Search
Close this search box.

Na Ravnah dražji vrtec, vendar ne za vse

Občinski svet vsako leto sprejme sklep o določitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem. Lansko leto so tako sprejeli sklep, da je cena vrtca ostala nespremenjena, letos pa so potrdili višjo ceno za določene oddelke, in sicer za I. in II. starostno obdobje. Cena v kombiniranih oddelkih je ostala nespremenjena.

Cene programov, oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z Zakonom o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Cene so oblikovane za dnevni program I. starostnega obdobja (starost od 1 do 3 let), dnevni program II. starostnega obdobja (starost od 3 do 6 let) in kombinirani oddelek (I. in II. starost), je razvidno iz gradiva za 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem.

V šolskem letu 2021/2022 od 1. 3. 2022 dalje bo vrtec posloval s 23 oddelki. Od tega 8 oddelkov I. starostnega obdobja, 13 oddelkov II. starostnega obdobja in 2 kombinirana oddelka (I. in II. starost). Za leto 2022 je vrtec pripravil izračun cen na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto – elementov za oblikovanje cen v skladu s področno zakonodajo. Na podlagi novega izračuna so cene za šolsko leto 2021 / 2022 sledeče:  cena I. starostnega obdobja se poviša za 2,16% in bo znašala 485 €, cena II. starostnega obdobja se poviša za 5,34 % in bo znašala 363 €, cena kombiniranega oddelka pa ostaja enaka kot v preteklem šolskem letu in znaša 398 €. Predlog so ravenski svetniki včeraj tudi potrdili.

Kot je še navedeno v gradivu, ki je objavljeno na spletni strani občine, na povišanje cen vplivajo:

  • napredovanje delavcev v višje plačilne razrede in nazive,
  • premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence,
  • upokojitev dveh strokovnih delavk,
  • redna delovna uspešnost javnih uslužbencev,
  • vpisano število otrok, glede na razporeditev v oddelke (homogeni in heterogeni oddelki),
  • regres za letni dopust.

V gradivu so objavili tudi tabelo – Predlogi cen za leto 2022 v sosednjih občinah.

Pomembno je tudi povedati, da za leto 2021 cene programa Vrtca Ravne na Koroškem nismo povišali. V dogovoru z občino ustanoviteljico smo sklenili, da cena za leto 2021 ne bomo povišali, zaradi razmer Covid-19. Razliko povišanja smo pokrili pri zmanjševanju stroškov poslovanja (zaprtje vrtca, otroci v karanteni). Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli kritje oprostitve plačil staršev za čas, ko otrok ni obiskoval vrtca zaradi karantene in prihodke za zaščitna sredstva,” so še zapisali.

Cene veljajo od 1. 3. 2022 dalje.

Celotno gradivo najdete TUKAJ.

Dogodki

Občinski svet vsako leto sprejme sklep o določitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem. Lansko leto so tako sprejeli sklep, da je cena vrtca ostala nespremenjena, letos pa so potrdili višjo ceno za določene oddelke, in sicer za I. in II. starostno obdobje. Cena v kombiniranih oddelkih je ostala nespremenjena.