Search
Close this search box.

Občina Prevalje objavlja razpis za sofinanciranje zamenjavo azbestne kritine

Občina Prevalje objavlja javni razpis za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v letu 2024 v skladu z določili ustrezne zakonodaje ter proračunskimi sredstvi, namenjenimi za ta namen.

Občina Prevalje objavlja Javni razpis za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v letu 2024 na podlagi določil Občine Prevalje.

Občina Prevalje s podeljevanjem proračunskih sredstev vzpodbuja zamenjavo azbestne kritine z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali in pravilno odlaganje le-te, zaradi zmanjševanja divjih odlagališč.

Občina Prevalje je v proračunu za leto 2024, za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v letu 2024 namenila 1.700,00 EUR.

Upravičenci do prejema proračunskih sredstev so občani – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini Prevalje in so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot.

  • Pogoji za pridobitev sredstev
  • Objekti, iz katerih se odstranjuje azbestna kritina, morajo biti locirani na območju občine Prevalje in namenjeni stanovanjski rabi (stanovanjski objekti, garaže, drvarnice), kmetijski in drugi privatni gospodarski rabi;
  • Investitor oziroma izvajalec del izvaja pri odstranjevanju azbestne kritine dela manjšega obsega, kot so določena v 5. točki 2. člena Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06 in 44/22 – ZVO-2);
  • Investitorji in izvajalci del morajo pri ravnanju z azbestnimi odpadki izvajati predpisane ukrepe s področja varstva okolja, varstva pri delu ter področno zakonodajo pri ravnanju z azbestnimi odpadki;
  • Obdobje, v katerem morajo biti izvedena dela, je od leta 2020 dalje.

Vloga mora biti oddana na predpisanem obrazcu. Priložena morajo biti tudi vsa zahtevana dokazila.

Vlogo mora prosilec v zaprti ovojnici oddati v tajništvu Občine Prevalje ali jo poslati po pošti na Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v letu 2024«.

Rok za prijavo na razpis je do 31. 12. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Odločbo o dodelitvi sredstev bo izdala občinska uprava in jo posredovala najkasneje v 45 dneh od oddaje vloge.

Vlagatelj lahko pridobi proračunska sredstva za kritje dela stroška odlaganja odpadne azbestne kritine na odlagališču komunalnih odpadkov v višini 120,00 EUR/tono oz. največ za 10 ton – 1.200,00 EUR.

Vlagatelj, ki so mu sredstva odobrena, lahko azbestno kritino odloži pri pooblaščenem prevzemniku azbestnih odpadkov, ki odpadke stehta, kar je osnova za izstavitev računa Občini Prevalje. Tehtalni oz. evidenčni list je priloga k računu.

V kolikor je vlagatelj azbestne odpadke že odložil, mora k vlogi priložiti vsa potrebna dokazila (fotografijo prej in potem, dokazilo, da so bili odpadki odloženi pri pooblaščenem prevzemniku azbestnih odpadkov ter račun), občina pa bo vlagatelju izdala odločbo o dodelitvi sredstev ter le ta nakazala neposredno vlagatelju, v kolikor bodo izpolnjeni vsi pogoji. 

Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dobijo v sprejemni pisarni Občine Prevalje, objavljena je tudi na spletni strani Občine Prevalje, na www.prevalje.si.

Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije o razpisu na Občini Prevalje, kontaktna oseba je Eva Vivod, tel.: 02 82 46 119 ali 041 342 688, e-pošta: eva.vivod@prevalje.si.

Vir: Občina Prevalje

Občina Prevalje objavlja javni razpis za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v letu 2024 v skladu z določili ustrezne zakonodaje ter proračunskimi sredstvi, namenjenimi za ta namen.