Občina Mežica objavila javni razpis za za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Na spletni strani občine Mežica so 31. 8. 2021 objavili JAVNI RAZPIS za uvrstitev na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
Mezica cesnje
Mežica

Občina Mežica razpisuje oddajo občinskih neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v letu 2021 oz. do novega razpisa na razpolago za oddajo ter neprofitnih stanovanj, ki jih bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Občini Mežica dal na razpolago, pri čemer se bodo stanovanja dodeljevala v najem upravičencem po prednostni listi, ki bo izdelana na podlagi tega razpisa.

Rok za prijavo na javni razpis je od objave razpisa na spletni strani občine do 10. 9. 2021.

Na spletni strani Občine Mežica so tudi zapisali, da morajo udeleženci razpisa popolne vloge skupaj z zahtevano dokumentacijo v predpisanem roku oddati po pošti ali osebno na naslov: OBČINA MEŽICA, Trg svobode 1, Mežica.

Za vse informacije se lahko obrnete na go. Olgo Vršič na E-pošto: olga.vrsic@mezica.si ali na telefonska številka: 02 82 79 356.

Splošni razpisni pogoji, ki jih morate izpolnjevati, da lahko kandidirate na javni razpis so:

 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • stalno prebivališče v občini;
 • da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka;
 • žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča;
 • invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v občini Mežica možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
 • najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku;
 • ne glede na določbo prve alineje so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih (Uradni list RS,  št.  50/1157/1126/1490/1419/1547/15 – ZZSDT5/1759/179/1862/19 – odl. US80/20 – ZIUOOPE57/21 in  95/21),  Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/9954/00 – odl. US64/0136/03 – odl. US50/10) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/9794/00 – odl. US67/022/04 – ZPNNVSM65/05 – ZZZRO)

Dohodkovni cenzus ter vplačilo varščine

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, v kolikor mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ne presegajo zgornje meje, določene v spodaj navedenih odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2020 znašala 1.208,65 €.

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v tabeli prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A – brez varščine ali za stanovanja po listi B – z varščino.

LISTA A Gospodinjstva, katerih dohodki v koledarskem letu pred razpisom ne presegajo spodaj navedenih odstotkov dohodkov, niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščineLISTA B Za plačilo lastne udeležbe in varščine je zavezano gospodinjstvo, katerega dohodki presegajo mejo, izraženo v % od povprečne neto plače v državi v koledarskem letu pred razpisom
    Velikost gospodinjstvaDohodek izražen v % od povprečne neto plače v državiMeja neto dohodka v €Dohodek izražen v % od povprečne neto plače v državiMeja neto dohodka v €
1-člansko  90 %1.087,79  od 90 do 200 %nad 1.087,79 do 2.147,30
2-člansko  135 %1.631,68  od 135 do 250 %nad 1.631,68 do 3.021,62
3-člansko  165 %1.994,27  od 165 do 315 %nad 1.994,27 do 3.807,24
4-člansko  195 %2.356,87  od 195 do 370 %nad 2.356,87 do 4.472,00
5-člansko  225 %2.719,46  od 225 do 425 %nad 2.719,46 do 5.136,76
6-člansko  255 %3.082,06  od 255 do 470 %nad 3.082,06 do 5.680,65

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica dohodka nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk.

Premoženje prosilca

Vsi prosilci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo, poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi:

 • da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju: gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino;
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja. Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje s 320 točkami in vrednostjo točke 2,63 € in površinskimi normativi, predvidenimi za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine, v povezavi s številom uporabnikov ob upoštevanju primerne površine iz točke 6.
Število članov gospodinjstvaVrednost premoženja, ki ne sme presegati  40 % vrednosti primernega stanovanja v €
1-člansko15.148,80
2-člansko18.515,20
3-člansko23.564,80
4-člansko27.604,48
5-člansko31.980,80
6-člansko35.347,20

Stanovanja, ki bodo na razpolago, bodo na podlagi tega razpisa, dodeljena do izvedbe novega javnega razpisa.

Na spletni strani tudi piše, da bodo prosilci obveščeni o uvrstitvi na lestvico v šestih mesecih po zaključku razpisa. Izidi razpisa bodo objavljeni na spletni strani Občine Mežica.

Obrazce vloge lahko interesenti dvignejo na Občini Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica  (v času uradnih ur) ali jih sami pridobijo na spletni strani občine.

Dokumentacija, ki jo morate priložiti za prijavo na razpis:

 • izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za leto 2020;
 • dokazila o vseh izplačanih neto izplačilih v letu 2020 če prosilec ni imel dohodkov iz delovnega razmerja;
 • izjavo o premoženjskem stanju;
 • najemno oziroma pod najemno pogodbo, v kolikor udeleženec razpisa ne živi pri starših ali sorodnikih;
 • dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali vezanosti na trajno pomoč;
 • morebitna druga dokazila o gmotnih in socialno zdravstvenih razmerah (potrdilo o invalidnosti; izvid zdravniške komisije I. stopnje pri ZZZS za trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami; odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, psihiatrično mnenje, ipd.);
 • strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij, ki nudijo žrtvam nasilja psihosocialno pomoč;
 • Izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;
 • podpisana izjava, s katero prosilec pristojnemu občinskemu organu dovoljuje, da pridobi vse potrebne podatke za uvrstitev prosilca na prednostno listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (izjavo dobi prosilec pri pristojnem občinskem organu);
 • zdravniško potrdilo o nosečnosti;
 • dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec)- dokazilo, da je preživnina neizterljiva, oziroma odločba o prejemanju preživnine preko preživninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oz. sklepom o izvršbi zoper zavezanca;

Na spletni strani so še zapisali, da bodo pred dodelitvijo stanovanja na Občini Mežica ponovno preverili ali upravičenec še izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih pogojev, ki vplivajo na dodelitev stanovanja, se bo upravičenec črtal iz seznama.

Več informacij pa najdete na spletni strani Občine Mežica: https://www.mezica.si/objava/547346?fbclid=IwAR3N787fcjNRmICPR7HyV2_oUzkZLfV9yP879DwDN8F7cRd7Xbdx_QdHRtI

Vir: Občina Mežica

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.