Search
Close this search box.

Poteka vpis v vse enote Vrtca Slovenj Gradec

V Vzgojno varstvenem zavodu Slovenj Gradec poteka redni vpis otrok med od 4. 3. 2024 do 14. 3. 2024.

Kot so zapisali na straneh Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec vodi postopek vpisa v VVZ Slovenj Gradec Urška Repnik, svetovalna delavka. Dosegljiva je na kontaktne podatke, večinoma med 11. in 14. uro.

Javni vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi oddane Vloge za vpis v vrtec vse leto, sprejem je možen s prvim v mesecu. Enkrat letno poteka v vrtcu redni vpis v vrtec, na podlagi katerega oblikujemo oddelke za naslednje šolsko leto (od 1. 9. 2024 dalje). Redni vpis poteka v vrtcu meseca marca.

Vlogo za vpis otroka v vrtec za tekoče šolsko leto 2023/24 (VLOGA ZA VPIS 2023-24) lahko oddate do 15. 7. 2024.

Za šolsko leto 2024/25 redni vpis poteka od 4. 3. 2024 do 14. 3. 2024.

Vsak dan med 8.00 in 15.00 uro, v četrtek, 7. 3. 2024, pa med 8.00 in 17.00 uro.

V ponedeljek, 4. 3. 2024, v enoti Mislinja – Sončni škrat, Šentlenart 31

in

od ponedeljka, 4. 3. 2024, do četrtka, 14. 3. 2024, na upravi vrtca, v enoti Maistrova – Škratica Mica (v svetovalni službi vrtca, Maistrova ulica 2a).

Vlogo za vpis otroka v vrtec za novo šolsko leto 2024/2025 (VLOGA ZA VPIS 2024-25) lahko oddate osebno na upravi vrtca ali v svetovalni službi ali po pošti na naslov: VVZ Slovenj Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec v času rednega vpisa.

Starši lahko vpišete otroke v naslednje enote:

 • enota Maistrova– vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • oddelek Sele– vpis možen za otroke stare od 3 do 6 let,
 • enota Mislinja – vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • oddelek Dolič – vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Šmartno– vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Legen – vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • enota Pameče – vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • enota Podgorje – vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Celjska – vpis možen za otroke stare od 1 do 3 leta.

Vse zainteresirane starše pozivajo, da vpišejo otroka v vrtec pravočasno, saj je v primeru prevelikega vpisa potrebno sklicati Komisijo za sprejem otrok, ki na svoji seji obravnava samo tiste prijave, ki jih starši oddajo na upravi zavoda v času razpisnega roka.

Pogoji za sprejem otroka v vrtec:

 • starost otroka najmanj 11 mesecev,
 • starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
 • zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega je razvidno, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (51.a člen ZNB).

Za otroke, ki s 1. 9. 2024 še ne izpolnjujejo zakonsko predpisanih pogojev za sprejem v vrtec ali bodo zamudili redni vpis, naj starši oddajo vlogo čimprej oz. najkasneje do 31. 8. 2024.

Predvidoma je v mesecu septembru ponovno seja Komisije za sprejem otrok, ki odloča o vlogah prispelih do seje komisije. Komisija sestavi prednostni vrstni red za sprejem otrok med šolskim letom (v primeru prostih mest, izpisov ali odprtja novega oddelka tekom šolskega leta).

Odločanje o sprejemu otrok v vrtec: Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok v posamezno enoto ravnateljica vrtca. V primeru, da je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

Delo komisije za sprejem otrok: Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku rednega vpisa novincev. Komisija obravnava vloge za enote, v katerih so starši oddali več vlog kot je prostih mest za novo šolsko leto.

Prednost pri sprejemu v vrtec imajo:

 • otroci s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi ali individualni načrt pomoči in
 • otroci, za katere so vlagatelji predložili potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (mnenje CSD o ogroženosti družine).

Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec:

Zap. št.KriterijiŠtevilo točk
1.Stalno prebivališče – upošteva se ena izmed variant (priloga potrdilo o stalnem prebivališču)  
 a ) Otrok in oba starša imajo stalno prebivališče 
 v MO Slovenj Gradec ali Občini Mislinja31
 b) Otrok je prijavljen pri staršu, ki ima stalno prebivališče 
 v MO Slovenj Gradec ali Občini Mislinja31
 c) Otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno ali začasno 
 prebivališče v MO Slovenj Gradec ali Občini Mislinja in je31
 vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS 
 d) Otrok nima stalnega prebivališča v MO Slovenj Gradec 
 ali v Občini Mislinja0
2.Zaposlenost staršev – upošteva se ena izmed variant
 a) Zaposlena sta oba starša ali starš enoroditeljske družine 
 (potrdilo o enoroditeljski družini)8
 b) Zaposlen je en starš, drugi je nezaposlen4
 c) Zaposlen je en starš, drugi ima status študenta, dijaka ali kmeta 
 (potrdilo o statusu)8
 d) Oba starša imata status študenta, dijaka ali kmeta 
 (potrdilo o statusu)8
 e) Samo eden od staršev ima status študenta, dijaka ali kmeta, 
 drugi je nezaposlen (potrdilo o statusu)4
 f) Oba starša sta nezaposlena0
3.Število vključenih otrok v vrtec 
 a) Družina že ima v vrtec vključenega katerega otroka in bo 
 v vrtcu ostal tudi prihodnje šolsko leto7
 b) Istočasen sprejem dveh otrok iz družine, sprejem dvojčkov7
 c) Istočasen sprejem treh ali več otrok iz družine, sprejem 
 trojčkov, četverčkov…13
4.Število otrok v družini 
 a) 13
 b) 24
 c) 35
 d) 46
 e) 5 ali več7
5.Drugo 
 a) Otrok je bil v preteklem šolskem letu ob rednem vpisu na 
 čakalni listi za sprejem v vrtec, ki ga je izdelala komisija za14
 sprejem otrok in celo leto ni bil sprejet v vrtec 
 b) Otroku je odložen vpis v osnovno šolo19

V primeru, da ima več otrok enako število točk, se lahko ob predložitvi ustreznega potrdila upoštevajo tudi dodatni kriteriji, in sicer:

 1. Otrok je že bil sprejet v vrtec, ampak so ga starši zaradi težjih zdravstvenih težav morali izpisati (zdravniško potrdilo o daljši hospitalizaciji, operativni posegi, rehabilitacija…).
 2. Težje zdravstveno stanje v družini (zdravniško potrdilo o težji invalidnosti ali kronični bolezni staršev in sorojencev).

O ustreznosti potrdila odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec. Potrdilo ne more zvišati skupnega števila točk, lahko pa otroka uvrsti na prvo mesto med tiste, ki imajo enako število točk. V primeru, da ima še vedno več otrok enako število točk, ima prednost tisti, ki je v okviru kriterijev pod zaporedno številko 3 dosegel višje število točk, po dodatnem kriteriju pa tisti, ki je dosegel višje število točk iz kriterija pod zaporedno številko 4. V primeru, da še vedno več otrok doseže enako število točk, se upošteva starost otroka, prednost pri sprejemu ima starejši otrok. V primeru, da so starši otroka v tožbi zaradi neplačevanja oskrbnine za že vpisane otroke, se pri sprejemu novega otroka ne upošteva prednostnih kriterijev.

Otroci se vključujejo v enote vrtca s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Sprejem otrok v vrtec se konča, ko Svet zavoda odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o sprejemu otrok v vrtec ali o uvrstitvi na čakalni seznam. Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih se oblikujeta dva čakalna seznama, čakalni seznam za Mestno občino Slovenj Gradec in posebej za Občino Mislinja.

Sprejem otrok v vrtec: Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec, so uvrščeni na čakalni seznam Mestne občine Slovenj Gradec ali Občine Mislinja (glede na to, v kateri občini ima otrok stalno bivališče). Če se po končanem postopku sprejema v vrtce v posamezni enoti sprosti mesto, vrtec glede na vpis otroka iz posamezne občine na to mesto sprejme prvega otroka iz ustreznega čakalnega seznama.

Evidenčni vpis: Starši, ki zamudijo rok vpisa ali starši, katerih otroci z novim šolskim letom še ne bodo dopolnili starosti najmanj 11 mesecev (rojeni od oktobra dalje), lahko že hkrati z rednim vpisom oziroma do 31. 8., vpišejo svojega otroka evidenčno. Evidenčni vpisi se rešujejo v primeru na novo nastalih mest, in sicer tako, da se na prosto mesto sprejme otrok, ki ustreza starostni skupini, kjer se je mesto sprostilo. V primeru, da je takih otrok več, se sestane Komisija za sprejem otrok, ki tudi med šolskim letom po kriterijih pripravi prednostni vrstni red sprejema otrok v vrtec.

Izpisi: Starši otroka praviloma vpišejo v vrtec za celo šolsko leto (od 1. 9. – 31. 8. za naslednje koledarsko leto), začasen izpis med letom ni možen. Izjemoma pa lahko starši otroka izpišejo iz objektivnih razlogov na upravi vrtca (preselitev, daljša hospitalizacija, izguba službe…). Izpolniti je potrebno poseben obrazec (Vloga za izpis otroka iz vrtcanajmanj do 15. v mesecu pred želenim mesecem izpisa. Izpis je možen z zadnjim dnem v mesecu. Plačilo rezervacije mesta ni možno.

Vir: VVZ Slovenj Gradec

Dogodki

V Vzgojno varstvenem zavodu Slovenj Gradec poteka redni vpis otrok med od 4. 3. 2024 do 14. 3. 2024.