Izpolnjujete te pogoje? Občina Prevalje išče novega sodelavca

Na spletni strani Občine Prevalje je bil 8. aprila objavljen razpis za prosto delovno mesto »FINANČNIK V.« v Oddelku za proračun in finance v Občinski upravi Občine Prevalje (m/ž). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela v trajanju 12 mesecev, s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer 25 ur na teden, so navedli na spletni strani občine.

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-Ein 40/12 – ZUJF) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih Občina Prevalje daje javno objavo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »FINANČNIK V.« v Oddelku za proračun in finance v Občinski upravi Občine Prevalje (m/ž)« Trg 2a, Prevalje.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in naslednje pogoje:

 • Srednja strokovna izobrazba oziroma srednja splošna izobrazba,
 • ekonomska smer,
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so :

 • vodenje poslovnih knjig,
 • usklajevanje analitične in sintetične evidence,
 • pripravljanje letnih poročil.

Poleg navedenih nalog opravlja tudi naslednje naloge:

 • finančno –računovodske naloge (knjiženje poslovnih dogodkov v progr. aplikacijo na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov),
 • naloge povezane z blagajniškim poslovanjem in obračunom potnih nalogov
 • izvajanje nalog v zvezi s pripravo in obračunom plač in drugih stroškov dela
 • izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo,
 • vodenje analitične evidence saldakontov manj zahtevnih dobaviteljev in kupcev,
 • sodelovanje pri usklajevanju terjatev in obveznosti,
 • sodelovanje pri pripravi internih navodil za izvedbo inventure
 • spremljanje in kontroliranje vplačanih javno finančnih prihodkov ter usklajevanje s pristojnimi organi.
 • druge naloge podobne zahtevnosti iz delovnega področja oddelka.

Pisna prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, evidenčna številka, pridobljen strokovni naziv, ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, ki jih je doslej pridobil.

Izbrani kandidat bo naloge opravljal v prostorih Občine Prevalje. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javno objavo Finančnik V« na naslov Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Prevalje in zavodu za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika poslana na naslov: obcina@prevalje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izbiri. Informacije o javnem natečaju daje Danilo Vute, tajnik Občine Prevalje, tel. 02/82 46 114.

*V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dogodki