Državni svetnik Franc Golob: “Kdaj se bo začela gradnja potresno nevarnega kirurškega bloka SB Slovenj Gradec?”

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

V prispevku objavljamo vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z novogradnjo oz. nadomestno gradnjo potresno nevarnega kirurškega bloka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in sprejeti sklep Državnega sveta k omenjenemu vprašanju.

Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba, ki je hkrati tudi župan Občine Vuzenica, se glasi: “Kdaj bo realizirana rušitev obstoječega kirurškega bloka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in na tem mestu zgrajen nov objekt B z urgenco ter vmesni povezovalni objekt F oz. kdaj bo 2. faza investicije v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec umeščena v načrt razvojnih programov (NRP)?”

Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji 3. 7. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) obravnaval vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z novogradnjo oz. nadomestno gradnjo potresno nevarnega kirurškega bloka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel sklep.

SKLEP: Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z novogradnjo oz. nadomestno gradnjo potresno nevarnega kirurškega bloka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanje prouči in nanj odgovori.

Obrazložitev vprašanja, ki jo objavljamo v celoti brez popravkov, kot smo jo prejeli.

Vodstvo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec se že vse od 1992 trudi zagotoviti sredstva za izvedbo investicije za sanacijo dotrajanega, nefunkcionalnega, delovno, bivalno in sanitarno neustreznega ter konstrukcijsko in potresno nevarnega obstoječega kirurško ginekološkega bloka, ki je bil zgrajen v obdobju 1959–1964.

Začetne aktivnosti za sanacijo in dograditev kirurško-ginekološkega bloka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec segajo v leto 1992, ko razpisani referendum v koroških občinah, žal, ni uspel. Začetek investicijskih vlaganj v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec je omogočil 1994 sprejet zakon, ki je urejal investicije v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. V obdobju 2000–2001 je bilo v teku projektiranje za manjšo dogradnjo in prenovo kirurško ginekološkega bloka, katerega naročnik je bilo Ministrstvo za zdravje. 2001 sta bili izvedeni dve neodvisni izvedenski mnenji (Zavod za gradbeništvo Slovenije in Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.) o možnosti obnove objekta, ki sta izkazali, da obstoječa konstrukcija po zasnovi, stabilnosti in po potresni odpornosti ne ustreza več današnjim zakonskim predpisom.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da sanacija in obnova nista smiselni. Pristojno ministrstvo je projektiranje ustavilo. Po iskanju različnih variantnih rešitev se je po potrjeni “varianti 2” projektiranje nadaljevalo v obdobju 2007–2009. Med junijem in septembrom 2006 je bil izdelan investicijski program za predmetno investicijo – investicijska ocena 47.686.531 EUR (11.427.600.296 SIT vključno z opremo) –  za 1.  in 2. izvedbeno fazo.

Projekt, začet s potrjeno projektno in investicijsko dokumentacijo v obdobju 2005–2008, je predvidel izvedbo investicije v dveh izvedbenih fazah:

  1. faza: prizidek C1, rekonstrukcija in obnova obstoječega objekta pediatrije (C) z nadzidavo teras (C2), s heliportom na strehi C1 in ureditev energetike (objekta D in E).

2. faza: rušitev obstoječega kirurškega bloka in na tem mestu zgraditev novega objekta B z urgenco ter izgradnja vmesnega povezovalnega objekta F.

PGD projekti so bili 2008 izdelani za celotno varianto 2 (1. in 2. faza) in septembra 2008 pridobljeno gradbeno dovoljenje. 2010 se je začela gradnja 1. faze: prizidek C1 s C-jedrom in heliportom na strehi in ureditev  energetike (D in E) je bilo dokončano junij/oktober 2012, obnova in manjša dogradnja objekta C+C2 je bila  gradbeno dokončana novembra 2014.

Med gradnjo je na predlog investitorja prišlo do umestitve urgentnega centra v pritličje C objekta v skladu s programom za izvedbo urgentnih centrov v Republiki Sloveniji. Urgentni center je začel delovati januarja 2016. Zato je izpadel predvideni program mikrobiološkega laboratorija in nekaterih specialističnih ambulant, ki jih je treba locirati v drugo fazo. Zmanjšal se je tudi obseg pediatričnih specialističnih ambulant in otroške fizioterapije. Celotna investicija v 1. fazo je bila uspešno dokončana 2017 z dokončnim opremljanjem in preselitvijo vseh oddelkov, enot in služb. Tako so bile v dograjenem in obnovljenem objektu združene vse OP sobe v enotni OP blok (6 OP dvoran, od tega 2 za urgenco) s skupnim recovery-jem in CIT-om, iz kirurško ginekološkega bloka sta bila preseljena porodna soba in ginekološko porodni oddelek ter centralna sterilizacija. Racionalnejša in optimalnejša ureditev ter razporeditev prostorov omogoča tudi boljšo organizacijo dela in racionalizacijo stroškov.

V vseh projektno investicijskih dokumentih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec od 2005 dalje je bilo zapisano in poudarjeno zelo pomembno dejstvo, in sicer da bo 2. fazo investicije nujno nadaljevati takoj po zaključeni 1. fazi, saj je celotna investicija že vse od 1992 namenjena sanaciji dotrajanega, nefunkcionalnega, delovno, bivalno in sanitarno neustreznega  ter konstrukcijsko in potresno nevarnega obstoječega kirurško ginekološkega bloka.

2. faza investicije vključuje nov objekt B in vmesni objekt F:

  • rušitev kirurško ginekološkega bloka in gradnja novega objekta B na istem mestu z istim namenom in oddelki za kirurške, travmatološke in ortopedske bolniške oddelke, ambulantno in urgentno službo, fizioterapijo, itd. – objekt B;
  • vmesni objekt F z glavnimi vhodi, pedagoškim programom, dvonamenskim zakloniščem, itd – objekt naj bi zapolnjeval prostor med objektoma C in B.

V skoraj 60 let starem objektu, ki je dokazano potresno in konstrukcijsko neustrezen (2002 pridobljeni dve neodvisni izvedenski mnenji), se razmere zaradi dotrajanosti instalacij, zamakanj in odpadajočih ometov iz leta v leto slabšajo. Na hodnikih se pojavljajo razpoke in posedanja. Konstrukcijska nestabilnost in potresna nevarnost je lahko tudi posledica nesorazmernih dimenzij objekta, saj je dolg preko 90 m, širok le 13 m in visok preko 20 m (K+P+4N+podstrešje), pa tudi »utrujenosti« vgrajenih materialov ter predvsem razpadajočih cevnih razvodov vodovoda, odtokov in cevi centralne kurjave. Električna napeljava je izvedena po standardih iz 60-ih let, nima ozemljitvenih vodov in nima ločenega močnostnega in agregatskega napajanja.

Objekt je energetsko potraten. Stroški vzdrževanja se zelo povečujejo, higiensko-bivalne razmere so povsem neustrezne, zaradi dotrajanosti celotne inštalacije (vodovod, kanalizacija, toplovod, elektrika) pa z manjšimi posegi ni več možno odpravljati vedno večjih napak. Prav tako niso ustrezni higiensko bivalni standardi, saj je za 30 postelj na voljo samo en sanitarni prostor. Slabe bivalne razmere ne omogočajo niti minimalnih strokovnih standardov ter zaradi morebitnega nadaljevanja neustreznih razmer z vidika medicinske stroke predstavljajo kritično mejo za pojavljanje nevarnih dogodkov. Onemogočajo opravljanje nadstandardnih storitev ter povečujejo odliv bolnikov iz geografske regije in zmanjšujejo priliv.

Končana 1. faza investicije z umestitvijo urgence v pritličje C+C2 je zahtevala novelacijo projektov za 2. fazo – za novogradnjo ambulantno/hospitalnega objekta B in povezovalnega objekta F (povezava med objektoma B in C). Novo idejno zasnovo (IDZ) je maja 2017 izdelal projektantski biro Studio Locus d. o. o., ki je bil pogodbeni izdelovalec PGD in PZI projektov za novogradnjo, obnovo in rekonstrukcijo objektov Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v obdobju 2007–2014. Izdelana idejna zasnova IDZ je osnova za pripravo investicijske dokumentacije DIIP, PIZ in IP in za nadaljevanje projektiranja.

Investicija je bila junija 2018 ponovno prijavljena na Ministrstvo za zdravje v skladu s pozivom z dne 6. 3. 2018 »Priprava načrtov ravnanj s stvarnim premoženjem za leto 2019«. Z dopisom št. 4780-12/2018/103 z dne 13. 2. 2019 je Ministrstvo za zdravje zavrnilo prijavo z razlogom, da nepremičnine niso v skladu z določbo 8. člena Uredbe o stvarnem premoženju države.

V FN2019 je bila vključena izdelava PGD in PZI projektov (sredstva Splošne bolnišnice Slovenj Gradec) za rušitev in nadomestno gradnjo objekta ekonomske stavbe “Klošter” (št. stavbe 974, leto izgradnje 1896; najstarejši objekt bolnišnice, tudi konstrukcijsko in statično povsem dotrajan objekt (lesene medetažne plošče, vertikalne razpoke, dotrajana vsa instalacija, itd.). Zgrajen nadomestni objekt (2020–2021) bo omogočal preselitev dejavnosti in služb, ki delujejo v bivalno in sanitarno neustreznem ter konstrukcijsko in potresno nevarnem obstoječem kirurškem bloku, in tako omogočil njegovo porušitev ter nadomestno gradnjo novega objekta »objekt B«.

Na podlagi navedenega se postavlja vprašanje, kdaj se bo začela novogradnja-nadomestna gradnja objekta B in F Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki je zelo nujna.

Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanje prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanj v roku 30 dni odgovori.

Besedilo: Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.