Search
Close this search box.

V Slovenj Gradcu so podelili Vrunčeva priznanja za leto 2022. Kdo so prejemniki? (FOTO)

Mestna občina Slovenj Gradec je danes, 4. oktobra, ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec podelila Vrunčeva priznanja in Vrunčevo nagrado za leto 2022.

Vrunčevo nagrado za izjemno uspešno delo ter velik prispevek k razvoju šolstva v Podgorju in kraja nasploh je prejel ravnatelj Osnovne šole Podgorje mag. Aljoša Lavrinšek.

Vrunčeve plakete so prejeli: Milena Keber za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje, mag. Damjana Kotnik za strokovno, učinkovito, odgovorno in predano delo na področju izobraževanja odraslih ter za odlično mentorstvo v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), Bernarda Zlodej pa za predano in visoko strokovno pedagoško delo na različnih področjih ter za odlične dosežke v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru, so danes sporočili iz MO Slovenj Gradec.

Vrunčevo nagrado se podeli za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina s pedagoškim in strokovnim delovanjem v vzgoji, izobraževanju in telesni kulturi, ki pomenijo pomemben prispevek k ugledu in uveljavljanju občine. Vrunčevo nagrado lahko prejmejo pedagoški delavci za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno uveljavili v državnem in mednarodnem okolju. Vrunčevo plaketo se podeli za pomembne pedagoške uspehe na področju vzgoje, izobraževanja in telesne kulture pedagoškim delavcem, posameznikom ali skupini.

S tem pa počasti tudi svetovni dan učiteljev, ki ga praznujemo 5. oktobra. Nagrade je danes podelil župan Mestne občine Slovenj Gradec g. Tilen Klugler.

Obrazložitve Vrunčevih priznanj Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2022 (Obrazložitve objavljamo v celoti, kot smo jih prejeli s strani MO Slovenj Gradec)

Mag. Aljoša Lavrinšek je ravnatelj Osnovne šole Podgorje, v kateri je zaposlen že več kot 25 let. Svojo službeno pot je začel na Podružnični osnovni šoli Razbor, kjer je poučeval tako naravoslovne in tehniške kot družboslovne in umetniške predmete. Študiral je v Ljubljani, kjer je na pedagoški fakulteti pridobil naziv profesor  kemije in biologije, magistriral pa je na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer z magistrskim delom Poučevanje in učenje kemije na daljavo. Leta 2008 je opravil ravnateljski izpit. V razvojnih skupinah Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je sodeloval predvsem na področju podružničnih šol in informacijsko komunikacijskih tehnologij. Dejaven je bil tudi v več mednarodnih projektih. Ravnatelj je od leta 2007 in v tem času je podgorska šola opazno napredovala. Po zaslugi uspešnega pridobivanja donacij je mag. Aljoša Lavrinšek matični in podružničnima šolama zagotovil veliko pomembnih pridobitev. Šole so dobile nove kuhinje, toplotni črpalki, sodobno učno opremo, sončne elektrarne, sodobna otroška igrala, sadni vrt in učni čebelnjak. S sončnimi elektrarnami šola pokrije celo del stroškov letnih in zimskih šol v naravi. Mag. Aljoša Lavrinšek je pobudnik in koordinator projektov na področju varovanja okolja, ohranjanja kulturne dediščine in dela z nadarjenimi učenci, zelo pa se ves čas zavzema tudi za tesno povezanost matične in podružničnih šol ter za dobro sodelovanje šole z ožjo in širšo lokalno skupnostjo. Tako je med drugim prispeval k združitvi javne in šolske knjižnice v Podgorju, idejno zasnoval avtobusno obračališče in parkirišče za šolo in sodeloval pri pripravi projektov za nov podgorski vrtec ter rekonstrukcijo in dozidavo šole. Z objavo člankov in urejanjem spletnih strani skrbi za večjo prepoznavnost in ugled „svojih“ treh šol, krajev, v katerih te delujejo, in celotne občine Slovenj Gradec. 

Milena Keber je rojena Slovenjgradčanka, ki se je po šolanju v Mariboru v Vzgojno varstvenem zavodu Slovenj Gradec zaposlila leta 2002. Sprva je v vrtcu delala kot pomočnica vzgojiteljice, pred dvema letoma pa je prejela strokovni naziv svetnik, kar priča o kvaliteti njenega dela in o stalni skrbi za strokovno rast in nadgrajevanje znanja. Pri svojem delu ima vedno pred očmi želje, potrebe in interese otrok, njihovih staršev pa tudi okolja, v katerem deluje. Tako se povezuje tudi z drugimi ustanovami v lokalni skupnosti ter pogosto poskrbi, da vrtec sodeluje na različnih prireditvah v občini. Otroke mentorira tako na likovnem kot tudi na glasbenem področju. V enoti Legen, katere vodja je in je zanjo napisala in uglasbila himno Gozdni škrat, vodi pevski zbor in glasbene obogatitvene dejavnosti. Je članica pevskega zbora zaposlenih v Vzgojno varstvenem zavodu Slovenj Gradec, vodi preventivno vadbo za zaposlene v vrtcu, sedem let pa je kot avtorica, glasbena spremljevalka in igralka sodelovala tudi v vrtčevski lutkovni skupini. Kot vodja strokovnih aktivov se je odlično izkazala v procesu samoevalcacije, ledino je na Koroškem orala na področju formativnega spremljanja v vrtcu in bila s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo izbrana za multiplikatorko. Vodila je študijske skupine za vrtce, je mentorica številnim dijakom in študentom ter članica tima za formativno spremljanje v vrtcu na državnem nivoju. Več njenih projektov je bilo prepoznanih kot dobra praksa, s čimer je pomembno prispevala k prepoznavnosti, uveljavljanju in ugledu slovenjgraškega vrtca v širšem prostoru. 

Mag. Damjana Kotnik v vzgoji in izobraževanju dela devetindvajset let, kar triindvajset let pa se že posveča izobraževanju odraslih. Svoje poslanstvo je prepoznala predvsem v izobraževanju mlajših odraslih – mentorica v Programu učenje mlajših odraslih (PUM-o) je od leta 2000, od leta 2007 pa njegova vodja. Gre za program neformalnega izobraževanja, namenjenega ranljivi skupini mlajših odraslih, ki zgodaj opustijo šolanje ali pa nimajo izobrazbe, ki bi jim omogočala zaposlitev. Mag. Damjana Kotnik se torej ukvarja predvsem z zahtevno populacijo mladih iz celotne koroške regije pa tudi iz dela Šaleške doline ter z njimi na različnih področjih dosega zavidljive rezultate. Tudi kot predavateljica v programih ekonomski tehnik in trgovec ne podaja le strokovnega znanja, temveč se ves čas posveča tudi odkrivanju in razvoju potencialov udeležencev izobraževanj. Mag. Damjana Kotnik ni le uspešna izvajalka in promotorka izobraževanja odraslih, ampak se tudi sama ves čas dodatno izobražuje in usposablja. Pri svojem delu se povezuje s številnimi društvi, zavodi in drugimi institucijami, aktivna je na številnih področjih. Med drugim organizira in koordinira prostočasne delavnice za prebivalce širše koroške regije. Vedno je pripravljena na nove izzive in nove naloge v dobro družbe, ki jih z odliko opravi – ne glede na to, ali se jih loti v svojem službenem ali prostem času.   

Bernarda Zlodej je po končanem študiju na Pedagoški akademiji v Mariboru svojo poklicno pot začela leta 1987 na Osnovni šoli Podgorje pri Slovenj Gradcu. Že takoj je pokazala svojo zavzetost in odločenost, da bo svoje delo opravljala z vso odgovornostjo. Po letu dni se je zaposlila na Srednji trgovski šoli v Mariboru, kjer je je pridobivala izkušnje z dijaki in hkrati z odraslimi, saj je poučevala tudi v programih dokvalifikacije odraslih. Leta 1998 se je spet posvetila slovenjgraškim učencem, tokrat v Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec. Njeno pedagoško delo se je ves čas prepletalo s sodelovanjem v različnih lokalnih in nacionalnih programih, kar jo je pripeljalo tudi do mednarodnih dosežkov. Po pridobitvi nazivov mentorica leta 1998 in svetovalka leta 2004 je bila leta 2011 imenovana za svetnico. Je mentorica angleške in nemške bralne značke in članica nacionalne projektne skupine za uvajanje drugega obveznega tujega jezika v osnovne šole. Bila je vodja strokovnega aktiva učiteljev angleščine in nemščine ter vodja študijske skupine za angleščino za Koroško. V sklopu vodenja študijske skupine je bila tudi multiplikator Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za angleški jezik. Aktivno je sodelovala tudi z Republiškim izpitnim centrom ter bila dvakrat pomočnica glavne ocenjevalke nacionalnega preverjanja znanja angleščine. V zadnjem času se posveča formativni spremljavi pouka v razredu ter uvajanju gozdne pedagogike v učni proces. Bernarda Zlodej sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih, opravlja pa tudi delo učiteljice v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Dogodki

Mestna občina Slovenj Gradec je danes, 4. oktobra, ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec podelila Vrunčeva priznanja in Vrunčevo nagrado za leto 2022.