Search
Close this search box.

V Dravogradu potekajo zaključna dela na kolesarski stezi

Na 5. redni seji so dravograjski svetniki, med drugim, obravnavali tudi poročilo o gradnji kolesarske steze, zaključni proračun, letno poročilo Javno komunalnega podjetja Dravograd in nove cene pogrebnega moštva.

Trenutno v Občini Dravograd potekajo zaključna dela na kolesarki stezi na Meži. Asfaltiranje le te in dela glavne ceste v tem območju je predvideno v naslednjem tednu.

Potekajo tudi dela na izgradnji kanalizacije v aglomeraciji Vič, trenutno na odseku Mariborske ceste, kjer bo tudi občasno postavljena polovična zapora glavne ceste.

Dela na izgradnji poslovne cone Otiški Vrh II potekajo dalje, planirajo, da se bodo dela zaključila v drugi polovici tega leta. Hkrati se bo v kratkem pričelo tudi z deli na različnih cestnih odsekih (Podgrad, Vič obvoznica, Selovec Zaberčnik-Jamnik, Trbonje Cvitrško sedlo in dokončanje protiprašnih zaščit po programu).

Pričeli so tudi s spomladanskim urejanjem nasadov po celotni Občini, kot novost je letos ureditev češnjevega drevoreda na relaciji Traberk – Špic D in presaditev dreves iz korit v Trgu 4. julija ter namesto le teh  zasaditev grmovnic in ostalega rastlinja.

Občinski svet Občine Dravograd je obravnaval in sprejel Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o. za leto 2022 in soglaša s predlogom delitve dobička, in sicer: dobiček ugotovljen na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 7.348,83 eur ostane nerazporejen. Ostanek dobička na drugih gospodarskih javnih službah in na drugih dejavnostih v višini 7.001,30 eur ostane začasno nerazporejen.

V primeru, da JKP Dravograd d.o.o. ne prejme subvencij za omilitev posledic energetske krize, se dobiček razdeli tako da 75 % dobička v višini 5.146,54 eur prejme lastnik Občina Dravograd, 25 % dobička v višini 1.715,51 eur ostane podjetju, ki ga razporedi v druge rezerve iz dobička.

Občinski svet Občine Dravograd je obravnaval predlagane cene storitev pokopališko pogrebnega moštva ter jih potrjuje v predloženi obliki in vsebini. Predlagane cene se uporabljajo od 1. aprila 2023 dalje. Za vodjo pogrebnega moštva se določi cena 18eur/pogreb + stroški, za ostale člene je cena 16 eur/pogreb +stroški.

Občinski svet je tudi sprejel in potrdil predlog Zaključnega računa proračuna Občine Dravograd za leto 2022 in se seznanil s poročilom o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2022 ter realizaciji Sklepa o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2022.

Vir: Občina Dravograd

Dogodki

Na 5. redni seji so dravograjski svetniki, med drugim, obravnavali tudi poročilo o gradnji kolesarske steze, zaključni proračun, letno poročilo Javno komunalnega podjetja Dravograd in nove cene pogrebnega moštva.