Računsko sodišče dravograjski občini izdalo negativno mnenje

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bilo poslovanje Občine Dravograd v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja, zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki so jih navedli v revizijskem poročilu za leto 2016, v pomembnem neskladju s predpisi in usmeritvami.
67068840_642171056283716_4223291168072400896_n

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Dravograd v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja, in občini izreklo negativno mnenje, so v povzetku revizije zapisali na spletni strani Računskega sodišča.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Dravograd v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja.

Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Občine Dravograd v letu 2016 izreklo negativno mnenje, saj občina v določenih primerih ni poslovala v skladu s predpisi in sklepom občinskega sveta.

Na revidiranih področjih so bile ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov ter pomanjkljivo objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju športa, je še navedeno v poročilu.

Med drugim je bilo tudi ugotovljeno, da je občina izplačala več sredstev, kot jih je imela načrtovanih na proračunskih postavkah. V proračunu za leto 2016 ni načrtovala investicijskih izdatkov v znesku 108.623 evrov, enemu prejemniku tekočih transferov je dodelila in izplačala sredstva v znesku 350 evrov, ne da bi prej sklenila pogodbo o dodelitvi sredstev, hkrati pa ni v celoti izvajala nadzora nad poslovanjem javnega zavoda DRAVIT Dravograd, saj je med drugim kot sopodpisnica najemne pogodbe iz leta 2012 z društvom lokostrelcev dopustila, da je javni zavod DRAVIT Dravograd z Društvom lokostrelcev Dravograd podpisal najemno pogodbo, ki po vsebini predstavlja neposredno pogodbo o brezplačni uporabi, čeprav pogoji za to niso bili izpolnjeni in je bila višina najemnine določena v neskladju s sklepom občinskega sveta.

Pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov. Obvestilo o oddaji javnega naročila je v objavo poslala prepozno, vrednost javnega naročila pa je razdelila in se s tem izognila postopku javnega naročanja (izvajalcu je v letu 2016 plačala 49.439 evrov). Aneks za dodatna dela v znesku 36.466 evrov je sklenila na dan zaključka del, s pogodbo pa je bilo dogovorjeno predplačilo, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji.

Prav tako so z revizijo ugotovili, da objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija ter zapisnik o odpiranju vlog na področju športa niso vsebovali vseh obveznih sestavnih delov. Komisija ni pisno pozvala vlagateljev nepopolnih vlog k dopolnitvi.

Županja Marijana Cigala prejemnikom sredstev ni izdala sklepov o izboru. 18 nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja je dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 3.430 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis, in s prejemniki ni sklenila pogodb o dodelitvi sredstev. Sedmim izvajalcem športnih programov je poleg sredstev, ki jih je dodelila na podlagi javnega razpisa za šport, na podlagi njihovih vlog dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 4.464 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis in ne da bi sklenila pogodbo o dodelitvi sredstev.

Osmim izvajalcem kulturnih programov je poleg sredstev, ki jih je dodelila na podlagi javnega razpisa na področju kulture, na podlagi njihovih vlog dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 2.899 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis oziroma javni poziv in ne da bi prej sklenila pogodbo o dodelitvi sredstev.

Prav tako se je, s sklenitvijo pogodb, s katerimi se je dogovorila za obročno plačilo nakupa opreme in investicijskih vlaganj društvoma, dolgoročno zadolžila, ne da bi zadolžitev načrtovala v odloku o proračunu (odplačila Povzetek | OBČINA DRAVOGRAD 5 v letu 2016 v skupnem znesku 8.819 evrov) in ne da bi upoštevala predpisane postopke zadolževanja občin.

Občina od osmih javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je, ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2016. V Odloku o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Dravograd pa ni določila načina izvajanja nalog, ki jih je prenesla na krajevne skupnosti. Hkrati ni izpolnila pogoja za pridobitev kapitalske naložbe v družbi Črneški gaj, d. o. o. v znesku 750 evrov in pridobila stavbno pravico za gradnjo objekta za naloge, ki niso opredeljene z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi (odplačila v letu 2016 v znesku 6.479 evrov).

Za izvedbo projekta gradnje večnamenske dvorane z ustanovitvijo stavbne pravice in najemom objekta v letu 2010 ni izvedla ustreznega postopka (najemodajalcu je v letu 2016 plačala 392.797 evrov) in za ta projekt ni določila skrbnika pravnega posla. Ni izvedla postopkov oddaje javnih naročil za investicijsko vlaganje v nepremično premoženje (odplačila v letu 2016 v skupnem znesku 2.753 evrov).

Računsko sodišče je Občini Dravograd podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Celotno poročilo si lahko preberete TUKAJ.

Vir: Računsko sodišče

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije