Search
Close this search box.

Ravenski svetniki na 3. redni seji potrdili zvišanje cen vrtca ter dali soglasje k imenovanju direktorja JKP Ravne na Koroškem

V sredo, 15. februarja 2023, se je v veliki sejni sobi Občine Ravne na Koroškem ob 15. uri pričela 3. redna seja Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, ki jo je vodil župan dr. Tomaž Rožen.

Po ugotovitvi sklepčnosti in pregledu zapisnika 2. redne seje so članice in člani Občinskega sveta prešli na obravnavo dnevnega reda, ki je sicer obsegal osemnajst točk. Svetnice in svetniki občinskega sveta so se uvodoma seznanili z izvrševanjem sklepov pretekle seje in o delu od 4. 1. 2023 ter z odgovori na vprašanja in pobude 2. redne seje OS.

Opravljena je bila splošna razprava obravnave in sprejema Predloga proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2023. Skupni prihodki v letu 2023 znašajo 17.896.499 €, odhodki pa 19.207.919 €. Proračunski primanjkljaj znaša 1.311.420 €, ki se v računu financiranja pokriva z najetjem kredita v višini 2.165.000 € in poveča za odplačilo dolgoročnih kreditov v višini 725.158 €. V računu terjatev in naložb je povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb v višini 283.188 €. Končno zmanjšanje sredstev na računih znaša 154.766 € in se krije iz sredstev na računih na dan 31. 12. 2022, kar pomeni, da je proračun uravnotežen.

Občinski svet je obravnaval in se je seznanil s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem – Spremembe in dopolnitve št. 02 za navezovalno cesto na 3. razvojno os – vzhodna obvoznica Ravne – Identifikacijska številka prostorskega akta 1469 in ga soglasno sprejel. Občina Ravne na Koroškem je v postopku Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za namen navezovalne ceste na 3. razvojno os – vzhodna obvoznica Ravne (SD OPN 02), ki je kot podlaga projektne dokumentacije uvrščena v Dogovor za razvoj Koroške razvojne regije in v Prednostno naložbo 7. 2 Izboljšanje regionalne mobilnosti Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz kohezijskih sredstev. Naloga občine je sprememba občinskega prostorskega načrta, s katero umeščamo navezovalno cesto v prostor, za potrebe priključka navezovalne ceste – vzhodne obvoznice Raven na 3. razvojno os, ob sočasni prometni razbremenitvi mestnega jedra oz. centra Raven na Koroškem. Nosilec projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki že izvaja projektiranje navezovalne ceste. Zaključek vseh aktivnosti je 31. 12. 2023.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske zazidave Kotlje IV (EUP KO 13) v prvi obravnavi. Odlok določa območja opremljanja, novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, roke za izvedbo in etapnost opremljanja, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je zaradi nujnosti posodobitve in uskladitve z veljavno zakonodajo, na pobudo Vrtca Ravne na Koroškem, združeno v prvi in drugi obravnavi, ker ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb, sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ravne na Koroškem.

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem so soglašali z namensko rabo stavbe na naslovu Prežihova 7, za potrebe razvoja in trženja turizma za morebitne prihodnje projekte na tem področju.

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo se je seznanil z delovanjem Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem – problematiko pomanjkanja družinskih zdravnikov in števila neopredeljenih občanov do osebnega zdravnika in predlagal občinskemu svetu, da sprejme sklepe, in sicer: da zdravstveni dom izvede vse potrebne aktivnosti za ureditev možnosti zaposlovanja zdravnikov iz tujine, da zagotovi zakonsko možne najvišje plačne razrede obstoječih zdravnikov, v celoti financira štipendiranje študentov medicine (če ni možnosti pridobitve sofinanciranja) in uvede vse potrebne ukrepe za izboljšanje problematike pomanjkanja družinskih zdravnikov ter zmanjšanje števila neopredeljenih pacientov. Svetnice in svetniki so predlog podprli in soglašali tudi, da se stanovanje nad objektom ZRCK, nameni za nove zdravnike. Prav tako so potrdili predlog delovnega telesa, ki poziva Zdravstveni dom Ravne na Koroškem k podaji soglasja za podelitev koncesij opravljanja javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti, z namenom boljše dostopnosti do izbranega zdravnika na področju splošne/družinske medicine.

V točki 12 so svetnice in svetniki obravnavali določitev ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2023. Cene programov, oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z Zakonom o vrtcih dolžna zagotavljati občina. V šolskem letu 2022/2023, od 1. 1. 2023 dalje, bo vrtec posloval s 24 oddelki. Od tega 9 oddelkov I. starostnega obdobja, 13 oddelkov II. starostnega obdobja in 2 kombinirana oddelka (I. in II. starost).

Na podlagi novega izračuna so cene za šolsko leto 2022/2023, ki bodo veljale od 1. 3. 2023 dalje, sledeče:  cena I. starostnega obdobja se poviša za 11,34 % in bo znašala 540 €, cena II. starostnega obdobja se poviša za 13,5 % in bo znašala 412 €, cena kombiniranega oddelka pa se poviša za 13,56 % in bo znašala 452 €.

Največ staršev otrok iz I. starostnega obdobja je v 5. plačnem razredu, kjer bo razlika v plačilu slabih 20 € (prej 196,75 €, od 1. 3. 2023 dalje 189 €), največ staršev otrok iz II. starostnega obdobja je v 6. plačnem razredu, kjer bo razlika v plačilu okoli 21 € (prej 156,09 €, od 1. 3. 2023 dalje 177,16 €).

Na povišanje cen vpliva: napredovanje delavcev v višje plačilne razrede in nazive, upokojitev 3 delavk, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, redna delovna uspešnost javnih uslužbencev, dvig plač zaposlenih s 1. 10. 2022 za 4,5 % in s 1. 4. 2023 za 4 % (Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 – Uradni list 136/22), plače pomočnikov in pomočnic vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok se s 1. 1. 2023 zvišujejo za 3 plačne razrede, še za 1 plačni razred pa bodo višje s 1. 4. 2023 – tu gre za zvišanje, ki je bilo usklajeno v dogovoru iz oktobra 2022, povišanje stroškov živil, vpisano število otrok, glede na razporeditev v oddelke (homogeni in heterogeni oddelki).

Po primerjavi cen med občinami so cene vrtčevskih programov I. starostnega obdobja na Ravnah pod povprečno ceno za občine Ravne, Prevalje, Mežica, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje, ki znaša 556,89 €. Najnižja je cena v Dravogradu (536,44 €) in najvišja v Radljah ob Dravi (588,25 €).

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je dal soglasje k ceni socialno varstvene storitve za izvajanje pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu, ki bo veljala od 1. 3. 2023 dalje, in sicer: skupna cena storitve znaša 22,89 €/uro, na 76,95 % se iz lanskih 71,3 % zviša subvencija občine in po novem znaša 17,03 €/uro, razlika, cena za uporabnika znaša 5,1 €/uro, del iz proračuna RS po ZODsk ostaja enak kot lani 2,19 €/uro, delež stroškov, ki se direktno financira kot subvencija znaša 0,76 €/uro, ekonomska cena, kjer so zajeti vsi stroški pa znaša 25,08 €/uro.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je soglašal s Trajnostnim načrtom za sistem daljinskega ogrevanja na Ravnah na Koroškem (za obdobje 2022-2031), ker je skladen z usmeritvami lokalne energetske politike. Energetska učinkovitost sistemov oskrbe z energijo nalaga distributerjem, da na letni ravni zagotovijo toploto iz vsaj enega od naslednjih virov: vsaj 50 % toplote proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije, vsaj 50 % odvečne toplote, vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh zgoraj navedenih virov. Na Ravnah je dosežena energetska učinkovitost s kombinacijo koristne izrabe odvečne toplote jeklarske industrije in proizvodnjo toplote v visoko učinkoviti soproizvodnji. Učinkovitost v letu 2021 je znašala 66 % (oz. 16 odstotnih točk nad zahtevano vrednostjo).

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil s stroški ogrevanja iz daljinskega sistema na Ravnah na Koroškem. V kurilni sezoni 2022/2023 je do 31. 12. 2022 veljala ugodnejša variabilna cena toplote, in sicer 55,697 EUR/MWh brez prispevkov in DDV, s 1. 1. 2023 pa je prišlo do podražitve, saj se je cena zemeljskega plina na veleprodajnih trgih v drugi polovici leta 2022 dvignila (indeks podražitve 590 %). Vlada RS je oktobra 2022 z Uredbo  omejila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce, za distributerje toplote na 73,00 EUR/MWh, nato pa konec januarja 2023 z novo Uredbo zamejila še variabilno ceno toplote za gospodinjske odjemalce, in sicer na 98,70 EUR/MWh.

Kontrolni izračun povprečnega mesečnega stroška ogrevanja stanovanja s površino 73,6 m², instalirano močjo 5,217 kW in rabo toplote 6,642 MWh, v zadnjih 4 kurilnih sezonah izkazuje povišanje skupne cene toplote z DDV za 23,7 %, v primerjavi s preteklo sezono, oziroma 14 % do konca januarja, kar je posledica milejše zime v prvem delu kurilne sezone. Izračun za navedene podatke pomeni, da bo uporabnikov povprečni mesečni strošek ogrevanja z DDV okrog 71 €, letni pa 852 €.

V sklopu obravnave kadrovskih zadev je OS opravil več imenovanj.

Na predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so svetnice in svetniki potrdili imenovanje manjkajočega člana (mag. Aleksandra Juga) v Nadzorni odbor Občine Ravne na Koroškem, imenovali so člane Občinske volilne komisije in ostalih delovnih teles (Varnostnega sosveta Občine Ravne na Koroškem, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Komisije za vloge občanov in za priznanja, Občinski odbor starosti prijazne občine – mestni seniorji in seniorke ter Sveta za invalide), predstavnika v Svetu Koroškega pokrajinskega muzeja (Marjana RUPREHTA) in dali soglasje k imenovanju direktorja JKP Ravne na Koroškem d. o. o., Mihe Horvata.

Sledili sta obravnavi premoženjsko pravnih zadev, v zadnji točki dnevnega reda pa še pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, s katerimi vas bodo seznanili s podanimi pisnimi odgovori (priloga gradiva 4. redne seje OS).

Seja je bila končana ob 19:07.

Besedilo: Občina Ravne na Koroškem

Dogodki

V sredo, 15. februarja 2023, se je v veliki sejni sobi Občine Ravne na Koroškem ob 15. uri pričela 3. redna seja Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, ki jo je vodil župan dr. Tomaž Rožen.