Vlada prikimala zvišanju neprofitnih najemnin

Vlada je na četrtkovi seji potrdila novelo stanovanjskega zakona, ki predvideva prvo zvišanje neprofitnih najemnin po letu 2007. Da bi ob tem zaščitili socialno ogrožena gospodinjstva, se hkrati prilagaja sistem subvencioniranja. Vlada je potrdila tudi predlog zakona o katastru nepremičnin, ki bo združil sedanja zemljiški kataster in kataster stavb.
mezica_stanovanje

Vlada z novelo stanovanjska zakona cilja na krepitev fonda javnih najemnih stanovanj. Kot so zapisali na vladnem uradu za komuniciranje, se v Sloveniji trenutno soočamo z oteženim dostopom do primernih stanovanj ter velikim primanjkljajem javnih najemnih stanovanj.

Med temeljnimi novostmi, ki bodo po oceni vlade zaustavile krčenje števila javnih najemnih stanovanj in omogočile pridobivanje novih, so izpostavili vzpostavitev javne najemniške službe, omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov, uskladitev višine neprofitne najemnine ter prilagoditev sistema subvencioniranja, ki bo zaščitil socialno ogrožena gospodinjstva.

Bistvene predlagane spremembe in dopolnitve zakona so uskladitev neprofitne najemnine – postopno uskladitev vrednosti točke z obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra v triletnem obdobju, prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne najemnine, izvajanje javnega najema stanovanj, obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej, znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje, in skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe.

Med spremembami so izpostavili tudi predkupno pravico Stanovanjskega sklada RS pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji, razširitev inšpekcijskih določb ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

Predlagana novela izhaja iz številnih ugotovitev, ocen, predlogov in mnenj, povezanih z izvajanjem določb obstoječega stanovanjskega zakona, še izhaja iz sporočila po seji vlade. Predlagane rešitve temeljijo na pobudah stroke in zainteresirane javnosti, podlago pa imajo v akcijskem načrtu resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, hkrati pa sledijo zavezam koalicijske pogodbe.

Vlada je v četrtek določila tudi besedilo predloga zakona o katastru nepremičnin, ki bo nadomestil veljavni zakon o evidentiranju nepremičnin. Zakon bo kot temeljni sistemski predpis določil vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov, so zapisali.

Preberi še:  Na Ravnah že letos resort z glamping in luksuznimi hiškami

Dogodki

Prosta delovna mesta

Kaj bomo danes jedli?

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun