Poslovanje upravnih enot bo v času zaprtja države prilagojeno. Krajevni uradi na območju Koroške ne bodo poslovali

Zaradi izvajanja nujnih ukrepov za zajezitev širjenja tretjega vala epidemije in s tem okužbe z virusom SARS-CoV-2 bo od 1. do vključno 11. aprila 2021 prilagojeno tudi poslovanje organov državne uprave, saj bo po sklepu vlade veliko zaposlenih delalo od doma, koristilo dopust ali pa jim bo odrejeno čakanje na delo.

Na delovnih mestih bo v tem obdobju prisotnih največ 20 odstotkov javnih uslužbencev upravne enote, javni uslužbenci, ki jim delovni proces to omogoča, pa bodo v največji možni meri delovne naloge opravljali od doma. Uslužbenci, katerih delovni proces ne omogoča izvajanja delovnih nalog od doma, bodo koristili letni dopust ali presežek ur.

Tiste, ki ne bodo izrabili letnega dopusta ali druge odsotnosti in jim delo od doma ne bo odrejeno, pa bodo napotili na čakanje na domu s pravico do nadomestila plače v skladu z zakonom. Po potrebi bo možno koristiti tudi ustrezno odsotnost za varstvo otrok.

Upravne enote bodo s 1. aprilom 2021 za obdobje enajstih dni uvedle še dodatne organizacijske in druge ukrepe za zajezitev širjenja virusne okužbe:

  • v obdobju od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021 strank ne bodo naročali. Naročanje strank je izjemoma mogoče zgolj in samo za urejanje nujnih zadev oziroma upravnih storitev, kar morajo stranke utemeljiti;
  • stranke, ki so že naročene, vendar ne urejajo nujnih zadev oziroma se lahko izvedba upravne storitve preloži, bodo naprošene, da se prenaročijo na termin po 11. aprilu 2021;
  • neposredni stiki zaposlenih na upravni enoti s strankami bodo omejeni le na primere, ko stranka ureja nujne, neodložljive upravne zadeve, ki jih brez njene fizične prisotnosti ni mogoče urediti;
  • upravne enote bodo objavile obvestilo za stranke na svojih spletnih straneh, na oglasnih tablah na sedežu upravne enote in vseh krajevnih uradih.

Natančne informacije s telefonskimi številkami so objavljene na spletnih straneh posamezne upravne enote TUKAJ. Za UE Slovenj Gradec lahko za dodatne informacije pokličete na telefonsko številko: 02 885 0550 ali pa pišete na elektronski naslov: ue.slgradec@gov.si. Za UE Radlje ob Dravi na telefonsko številko: 02 88 79 400 ali pa pišete na elektronski naslov: ue.radlje@gov.si. Krajevni uradi Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica v tem času ne bodo poslovali. Za dodatne informacije za UE Ravne na Koroškem lahko pokličete na telefonsko številko: 02 82 16 440 ali pa pišete na elektronski naslov: ue.ravne@gov.si. Krajevni uradi v Črni na Koroškem, v Mežici in na Prevaljah, ki delujejo na območju Upravne enote Ravne na Koroškem, v navedenem obdobju ne bodo poslovali.

Zaprtje države bo vplivalo tudi na vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah. Pisne in ustne vloge lahko stranke vlagajo neposredno pri organih samo ob predhodni najavi in ob uporabi zaščitne opreme v skladu s strokovnimi priporočili. V ta namen organi na javno dostopnem mestu in na spletni strani objavijo postopek naročanja, telefonske številke in elektronske naslove.

Priporoča se, da se stranke naroča za termine po 11. 4. 2021, če izvedba upravne storitve po tem datumu ne vpliva na pravni položaj vložnika. Organi naj sproti presojajo, ali bi stranka vlogo (brez škode za njen pravni položaj) lahko oddala po omenjenem datumu ali pa po elektronski ali navadni pošti.

V tem obdobju lahko stranke vloge po elektronski poti lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa. Identiteto vložnika se preverja na primer po njegovi EMŠO ali davčni številki.

Organi v tem obdobju praviloma ne izvajajo ustnih obravnav. Že razpisani naroki se prestavijo na termine po 11. aprilu 2021, razen če organ presodi, da gre za zadevo, ki jo je treba zaradi potencialne škode za pravni položaj stranke ali zaščite javnega interesa izvesti pred tem datumom.

Pravica do pregledovanja dokumentov se, razen če to ni mogoče, izvaja tako, da se upravičeni osebi pošljejo kopije dokumentov po pošti.

Zaradi zmanjšanja stikov med vročevalcem in naslovnikom je priporočeno, da organi dokumente vročajo v elektronski obliki v »navaden elektronski predal«, če je stranka sporočila naslov predala. Osebno vročanje dokumentov v fizični obliki se prestavi na obdobje po 11. 4. 2021, razen v primerih, za katere organ presodi, da je vročitev treba opraviti zaradi potencialne škode za pravni položaj naslovnika ali škode za javni interes.

Ker bodo zaposleni v večjem številu opravljali delo na domu, opozarjajo na možnost izdaje odločb, sklepov in vseh drugih dokumentov v elektronski obliki; tudi če se vročitev izvede v fizični obliki (kadar se bo vročanje sploh opravljalo). Več o tem je objavljeno na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Zaradi kratkotrajne spremembe v načinu dela se tek rokov od 1. do 11. 4. 2021 ne prekinja. Če stranke zaradi ukrepov v zvezi z zmanjšanjem tveganja okužbe in s preprečevanjem širjenja covid-19 ne morejo izpolniti z upravnim aktom naložene (materialne!) obveznosti, se lahko podaljša rok za izpolnitev, če to zahteva stranka, razen če se izpolnitev nanaša na nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.

Iz istih razlogov kot podaljšanje materialnega roka za izpolnitev obveznosti organ lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, če bi bil sicer v zamudi.

Če stranke v obdobju med 1. in 11. aprilom 2021 ali sicer v času epidemije covid-19 ne bi mogle spoštovati procesnih rokov, se o podaljšanju rokov odloča po Zakonu o upravnem postopku (99. člen). Če se roki iztečejo v tem času, organom predlagamo večjo zadržanost pri nadaljnjih procesnih aktivnostih, na primer v smislu ne takojšnjega (naslednji dan po izteku roka) zavrženja zahteve zaradi nedopolnitve oziroma zavrnitve zaradi nepredložitve dokazov.

Če bodo organi do 1. 4. 2021 ali kasneje izdajali dokumente, v katerih bodo določali roke, naj se iztek roka določi po 11. 4. 2021, če okoliščine zadeve to dopuščajo.

Vir: Vlada RS