Čebelarjem na voljo podpore za pašne rede in vzrejo čebeljih matic

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo dva razpisa za podporo čebelarjem. Na prvem razpisu je čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 na voljo do 20.000 evrov, na drugem pa je vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022 na voljo do 90.000 evrov nepovratnih sredstev.

Vlagatelji na javni razpis za podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 so upravičeni do podpore, če gre za registrirano čebelarsko društvo, imajo na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja (veljavna odločba o potrjenem čebelarskem pašnem redu) ter imajo na dan 30. junija v registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč. Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v višini 200 evrov na registrirano čebelarsko društvo.

V okviru ukrepa subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic. Upoštevajo se podatki o vpisanih čebeljih maticah v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.

Vzreja čebeljih matic se subvencionira vzrejevalcu gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalcu rodovniških čebeljih matic glede na število vpisanih čebeljih matice v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.

Subvencijo lahko dobi vlagatelj, ki je vpisan v register čebelnjakov, ima urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev, izdana mu mora biti odločba ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za vzrejno obdobje od 1. maja 2020 do 31. avgusta 2021, za katero vlaga vlogo.

Poleg tega mora imeti vlagatelj v obdobju od 1. maja 2020 do 31. avgusta 2021 čebelje matice vpisane v izvorno rodovniško knjigo, poročati mora o številu čebeljih družin, v programskem obdobju 2020-2022 mu ni bila izdana pravnomočna odločba uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede nepravilne uporabe zdravil, izvajati pa mora tudi direktni test v selekcijskem čebelnjaku v obdobju od 1. maja 2020 do 31. avgusta 2021, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska organizacija.

Vloge na razpisa bo sprejemala Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vloge bo možno oddati od petega dne po objavi v uradnem listu do vključno 15. julija.