Search
Close this search box.

Avtomobili po novem obdavčeni glede na okoljsko prijaznost

V javni obravnavi predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila, ki bo od danes do 14. februarja v javni obravnavi. Ključne rešitve v zakonu so vezane predvsem na okoljski vidik obdavčitve, avtomatizirajo in pospešujejo pa se tudi postopki odmere davka na motorna vozila. S prenovo se bo preprečilo tudi pričakovani dvig obdavčitve novih vozil po 1. januarju 2021 zaradi prehoda na novo metodologijo merjenja izpustov CO2.

Z obdavčevanjem motornih vozil je mogoče vplivati na ravnanje kupcev motornih vozil tako, da se zaradi ugodnejše obdavčitve odločajo za nakup okolju prijaznejših in čistejših vozil (motorna vozila na alternativne vire – električna energija, utekočinjeni naftni plin itd. in hibridna vozila). V predlogu prenovljenega zakona je zato predvideno, da bo obdavčitev motornih vozil po novem vezana le na okoljske komponente (davčna osnova: vrsta goriva, izpust CO2, moč motorja in emisijski standard EURO) in ne več na prodajne cene vozi. Z odpravo vrednosti motornega vozila kot kriterija pri obdavčitvi se bo zagotovila tudi bolj jasna in predvidljiva davčna osnova, pojasnjujejo na finančnem ministrstvu.

S predlogom zakona se določa prenovljena lestvica davka na motorna vozila, ki upošteva novo metodo merjenja CO2 izpustov za nova vozila in uveljavitev novih emisijskih standardov EURO vozil. Za rabljena vozila, ki nimajo podatkov po novi metodi merjenja izpustov CO2 (t.i. preskusni postopek WLTP) predlog zakona predvideva korektivni faktor v višini 20 oz. 22 % pribitka k podatkom o izpustih CO2, izmerjenih po preskusnem postopku NEDC.

S predlogom zakona se bistveno poenostavljajo tudi postopki tako za kupce motornih vozil kot za Finančno upravo RS in ostale vpletene državne organe. Za vlaganje napovedi za odmero davka ter uveljavljanje oprostitev in vračil davka se namreč uvaja uporaba eDavkov. Hitrejše in avtomatizirane bodo tudi odmere davka, saj bo zaradi spremembe davčne osnove (ki ne bo več prodajna cena vozila) izmenjava podatkov homologacijskega in registracijskega organa s Finančno upravo RS potekala avtomatično. V praksi to pomeni, da bodo kupci vozil za namene odmere DMV preko sistema eDavki vložil napoved, kjer se bodo na podlagi vpisane identifikacijske številke motornega vozila (VIN številka) predizpolnili vsi podatki o motornem vozilu, ki so potrebni za odmero DMV. 

Za razliko od dosedanjega postopka, ko je moral zavezanec pridobiti izjavo o emisijski ustreznosti vozila in jo priložiti k napovedi za odmero davka, se bodo podatki, ki so vsebovani v potrdilu o skladnosti motornega vozila, avtomatično prenesli v elektronski sistem Finančne uprave RS. Po plačilu ali oprostitvi DMV bo imel registracijski organ dostop do davčne evidence, ki bo vsebovala podatek o plačilu oziroma oprostitvi davka. Zavezanec bo tako po elektronski vlogi napovedi za odmero davka in plačilu odmerjenega davka moral zgolj še do registracijskega organa, kjer bo registriral motorno vozilo. Vsi ostali obiski pri organih zaradi avtomatizacije in povezljivosti evidenc, ne bodo več potrebni, kar bo bistveno skrajšalo, pospešilo in poenostavilo postopek za vse.

Pomembna razbremenitev velja tudi pri uveljavljanju oprostitev. V postopku odmere davka bo Finančna uprava RS po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc pridobila tudi podatke o istem stalnem prebivališču zavezanca in njegovih treh ali več otrok, ki je eden izmed pogojev za uveljavljanje oprostitev za velike družine oziroma v posameznih primerih pri uveljavljanju oprostitev za invalide.  

Z zakonom se ukinja dodatni davek na motorna vozila, zaradi katerega so lastniki vozil z večjo prostornino (obdavčitev tudi do 50% vrednosti vozila) vse pogosteje ta vozila registrirali v tujini. Za vsa vozila bo tako določen enotni davek, s čimer pa se prenavlja tudi lestvica za odmero davka.

Zaradi spremembe prometne zakonodaje in s tem novih meritev izpustov CO2 je predviden začetek uporabe zakona 1. januarja 2021.

Javna obravnava predloga zakona bo trajala do 14. februarja 2020. Predlog zakona v javni obravnavi je dostopen na spletni strani eDemokracija, po zaključku javne obravnave in vložitvi predloga zakona v vladni postopek pa bo predlog iz javne obravnave dostopen v arhivu predlogov predpisa na tej strani.

Besedilo: www.gov.si – Ministrstvo za finance

Dogodki

V javni obravnavi predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila