Search
Close this search box.

Znesek enkratne denarne pomoči ob rojstvo otroka z novim letom višji v občinah Mislinja, Dravograd, Ribnica na Pohorju in Radlje ob Dravi

Rojstvo novega družinskega člana je najlepši dogodek, ki pa družini prinese, poleg veselja tudi dodatno odgovornost in povečanje družinskih izdatkov. Zato so vsa dodatna finančna sredstva dobrodošla in ravno zato staršem ob rojstvu otroka na pomoč priskočijo tudi občine, v kateri so prijavljeni.

Koroške občine staršem ob rojstvu otroka pomagajo s finančnimi sredstvi, višina katerih pa se od kraja do kraja razlikuje. Zbrali smo podatke, koliko in kakšno pomoč namenijo novorojenčkom in novopečenim staršem občine na Koroškem.

Mislinja

V Občini Mislinja je predviden dvig denarne pomoči ob rojstvo otroka v letu 2023 na 250 €. Tako se iz dosedanjih 150 € zviša na 250 €. Seveda bo ta dvig veljal po sprejetju proračuna.

Upravičenci uveljavljajo pravico do prispevka s pisno vlogo, ki jo dvignejo na Občini Mislinja oziroma je na razpolago na spletni strani Mislinja.

Radlje ob Dravi

V Občini Radlje ob Dravi znaša v letu 2023 enkratna denarna pomoč za novorojence 250 €. Pomoč je v lanskem letu znašala 160 €. Upravičenci uveljavljajo pravico do prispevka s pisno vlogo, ki jo najdejo na spletni strani Občine Radlje od Dravi ali v sprejemni pisarni.

Pravica prispevka velja na novorojence, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Radlje ob Dravi. Potem ko je vlagatelju izdana odločba, mora le-ta odpreti račun pri izbrani banki. Po prejemu obvestila o odprtju računa banke občina nakaže denar.

Dravograd

Enkratna denarna pomoč občine Dravograd ob rojstvu otroka je do sedaj znašala 205 €. Za leto 2023 v proračunu občine Dravograd predlagajo, da se pomoč zviša za 45 €, torej bi enkratna pomoč ob rojstvu otroka po novem znašala 250 €.

V primeru rojstva več otrok – dvojčkov, trojčkov… prejme vsak nadaljnji otrok povišanje denarne pomoči za 50 % glede na prejšnjega. Torej bi prejela družina z dvojčki skupno 512,50 € družina s trojčki pa 973,75€.

Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da je občan Občine Dravograd oziroma ima stalno prebivališče v Občini Dravograd, ter z otrokom dejansko živita skupaj. Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja z vlogo, ki se pošlje ali odda na občini najkasneje v treh mesecih od otrokovega rojstva. Hkrati ob posredovanju odločbe starši prejmejo županovo čestitko s posvetilom. Denarna pomoč se upravičencem izplača v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.

Ribnica na Pohorju

V Občini Ribnica na Pohorju je za leto 2023 predviden dvig enkratne pomoči ob rojstvo otroka za 150 €, torej bo po novem ta pomoč znašala 300 €. Do sedaj je za znesek znašal 150 €.

Tako Občina Ribnica na Pohorju staršem za prvorojenca nameni 300 €, za drugorojenca 300 €, za tretje rojenca in vsakega nadaljnjega otroka pa 300 €. V primeru dvojčkov se prej navedeni znesek podvoji, za trojčke potroji. Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja z vlogo, ki se pošlje ali odda na občini najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva. Plačilo prispevka se izvede v roku 15 dni po vročitvi odločbe o izpolnjevanju pogojev za izplačilo.

Ravne na Koroškem

Enkratna denarna pomoč za novorojence, katere upravičenec je eden od staršev, ki živi skupaj z novorojencem, s stalnim prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem, znaša 200 evrov za enega otroka (in vse naslednje), uveljavlja se v roku 6 mesecev od rojstva vsakega otroka. Povišanje zneska enkratne denarne pomoči iz 100 na 200 € je bilo nazadnje leta 2019.

Občani lahko navedeno pomoč uveljavljajo na občinski upravi, in sicer na podlagi vlog, ki jih najdejo na spletni strani www.ravne.si ali dobijo osebno v sprejemni pisarni občine.

V lanskem letu se je na Ravnah na Koroškem rodilo 93 novorojencev, izplačil enkratnega dodatka je bilo v koledarskem letu 83 (starši imajo do pol leta časa za oddajo popolne vloge).

Zadnja leta občina Ravne na Koroškem novorojencem posveča tudi spominsko pozornost – v sklopu Ravenskih dni v Grajskem parku prirejajo tradicionalni županov sprejem novorojenčkov. V znak dobrodošlice in trajnega spomina na rojstvo novih sokrajanov župan od leta 2020 dalje vsako leto zasadi drevo (na predlog arboristke mag. Tanje Grmovšek so bile doslej zasajene lipe), nanje pa so nameščena imena vseh novorojenčkov v letu.

Ob 70-letnici mestnih pravic Občine Ravne na Koroškem so namensko uredili tudi Park novorojenčkov, ob robu Grajskega parka, kjer zdaj že rastejo tri spominske lipe, ter ga označili z namensko parkovno klopco z imenom parka. V park so umestili tudi klopco za dojenje, z namenom spodbujanja dojenja na javnih mestih.

Starši lahko zaprosijo tudi za:
Denarno pomoč socialno ogroženim občanom: ki je namenjena socialno ogroženim posameznikom in družinam s stalnim prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem, kjer je namen med drugim lahko tudi doplačilo nakupa šolskih potrebščin ali za kritje drugih izobraževalnih stroškov otrok iz socialno ogroženih družin. Najnižja pomoč je 100 evrov, najvišja pa dvakratnik minimalnega dohodka glede na status uporabnika.
Denarni dodatek občine socialno ogroženim družinam: ki je namenjen socialno ogroženim družinam z otroki v starosti do vključno 18 let s stalnim prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem, in sicer 100 evrov za enega otroka.

Podvelka

Občina Podvelka podari staršem ob rojstvu otroka denarna sredstva, na podlagi predhodno izpolnjene vloge s strani starša. Višina sredstev je odvisna od tega, kateri otrok po vrsti se rodi. Tako Občina Podvelka staršem za prvorojenca nameni 200€, za drugorojenca 250€, za tretje rojenca in vsakega nadaljnjega otroka pa 300€. V primeru dvojčkov se prej navedeni znesek podvoji, za trojčke potroji.

Muta

Iz Občine Muta so nam odgovorili, da njihova občina novorojencem nameni nagrado v višini 200€. V primeru rojstva dvojčkov, trojčkov…. vsak novorojenček dobi 200€. Nagrado ob rojstvu otroka lahko starši pridobijo z oddajo izpolnjene vloge, ki je osnova za izdajo odločbe in nakazilo.

Občina Muta tudi nameni enkratno denarno pomoč za nakup šolskih potrebščin, znesek katere pa je odvisen od števila družinskih članov.

Mežica

Občina Mežica, na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka njihovi občini iz leta 2007 (Uradni list RS, št. 31/07), ki ga je v leto 2021 spremenila (spremembe je objavila v št.  199/21) dodeli sredstva staršem novorojenca, ki imajo stalno prebivališče v občini najmanj šest mesecev pred rojstvom otroka. Pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja upravičenec s pisno vlogo. Višina enkratne denarne pomoči denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša za 300 € za novorojenca.

Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec nameni enkratno pomoč za novorojence v znesku 200 evrov. Znesek so nazadnje povišali februarja 2018, in sicer iz 100 evrov na sedanjih 200 evrov. O povečanju trenutno ne razmišljajo.

MO Slovenj Gradec s posebnima dariloma počastijo le prvorojenega otroka v novem letu in posebej še prvorojenega občana ali občanko Mestne občine Slovenj Gradec. Letos je bilo darilo eno, saj je bil prvorojeni otrok v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec Slovenjgradčan Nik. Darilo so na porodni oddelek letos prvič poslali preko medicinskega osebja v bolnišnici, saj so upoštevali poziv Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, naj politiki ne obiskujejo porodnic v porodnišnici. 

Do denarne pomoči ob rojstvu otroka so upravičene občanke, ki imajo ob rojstvu otroka skupaj z otrokom prijavljeno stalno bivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Vloga je v digitalni obliki na voljo na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (Vloge in obrazci), v papirni obliki pa je na voljo v vložišču občine. Ves postopek od oddaje vloge do izplačila traja največ 45 dni.

Mestna občina Slovenj Gradec ponuja različne oblike šolskih pomoči: nakup zvezkov za prvo triado, financiranje tekmovanj za nadarjene učence, prevoz na šolska tekmovanja, prevoze na plavalne tečaje, oblika šolske pomoči pa je tudi jutranje varstvo in varstvo vozačev ter počitniško varstvo otrok. Skupaj 89.156,00 evrov. 

Črna na Koroškem

Enkratna denarna pomoč za novorojence v Občini Črna na Koroškem znaša 500,00 €, saj se jim zdi ta znesek primeren.

Vsako leto županja pripravi sprejem novorojenčkov na katerem jih osebno sprejme in čestita staršem ob rojstvu ter jim v spomin na srečanje v imenu občine podari simbolično darilo. Srečanje spremlja kratek kulturni program, ki ga pripravijo vzgojiteljice in otroci vrtca Kralj Matjaž Črna, prav tako pa starše pozdravita in nagovorita ravnatelj OŠ Črna in vodja vrtca Kralj Matjaž Črna. Po končanem uradnem delu sledi še pogostitev ob prijetnem druženju. Prav tako pa županja staršem novorojencev podari tudi knjigo – album v katerega  lahko beležijo vse lepe spomine in tako ohranijo nepozabne trenutke in dogodke v razvoju  otroka in mladiko avtohtonega sadnega drevesa.

Upravičenci lahko dobijo vlogo v tajništvu Občine Črna na Koroškem ali na spletni strani Občine Črna na Koroškem v rubriki Za občane – Dokumenti in obrazci – Družbene dejavnosti – https://www.crna.si/index.php/druzbene-dejavnosti.

Upravičenci do denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod naslednjimi pogoji: da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan RS ter da ima stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem najmanj eno leto pred rojstvom novorojenca. Izplačilo se izvrši v roku 30 dni od oddaje vloge.

Občina pa na podlagi sklenjene pogodbe sofinancira različne programe pomoči. Prav tako v okviru Medgeneracijskega centra Plac zagotavlja tudi učno pomoč.

Vuzenica

Iz Občine Vuzenica so nam odgovorili, da znaša enkratna pomoč ob rojstvo otroka 210 eur. Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Vuzenica. Upravičenci lahko vlogo dobijo osebno na občini ali preko spleta. Izplačilo je 8 dni po izdaji odločbe o upravičenosti.

Ob koncu leta Občina Vuzenica tudi organizira sprejem novorojencev pri županu, kjer starši prejmejo praktično darilo.

Prevalje

Iz Občine Prevalje so nam sporočili: “Prenovljen Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvo otroka bo po pričakovanjih sprejet na današnji seji (26.1.2023) Občinskega sveta, saj pristojni odbori nanj niso imeli pripomb. Predvideva se poenotenje enkratne pomoči ob rojstvo otroka v višini 300 €.”

V letu 2022 so namreč (do uveljavitve novega Pravilnika) znašale enkratne denarne pomoči ob rojstvo otroka v Občini Prevalje za prvega otroka 155,67 €, za drugega otroka 194,63 €  inn za tretjega (in vse naslednje otroke) 272,47 €.

Vloge so na voljo na spletni strani Občine Prevalje, e-dokumenti in Vloge. Starši imajo čas za oddajo vloge še 6 mesecev po rojstvu otroka. Izpolnjeno vlogo lahko upravičenci oddajo po elektronski pošti na email obcina@prevalje.si ali se osebno zglasijo na občini. Denarna pomoč ob rojstvu otroka je izplačana v roku 30 dni po oddaji vloge. Upravičenec do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je eden od staršev novorojenca, če starša novorojenca živita skupaj. V primeru, da starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči starš, pri katerem otrok živi.

Pogoj za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je državljanstvo Republike Slovenije in prijavljeno stalno bivališče v Občini Prevalje za novorojenca, upravičenec pa mora imeti državljanstvo Republike Slovenije in stalno bivališče prijavljeno v Občini Prevalje najmanj eno leto pred rojstvom novorojenca.

Vir: Koroške občine

Rojstvo novega družinskega člana je najlepši dogodek, ki pa družini prinese, poleg veselja tudi dodatno odgovornost in povečanje družinskih izdatkov. Zato so vsa dodatna finančna sredstva dobrodošla in ravno zato staršem ob rojstvu otroka na pomoč priskočijo tudi občine, v kateri so prijavljeni.