Search
Close this search box.

Danes je potekala 3. seja Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

Danes, v ponedeljek, 6. februarja 2023, se je v sejni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec ob 15.30 pričela 3. seja Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, ki jo je vodil podžupan Mestne občine Slovenj Gradec dr. Peter Pungartnik.

Po ugotovitvi sklepčnosti in pregledu zapisnikov 2. redne seje so članice in člani Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec prešli na obravnavo dnevnega reda, ki je obsegal osem točk.

Najprej so mestne svetnice in svetniki obravnavali osnutek Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec. Novi odlok je potreben zaradi spremenjenih predpisov in pravilnikov na nacionalni ravni, nekaj sprememb pa je tudi vsebinske narave, saj bi radi zagotovili še boljšo in bolj uravnoteženo podporo izvajalcem letnega športa.

Osnutek odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za 2023

Višina proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023 znaša 43.092.701,96 evrov. Kot je razvidno iz spodnje tabele, proračun Mestne občine Slovenj Gradec še nikoli ni bil tako visok.

Prihodki znašajo 37.792.354,40 evrov, odhodki pa 41.454.101,07 evrov. Proračunski primanjkljaj se krije z zadolževanjem v višini 4.000.000,00 evrov, pri čemer neto zadolževanje znaša 2.627.403,00 evrov, in porabo sredstev na računu (gre za neporabljena sredstva iz leta 2022) v višini 1.120.347,56 evrov.

Med prihodki še posebej izstopajo predvideni transferni prihodki, torej sredstva, pridobljena s strani Republike Slovenije in Evropske unije, v načrtovani višini 12.965.678,69 evrov.

Povprečnina za leto 2023 znaša 700 evrov na prebivalca, kar pa ne zadošča za izvedbo vseh nalog, ki jih občini nalaga država oziroma zakonodaja. Prejete sredstva iz tega naslova so za približno 2 milijona prenizka za pokritje vseh odhodkov za izvajanje zakonskih nalog.

Med odhodki pa izstopajo investicijski odhodki in transferi, ki znašajo 24.968.772,06 evrov oziroma kar 60,3 odstotkov vseh odhodkov. Razlog za tako visoka investicijska vlaganja leži v zaključku velikih investicij, sofinanciranih s strani EU. Medtem ko so že zaključene investicija Izgradnja bloka neprofitnih stanovanj v MČ Polje, Podjetniška cona Pameče 3 in izgradnja bazena ter parka urbanih športov, pa bodo v letu 2023 zaključili še izgradnjo Ultrafiltracije (izboljšanje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v MOSG), kolesarskih stez in obnovo ulic v mestnem jedru. Poleg tega gradijo prizidka k Tretji OŠ in OŠ Podgorje, pričenjajo z javno zasebnim partnerstvom na področju energetske sanacije stavbe na Gosposvetski 4, Zdravstvenega doma Slovenj Gradec in Športne hale Slovenj Gradec, izvajajo pa tudi številne druge investicije, ki so razvidne iz spodnje tabele.

Poslovni načrt javnega podjetja Komunala

Jožef Dvorjak, direktor javnega podjetja Komunala je mestnemu svetu  predstavil poslovni načrt Komunale in elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe za leto 2023. Opozoril je, da je pred nami obdobje ekonomske in energetske negotovosti ter draginje. A odgovorno in prokativno vodenje Komunale – tako Dvorjak, ki ni »slepo čakala na energetsko krizo, temveč je v trajnostno in varno dobavo energije svojim uporabnikom vlagala že bistveno prej«, se znova obrestuje.

»Dober primer je zadnji večji energetski projekt in ena pomembnejših naložb Komunale v njeni zgodovini – izgradnja kotlovnice na lesno biomaso, ki namesto uvoženih in vse dražjih energentov za gorivo uporablja lesne sekance in obratuje že drugo ogrevalno sezono. Z njeno izgradnjo smo zagotovili 100-odstotno pripravo toplote, potrebne za daljinsko ogrevanje Slovenj Gradca, iz obnovljivih virov, s čimer smo pomembno prispevali k večji neodvisnosti lokalnega okolja od uvoza energentov. Za občutek, koliko se bo to poznalo na denarnicah naših odjemalcev, navajamo naslednji podatek: v kolikor ne bi izvedli investicije in bi toploto za ogrevanje proizvajali s plinskim kotlom, bi bila cena toplote pri uporabnikih vsaj za polovico višje,« so pojasnili v podjetju.

A v zaostrenih razmerah na energetskih trgih ne bodo pomembni le dolgoročni, strateški razmisleki, ampak tudi kratkoročni ukrepi in naložbe: v naslednjem letu bodo na streho toplarne, na površino 1000 kvadratnih metrov, vgradili 236 modulov s skupno proizvodnjo močjo 105 kWp. Dodatna sredstva bodo vlagali tudi v obnovo in nabavo energetsko varčnih porabnikov.

Cilj je tudi izgradnja sončne elektrarne na odlagališču odpadkov, nadaljevanje obnove vodovodnega omrežja, vgrajevanje ultrafiltracij na ostalih vodnih virih, nabava energetsko varčnih porabnikov, manjkajočih kanalizacij v aglomeracijah, malih čistilnih naprav izven aglomeracij, obnova toplovodnega omrežja, širitev distribucije toplote do novih porabnikov in predelava blata iz čistilne naprave.

Kot so zapisali v elaboratu o oblikovanju cen, so v letu 2023 predvidena povišanja cen komunalnih storitev ta več kot smo bili vajeni v zadnjih nekaj letih, ko so bile spremembe na položnicah minimalne. »Glavni razlog predlaganega dviga so višji stroški elektrike, goriva, storitev, materiala in dela. Nove cene, ki bi po predlogu stopile v veljavo s 1. 1. 2023 so višje v razponu od 8,4 do 9,7 odstotka pri storitvah, sprememba cene je predlagana za omrežnino odvajanja padavinske odpadne vode (+ 3,7 odstotka), medtem ko se bo cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode zaradi večjega števila priklopov lahko znižala za 5,6 odstotka.

Novi dejavnosti v Aqualatio

Mestne svetnice in svetniki so soglašali s spremembami in dopolnitvami statuta javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne program Spotur. Spremembe so bile potrebne zaradi širitve dejavnosti bazenskega kompleksa Aqualatio, ki bo poslej lahko vršil dve novi dejavnosti: pralnic in kemičnih čistilnic ter dejavnosti za nego telesa. 

Bernekerjeva odličja

Mestni svet se je v nadaljevanju seje seznanil s prejemniki Bernekerjevih odličij za leto 2023, ki jih bomo podelili na predvečer slovenskega kulturnega praznika, jutri, v torek, 7. februarja ob 18.00 na slovesnosti v Kulturnem domu v Slovenj Gradcu. Bernekerjeve plakete bodo prejeli: Erika Breznik (za vsestransko kulturno delovanje, še posebej na področju gledališke dejavnosti), ljudske pevske Lastovke (za ohranjanje slovenske ljudske pesmi in prenašanje ljudskega izročila na mlajši rod) in Tomaž Pačnik (za vsestransko umetniško ustvarjalnost in pedagoško delo z mladimi na področju glasbe). Bernekerjevo nagrado bo prejelo gledališko združenje Koroški deželni teater za izjemne dosežke na področju ljubiteljske gledališke umetnosti in uspešen prodor na slovensko ljubiteljsko gledališko prizorišče. 

Kadrovske zadeve

Mestne svetnice in svetniki so na tokratni seji opravili več imenovanj. Tako so na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenovali predstavnike ustanovitelja v naslednje svete javnih zavodov: Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec, Prva osnovna šola Slovenj Gradec, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu, Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu, Tretja osnovna šola Slovenj Gradec, Glasbena šola Slovenj Gradec, Mocis – Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Kulturni dom Slovenj Gradec, Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur Slovenj Gradec. Potrdili so tudi imenovanje predstavnikov zainteresirane javnosti v svet zavoda Spotur, predstavnika uporabnikov v svet knjižnice Ksaverja Meška, predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti CSD Koroška, predstavnika v svet Zavoda za gozdove območna enota Slovenj Gradec, sestavo sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, komisijo za podelitev Železnikarjevih priznanj ter sestavo komisije za podelitev Vrunčevih priznanj.

Sledile so pobude in vprašanja svetnic in svetnikov ter obravnava premoženjsko pravnih zadev.

Vso obravnavano gradivo je objavljeno na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec in ga najdete TUKAJ.

Vir: Urad župana Mestne občine Slovenj Gradec

Dogodki

Danes, v ponedeljek, 6. februarja 2023, se je v sejni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec ob 15.30 pričela 3. seja Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, ki jo je vodil podžupan Mestne občine Slovenj Gradec dr. Peter Pungartnik.