motnjo hodijo mimo, da bodo ropotali s stoli in še več podobno neutemeljenih razlogov, ki so jih nato interpretirali z za gradnjo neprimerno lokacijo«. Ne vemo, od kod staršem takšni podatki, saj je potekal samo en sestanek na to temo pri županu, na katerem starši niso sodelovali, prav tako pa ničesar od navedenega nikoli ni bilo izrečenega. Taka navajanja so za prebivalce naselja žaljiva, saj živijo s prebivalci Hiše sreče že preko 20 let, so jih popolnoma sprejeli, popolnoma so vključeni v okolje, nekateri se celo obiskujejo, prav vsi prebivalci pa so mnenja, da v okolju z njimi dobro sodelujejo.

Iz tega razloga nas vse žalostijo neresnice, s katerimi se želi sedaj prikazati, da prebivalci stigmatizirajo osebe z motnjami v duševnem razvoju in da jih želijo opehariti za človekove in socialne pravice. Dejstva so popolnoma drugačna in sledijo v nadaljevanju.”

Stranski udeleženci v tem postopku so lastniki zemljišč, v neposredni bližini predvidenega objekta, na katere bi nameravana gradnja  vplivala  in so priglasili udeležbo v postopku zaradi varovanja svojih pravic in koristi.”

Razlog stranske udeležbe v postopku je neposredna bližina predvidene stavbe, ki bo neposredno vplivala na kvaliteto življenja v naselju in jo bistveno zmanjšala. Ne gre namreč za običajno stanovanjsko hišo, ampak za stavbo tlorisne površine 17, 80 m in širine 7, 80 m ter višine 7, 90 m ,kar predstavlja obsežen poseg v prostoru. Ne gre torej za klasično gradnjo stanovanjske stavbe, ampak za velik objekt, ki bo bistveno posegel v okolje.

“Kot je bilo stranskim udeležencem pojasnjeno s strani pooblaščenca investitorja, gre za manjši objekt, namenjen štirim stanovalcem s posebnimi potrebami. Navedeno ne drži. Dolžina objekta – tlorisna-  je 17,80 metrov, kar predstavlja dolžino štirih sosednjih vrstnih stanovanjskih hiš, katerih lastniki so stranski udeleženci. Absolutno torej ne gre za – po naravi – enostaven objekt.

Stranski udeleženci nasprotujejo izgradnji stavbe kot take in ne njeni namembnosti, v takih izmerah, kot izhajajo iz izpodbijanega gradbenega dovoljenja. Lastniki sosednjih zemljišč so prepričani, da predmetni objekt, kot je predviden, absolutno predstavlja tujek v okolju, zaradi same velikosti in je neekonomičen z več vidikov, kot bo navedeno v nadaljevanju.”

V prostoru bo nastalo kar precej sprememb, ki so večinoma negativne in vplivajo na kakovost okolja: povečan hrup, onesnaženost okolja zaradi povečanega prometa, speljanost odpadnih voda, kanalizacije. Dokončan je projekta bo imelo vpliv tudi na videz okolja, spremenile se bodo navade v okolju, zlasti starejših lastnikov sosednjih zemljišč, določen vpliv ima predvideni objekt tudi na zdravje in počutje, saj ljudje čutijo negotovost.”

Izgradnja objekta pogojuje več posegov, in sicer prestavitev obstoječega vodovodnega omrežja in hidranta, jaškov, novi del kanalizacije zaradi priključitve na obstoječo omrežje, ki je že sedaj preobremenjeno. V času izgradnje bo absolutno onemogočen dostop  do več stanovanjskih hiš stranskih udeležencev (Štosir, Helcl, Petelišek, Marolt, Marflak – Planko …) pri čemer obvoz ni možen.”

Ne drži tudi, da predvidena gradnja ne vpliva na neposredno okolico. Gre za naselje vrstnih stanovanjskih hiš, kamor objekt v predvideni velikosti ne spada in bo bistveno spremenil videz naselja. Hkrati bo zmanjšal kvaliteto življenja v naselju pretežno starejših stanovalcev.

Iz geodetske situacije, ki je bila predstavljena stranskim udeležencem je razvidno, da parcelne meje segajo v obstoječo javno cestno infrastrukturo. Prav tako se zaradi majhnosti zemljišča ni bilo možno držati minimalnih varovalnih pasov cest, določenih v občinskem odloku, ampak je bilo ravno za namen izgradnje objekta potrebno pridobiti soglasje Občine Ravne na Koroškem, kot lastnika ceste, zaradi manjšega odmika (3, 5 m).

V naravi to predstavlja veliko težavo, saj je cesta sama že sedaj tako ozka, da se dve vozili ne moreta srečati, ne da bi eno zapeljalo na del zemljišča, predvidenega za izgradnjo predmetnega objekta, ali pa mora eno od vozil zapeljati vzvratno in se umakniti.”

Nadalje je problem tudi, da bo objekt priključen na javno mešano kanalizacijsko omrežje. Višek padavinskih vod se lahko priključi na obstoječo mešano kanalizacijsko omrežje, ki pa je že sedaj preobremenjeno, z izgradnjo objekta na parc. 1102 k. o. Ravne pa bo obremenitev še večja. V primeru naliva, kar je zadnja leta zelo pogosto, prihaja do zalitja objektov. Več let so se fekalije razlivale v vrstnih hišah na Čečovju 62 a, b , c in d, po dolgotrajnih prošnjah je bilna to s strani upravljalca JKP vgrajen žabji poklopec. S tem so nastale iste težave v vrstnih hišah Čečovje 61 a, b , c in d.”

Navedenih dejstev projektni upošteval, s čimer se je izkazalo za resnično, da je potekal netransparentno in brez sodelovanja lastnikov sosednjih zemljišč.

“Ker tako predvideni objekt, za katerega je izdano gradbeno dovoljenje, ki ga izpodbijajo v celoti stranski udeleženci, bistveno posega v prostor, posega v življenje stanovalcev, ne upošteva vpliva na okolje in vpliva na sosednje stavbe in njihove stanovalce, le ti nasprotujejo izgradnji na predmetnem zemljišču. Nikakor torej ne gre za nasprotovanje vsebini bivalne enote CUDV in njihovim prebivalcem, ampak za nasprotovanje objektu samemu na predmetnem zemljišču.”

Da bodo prebivalci naselja izkoristili vsa pravna sredstva, torej tudi upravni spor, je bilo pojasnjeno tako na ustnem naroku na Upravni enoti Ravne na Koroškem kot tudi na sestanku pri županu, zato ne drži, da so s tem čakali do zadnjega trenutka, da bi tako preprečili gradnjo.

“Investitor v predmetni zadevi je CUDV Črna na Koroškem, ki je  s strani Vlade RS dobil neposredno potrditev projekta » Vzpostavitev stanovanjskih skupin za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju«, ki se mora zaključiti v drugi polovici leta 2023 in je sofinanciran s strani EU. V postopku je pridobil vsa ustrezna dovoljenja za gradnjo objekta, zato je bilo gradbeno dovoljenje s strani UE tudi izdano.”

Ponovno je treba poudariti, da prebivalci nikakor ne nasprotujejo projektu po vsebini, ga podpirajo v celoti, nasprotujejo pa sami postavitvi stanovanjske hiše na predmetnem zemljišču, ki se jim zdi povsem neprimerno tako po velikosti kot po postavitvi objekta v ta prostor. Projekt je bil predstavljen prebivalcem naselja šele, ko so se sami kot stranski udeleženci priglasili v postopek, in je bil predstavljen s strani investitorja kot »lična hiška, ki se bo ujela s prostorom«, kar pa se je kasneje izkazalo kot neresnično, saj gre za objekt, ki po dolžini meri skoraj 18 metrov in popolnoma prevlada v naselju manjših – vrstnih- stanovanjskih hiš.