Ureditev podaljšanja ukrepa prepovedi približevanja v neskladju z ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladnost odpraviti v enem letu

Ustavno sodišče je sklenilo, da je del zakona o nalogah in pooblastilih policije v neskladju z ustavo. Gre za člen, ki govori o podaljšanju ukrepa prepovedi približevanja. Državni zbor mora ugotovljeno neskladnost odpraviti v enem letu, do takrat pa veljal način izvajanja, kot ga je določilo ustavno sodišče.

Ukrep prepovedi približevanja urejata 60. in 61. člen zakona o nalogah in pooblastilih policije. Ustavno sodišče je ugotovilo neustavnost 61. člena, ki govori o podaljšanju tega ukrepa.

Zakon namreč po opozorilu ustavnih sodnikov ne vsebuje določbe, da policisti ali sodišče kršitelju omogočijo, da se izjavi o zadevi, da navaja dejstva ter predloži dokaze v svojo korist in da se izjavi o navedbah in dokazih, ki ga bremenijo. Prav tako ne določa, da sodišče kršitelju vroči izvod predloga oškodovanca za podaljšanje ukrepa (skupaj z dokazi, ki jih ta navaja za utemeljitev ukrepa) ter mu omogoči, da se o njem izjavi.

Zakon glede tega postopka tudi ne napotuje na smiselno uporabo določb zakona o kazenskem postopku ter zakona o preprečevanju nasilja v družini. Po drugi strani pa izrecno ne izključuje kontradiktornosti v postopku, opozarja ustavno sodišče.

Zato so ustavni sodniki ugotovili, da v postopku sodne kontrole odreditve ukrepa ni zagotovljena predhodna kontradiktornost, saj zakon ne določa, da se kršitelja še pred odločanjem preiskovalnega sodnika seznani z gradivom, na podlagi katerega je policija odredila ukrep, ki je predmet sodnega preizkusa. Kršitelju je sicer v vsakem primeru zagotovljena naknadna kontradiktornost, vendar šele v postopku s pravnimi sredstvi, torej pred sodiščem druge stopnje. Takšna ureditev pa posega v pravico kršitelja do izjave iz 22. člena ustave, je zapisano v odločbi ustavnega sodišča.

Ker gre za položaj, ko zakon “tistega, kar bi moral urejati, ne ureja”, ustavno sodišče člena zaradi ugotovljene protiustavnosti ni moglo razveljaviti. Zato je le ugotovilo protiustavnost 61. člena in zakonodajalcu naložilo, naj jo odpravi v roku enega leta od objave odločbe v uradnem listu.

Prav tako je ustavno sodišče na podlagi določilo način izvršitve odločbe tako, da do odprave ugotovljene protiustavnosti preiskovalni sodnik kršitelju vroči predlog oškodovanca. Ta predlog mu vroči v vsakem primeru, torej ne glede na to, ali je kršitelju glede na okoliščine zadeve mogoče zagotoviti, da se izjavi o predlogu pred odločitvijo o podaljšanju ukrepa.

Dogodki