Ustavno sodišče zavrglo pobudo občana Šmartnega ob Paki glede hitre ceste

Potem ko je ustavno sodišče lani odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje ni v neskladju z ustavo in je kasneje zavrglo pobudo za presojo ustavnosti iste uredbe, ki jo je vložila skupina občanov Šmartnega ob Paki, je zdaj zavrglo še podobno pobudo občana Šmartnega ob Paki Martina Likeba.

Preberite tudi: Ustavno sodišče zavrglo pobudo občana Šmartnega ob Paki glede hitre ceste

Likeb, ki je lastnik nepremičnin na območju predvidene trase tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje, meni, da je omenjena uredba v neskladju z več členi ustave in med drugim tudi z zakonom o varstvu okolja ter nekaterimi direktivami.

Pobudnik meni še, da predvideni poseg v okolje pomeni nevarnost za posebno ohranitveno območje Nature 2000 Savinja Grušovlje-Petrovče, in da vse to v okoljskem poročilu kot sestavnemu delu uredbe naj ne bi bilo ustrezno predstavljeno in ovrednoteno.

V ponudi je posebej opozoril na nevarnost, ki naj bi jo predvidena avtocesta predstavljala za vodne vire na območju gradnje avtoceste, in na problematiko emisij toplogrednih plinov oz. njihovih vplivov na kakovost zraka na tem območju.

Ustavno sodišče je v postopku ugotovilo, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe, zato je njegovo pobudo zavrglo, posledično se sodišču tudi ni bilo treba opredeljevati do pobudnikovega predloga za začasno zadržanje izvrševanja uredbe.

Sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da izpodbijana uredba na pobudnika ne učinkuje neposredno, saj je vlada z uredbo določila načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja ter druge pogoje za umestitev načrtovane državne ceste v prostor. Bo pa za izvedbo načrtovane gradnje moral investitor na podlagi uredbe pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi.

In prav v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja bo lahko pobudnik ustavne presoje uredbe Martin Likeb, če bo izkazal svoj pravni interes, sodeloval kot stranski udeleženec.

Obenem bo moral investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja med drugim izkazati tudi pravico gradnje, za kar pa bo moral urediti lastninskopravna razmerja s pobudnikom. Pobudnik bo zato lahko svoje očitke o nezakonitosti in protiustavnosti uredbe uveljavljal tudi v razlastitvenem postopku, v katerem bo imel položaj stranke, je zapisalo ustavno sodišče.

Sodišče je odločitev, da zavrže Likebovo pobudo za presojo ustavnosti, sprejelo soglasno na seji 17. decembra lani.

Odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje je trenutno v fazi projektiranja, medtem ko naj bi se na naslednjem odseku proti severu, to je odseku Velenje-Slovenj Gradec, prva gradbena dela po napovedih začela letos.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije