Search
Close this search box.

Z zadnjo sejo Mestnega sveta MO Slovenj Gradec se je poslovil občinski svetnik Niko R. Kolar

Danes je v sejni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec potekala 37. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, ki je bila tudi zadnja seja v mandatu 2018–2022. Sejo je vodil župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Po ugotovitvi sklepčnosti in pregledu zapisnikov 36. redne seje so članice in člani Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec prešli na obravnavo dnevnega reda, ki je obsegal osem točk.

Vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve Mestne občine Velenje Darko Sagmeister je predstavil Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 – tretji rebalans, ki so ga člani mestnega sveta soglasno sprejeli.

V nadaljevanju so se svetnice in svetniki seznanili s poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022, ki ga je predstavil predsednik nadzornega odbora Hinko Kašnik. Povedal je, da so v nadzor vključili pregled rekonstrukcije ceste Pot ob Homšnici, prvo fazo rekonstrukcije ceste Brezniška kapela – Lubej in postopek najema avtomobila volvo S90 D4 momentum. Pri nobenem pregledu niso ugotovili nepravilnosti.  

Občinska urbanistka, podsekretarka za urejanje prostora, Rozalija Lužnik je mestnemu svetu predstavila Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 1112/7 in 1112/2 k. o. 849 – Stari trg na območju EUP OK-160 v OPN MOSG – iden. št. 3092. Svetnice in svetniki so predlog sklepa podprli.

Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec je za tem predlogom obravnaval še Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, in sicer za del območja LE-13 Logar. Osnutek, ki so ga svetnice in svetniki najprej prekvalificirali v predlog, je bil sprejet.

Podsekretarka za prostorsko načrtovanje Mestne občine Slovenj Gradec Martina Jeseničnik je predstavila Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta individualne zazidave Šmartno – Krnice, ki ga je mestni svet sprejel po skrajšanem postopku.  

Na zadnji seji mestnega sveta v tem mandatu so svetniki sprejeli še Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur Slovenj Gradec. Do spremembe, ki jo je mestni svet potrdil, je prišlo zaradi širitve obsega dejavnosti bazenskega kompleksa Aqualatio. Odloku so dodali dve novi dejavnosti: dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic ter dejavnosti za nego telesa.  

Seja se je zaključila s pobudami in vprašanji svetnic in svetnikov ter s premoženjsko pravnimi zadevami.

Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec se je v mandatu 2018–2022 sestal na 37 rednih, 24 dopisnih in eni izredni seji. V tem obdobju je obravnaval 450 točk dnevnega reda. Mestni svetnice in svetniki so podali 73 pobud in pohval ter postavili 479 vprašanj.

Z zadnjo sejo Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec v mandatu 2018–2022 se je od funkcije člana mestnega sveta poslovil najstarejši svetnik v tem sklicu sveta, Niko R. Kolar. Prepoznavni kulturni delavec je bil mestni svetnik kar šest mandatov, ob tokratnih lokalnih volitvah pa se za kandidaturo ni več odločil. Mestna občina Slovenj Gradec se mu zahvaljuje za dolgoletno sodelovanje ter soustvarjanje družbenega življenja in kulturnega utripa v občini.

Besedilo: MO Slovenj Gradec

Dogodki