Search
Close this search box.

Dravograjski svetniki določili subvencijo uporabnikom OGJS, novo ceno programov pomoči na domu ter višjo enkratno pomoč za novorojence

Svetniki so na 4. redni seji določili tudi subvencijo fizičnim osebam družbenim dejavnostim za omrežnino za obvezne gospodarske javne službe ter novo ceno programov pomoči na domu.

Občinski svet je potrdil in določil subvencijo fizičnim osebam družbenim dejavnostim za omrežnino za obvezne gospodarske javne službe – OGJS ( oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in odvoz odpadkov, storitve povezane z nepretočnimi greznicami  in obstoječimi greznicami ter malimi čistilnimi napravami ) v višini 50% za obdobje od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Za ta namen je v občinskem proračunu rezerviranih 680.000 eur. Gre za socialni korektiv s katerim Občina Dravograd pomaga vsem gospodinjstvom, ki so uporabniki OGJS in s tem blaži pritisk na družinske proračune.

Občinski svet je potrdil tudi novo ceno programov pomoči na domu, ki se je zvišala, vendar je občina povečala subvencijo na 73% kar pomeni, da cena storitve za uporabnika ostaja enaka tisti iz leta 2022. To storitev na območju Občine Dravograd izvaja KDS Črneče, Občina pa zanjo namenja 120.000 eur na letnem nivoju.

Prav tako je Občinski svet obravnaval in potrdil Letni program športa, ki je finančno v letu 2023 večji za cca 20% od leta 2022. Več denarja se namenja tudi športu invalidov.

Potrdil se je tudi Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence kjer se pomoč iz 200 eur poveča na 250 eur.

Obravnaval in potrdil se je tudi predlog Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva s katerim so se povečala sredstva za sofinanciranje prireditev ali dejavnosti ter izdaje publikacij. Glede na namen in število doseženih točk se sofinanciranje giblje med 200 in 3000 eur.

Predstavljen in potrjen je bil tudi Lokalni program za mladino za obdobje 2023/2028 in akcijski načrt. Občina za delovanje Mladinskega centra in mladinsko politiko v proračunu 2023 namenja kar 112% več sredstev kot v letu 2022.

Program zajema mlade iz celotne občine in naslavlja ter podaja rešitve iz številnih področij ( stanovanja, prosti čas, zaposlitev…).

Besedilo: Občina Dravograd

Dogodki

Svetniki so na 4. redni seji določili tudi subvencijo fizičnim osebam družbenim dejavnostim za omrežnino za obvezne gospodarske javne službe ter novo ceno programov pomoči na domu.