Search
Close this search box.

Podaljšan rok za zbiranje ponudb za nov občinski prostorski načrt v MO Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča vse občane in drugo zainteresirano javnost, da se zbiranje pobud za spremembo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju OPN) v postopku priprave Sprememb in dopolnitev (SDOPN6) podaljša do 3. maja 2023.

V postopek obravnave sprememb in dopolnitev SDOPN6 bodo vključene v danem roku posredovane pobude, za katere je bila s strani vlagatelja plačana upravna taksa in taksa za obravnavo pobud. Podatki o višini taks in plačilu le teh so navedeni na vlogi. Plačilo takse vlagatelju pobude ne zagotavlja spremembe namenske rabe v OPN, ampak je zgolj pogoj za obravnavo pobude.

Vsi lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč imajo v zgoraj navedenem terminu tudi možnost za vložitev pobude za vračilo stavbnih zemljišč v nestavbna (kmetijska zemljišča, gozd). Za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.

Skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) je potrebno v postopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta izdelati tudi ustrezne strokovne podlage. Na mestni občini smo pričeli s pripravo krajinske in urbanistične zasnove ter strokovne podlage za poselitev.

Krajinska zasnova je namenjena usmerjanju in podrobnejši določitvi prostorskega razvoja in varstva na posameznih območjih v krajini. Namen izdelave krajinske zasnove je ohranjanje in zaščita pestre ter prepoznavne kulturne krajine ob optimalnem razvoju območij za poselitev, drugih dejavnosti in sanaciji razvrednotenih območij. Urbanistična zasnova je namenjena analizi obstoječega stanja v prostoru, prepoznavi omejitev, potreb in kakovosti ter usmerjanju in podrobnejši določitvi urbanistično-arhitekturnega razvoja naselja. Na podlagi pripravljene strokovne podlage za poselitev se bodo v občinskem prostorskem načrtu določila ureditvena območja naselij (UON), ki se bodo ločila od posamičnih in razpršenih stavbnih zemljišč (posamične poselitve), ki v UON ne sodijo.

Z željo po čim večji vključenosti javnosti pri pripravi novega občinskega prostorskega načrta bomo v mesecu februarju pripravili dve delavnici. Ena bo vsebinsko vezana na pripravo urbanistične zasnove, druga pa na pripravo krajinske zasnove ter strokovne podlage za poselitev. Sodelovanje pri načrtovanju prostora je namreč pravica in odgovornost vsakogar. Vključevanje širše javnosti povečuje verodostojnost sprejetih odločitev, poveča kakovost stanja in rabe prostora in krepi pripadnost skupnosti. Pravica do sodelovanja ne pomeni uveljavljanja posameznih rešitev in potreb v prostoru, ampak predstavlja pot do oblikovanja novih skupnih, boljših rešitev v prostoru.

Točen termin delavnic boDo objavili na spletni strani občine in v februarski številki časopisa SGlasnik.

Vljudno vabljeni!

Zbiranje pobud traja do 3. maja 2023. Informacije v zvezi s sprejemanjem pobud in predlogov je v razpisanem roku je možno dobiti v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, na tel. št.: 02 881 21 10 in  02 881 21 08, po elektronski pošti na e-naslovih: gp@slovenjgradec.si ali tilen.tamse @slovenjgradec.si.

Obrazce najdete TUKAJ.

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča vse občane in drugo zainteresirano javnost, da se zbiranje pobud za spremembo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju OPN) v postopku priprave Sprememb in dopolnitev (SDOPN6) podaljša do 3. maja 2023.