Posnetek: Izredna seja OS Prevalje glede gradbenih del na glavni cesti skozi center kraja

Na Prevaljah je danes potekala izredna seja občinskega sveta Občine Prevalje, na kateri so obravnavali izvajanje projekta ureditve glavne ceste Prevalje - Ravne z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce.

Promet na glavni cesti skozi Prevalje, po kateri se dnevno pelje več tisoč vozil, je zaradi polaganja kanalizacije in urejanja cestišča oviran že več kot eno leto. Zastoji zaradi gradbenih del na cesti v središču Prevalj, ki je del glavne prometnice skozi Mežiško dolino, povzročajo precej nejevolje voznikom, prav tako so zaradi varnosti zaskrbljeni starši otrok, ki tam dnevno hodijo v šolo, kot tudi stanovalci, ki živijo v “prahu”. Seje so se udeležili tudi številni krajani.

VIDEO: Izredna seja Občinskega sveta Prevalje

Ob tem sicer na občini dodajajo, da naročnik DRSI in sofinancer Občina Prevalje ves čas, že od začetka gradnje dalje, vodilnega izvajalca VOC Celje nenehno ustno in pisno opozarjata, da krši pogodbena določila, da zamuja z deli ter da na gradbišču primanjkuje delovne sile in mehanizacije. Vse zahteve in prošnje, ki so bile izvajalcu posredovane s strani Občine Prevalje, so naletele na gluha ušesa.

Zaradi nevzdržnih razmer, ki so posledica katastrofalne izvedbe projekta, je župan na pobudo svetnikov in občinske uprave za danes sklical izredno sejo občinskega sveta, ki je potekal v prostorih družbenega doma.

Naj spomnimo, da so naročnik in financer Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), sofinancer Občina Prevalje, vodilni izvajalec VOC Celje d.d. in partner Slemenšek gradbeno Podjetje d.o.o. za projekt »Ureditev G2-112/1255 Prevalje – Ravne z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce, od km 2+860 do km 4+400« 6. 8. 2021 podpisali pogodbo št. 2431-21-000208/0, na podlagi katere je bil rok dokončanja del 6. 8. 2022.

Pogodbena dela se izvajajo na osnovi projekta št. 1522, ki ga je izdelal: JV Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor in Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor. Nadzornik del je podjetje Inženiring biro d.o.o. iz Maribora, ki ga zastopa vodja nadzora g. Igor Špolar, univ. dipl. inž. grad., vodja del. Vodja gradnje s strani izvajalca je g. Roman Leiler, dipl. inž. grad, so pojasnili na občini.

DRSI je po predpisanem postopku izbral izvajalca del, projektanta in nadzornika. Občina pri razpisih in izboru ni sodelovala, saj gre za državni projekt, so pred današnjo sejo navedli na občini. Skupna pogodbena vrednost z DDV znaša 4.613.860,95 EUR, sofinancerski delež občine pa znaša 1.539.129,82 EUR.

Občina Prevalje po pogodbi sofinancira površine za pešce in kolesarje, odvodnjavanje, parapetne in oporne zidove, meteorno kanalizacijo, cestno razsvetljavo, avtobusna postajališča in zaščito komunalnih vodov (EEO, TK vod, KKS vod, vodovod, plinovod).

Vodilni partner izvajalca del VOC Celje je naročniku DRSI 29. 7. 2022, posredoval vlogo za podaljšanje pogodbenega roka. Naročnik je podaljšal pogodbeni rok za izvedbo projekti do 31. 12. 2022, čeprav je vodilni partner izvajalca del VOC Celje predlagal, da se dela podaljšajo do 30. 5. 2023.