Search
Close this search box.

Na 11. redni seji SB Slovenj Gradec izpostavili uravnoteženo poslovanje ter začetek uporabe storitev gama kamere. Presežek odhodkov je znašal 4,9 mio EUR

V petek, 24. februarja 2023, je v SB Slovenj Gradec potekala 11. redna seja Sveta zavoda. Člani sveta so med drugim obravnavali Letno poročilo SB SG za leto 2022, predlog Programa dela finančnega načrta SB Slovenj Gradec za leto 2023, realizacija delovnega programa za mesec januar 2023 in strokovno delo v SB Slovenj Gradec – aktualne teme.

Vodstvo SB Slovenj Gradec je člane Sveta seznanilo z Letnim poročilom za leto 2022 v katerem je bolnišnica realizirala presežek odhodkov nad prihodki v višini 4,9 mio EUR. Kot že v preteklih dveh letih je poslovanje tudi v letu 2022 zaznamovala epidemija COVID. Ta je predvsem v prvih treh mesecih leta znatno vplivala na zmanjšano izvajanje delovnega programa, ki ga v nadaljevanju leta bolnišnica ni uspela v celoti nadomestiti.

V letu 2022 je tako realizacija uteži akutne bolnišnične obravnave (ABO), ki predstavlja najpomembnejši del prihodkov bolnišnice dosegla 91,4%. Na drugi strani so sicer nekateri programi (MR, CT, kardiološka dejavnost, alergologinja, ambulantna ginekologija) bistveno presegli plan, vendar niso uspeli pokriti celotnega izpada, ki je nastal na ABO. Opozoriti je potrebno na stroške dela, ki naraščajo bistveno hitreje, kot se je povečevalo število zaposlenih. Razlog povišanja je predvsem v dogovorih med Vlado RS in sindikati, ki so že s koncem leta 2021 zagotovili povišanje plačnih razredov za zaposlene v zdravstveni negi, z oktobrom 2022 pa še dodatna zvišanja vrednosti plačnih razredov za 4,5 %.

Zaradi visoke inflacije so se zvišala tudi povračila stroškov za prevoz in prehrano. Gre pa za spremembe na katere bolnišnica nima neposrednega vpliva. Ob tem pa se vseskozi povečujejo tudi stroški zdravil in zdravstvenega materiala ter energenti. Celotni odhodki doseženi v letu 2022 so znašali 63.844.752 EUR in so bili za 1,07 % višji od doseženih v letu 2021 ter 3,33 % višji od načrtovanih.

Svet SB Slovenj Gradec je sprejel in potrdil Letno poročilo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za leto 2022, vendar je zadolži vodstvo, da pripravi analizo odstopanja realizacije od sanacijskega programa, oceno učinkovitosti sanacijskih ukrepov in pripravi ter predstavi problematiko financiranja ter pregled odstopanj med plačanim programom in dejanskimi stroški za najbolj tipična odstopanja pri SPP in pri ambulantnih storitvah.

Vodstvo SB Slovenj Gradec je člane Sveta seznanilo tudi s predlogom Programa dela in finančnega načrta za leto 2023 v katerem bolnišnica načrtuje uravnoteženo poslovanje. Skupni prihodki v letu 2023 so ocenjeni na 70.323.724 EUR, kar pomeni, da se v letu 2023 načrtuje za 19,47°% višje prihodke od realiziranih v letu 2022. Ob tem so člani vodstvo zadolžili, da do naslednje seje:

  • skupaj s predstojniki oddelkov in enot pripravi glede realizacije delovnega programa MESEČNE OPERATIVNE PLANE DELA, kjer bo med drugim upoštevana tudi mesečna dinamika, kot na primer dinamika koriščenja letnega dopusta zaposlenih;
  • v finančnem načrtu ustrezno naslovi tveganja, ki izvirajo iz problematike lastne cene storitve in priznane cene programa ZZZS ter si prizadeva za ustrezno prilagoditev priznanih cen storitev;

V nadaljevanju petkove seje se je Svet SB Slovenj Gradec seznanil z Realizacijo delovnega programa za mesec januar 2023, Predlogom za določitev ocene delovne uspešnosti na podlagi 9. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva ter aktualnimi temami na področju strokovnega dela v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Janez Lavre, direktor SB Slovenj Gradec je povedal, da so izzivi in cilji v letu 2023 uravnoteženo poslovanje, začetek uporabe storitev gama kamere, izvedba razpisa za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela  – klošter, izvedba nujnih investicij v opremo, uvedba elektronskega temperaturnega lista na vse oddelke bolnišnice in motiviranje zdravnikov, da delajo v lastnem zavodu.

Primož Stošicki, predsednik Sveta zavoda SB Slovenj Gradec: »Svet Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je zaskrbljen zaradi večletnega negativnega poslovanja bolnišnice ter s posledičnimi likvidnostnimi izzivi s katerimi se srečuje bolnišnica. Člani sveta vsekakor razumemo tudi zunanje dejavnike, na katere bolnišnica nima vpliva, kljub temu pa je ključno, da bolnišnica uravnoteži svoje poslovanje.« Ob tem Stošicki izpostavlja tudi izpolnjevanje sanacijskega programa in ustrezno pripravo letnega načrta bolnišnice zaradi česar so člani sveta od poslovodstva zahtevali dodatna pojasnila in prilagoditve.

Besedilo: SB Slovenj Gradec

Dogodki

V petek, 24. februarja 2023, je v SB Slovenj Gradec potekala 11. redna seja Sveta zavoda. Člani sveta so med drugim obravnavali Letno poročilo SB SG za leto 2022, predlog Programa dela finančnega načrta SB Slovenj Gradec za leto 2023, realizacija delovnega programa za mesec januar 2023 in strokovno delo v SB Slovenj Gradec – aktualne teme.