Search
Close this search box.

Občina Prevalje na javni dražbi prodaja garažo

Na spletni strani občine Prevalje je objavljen razpis za javno dražbo, na kateri bo občina poskušala prodati garažo.

Javna dražba se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, in sicer v petek, 1. 04. 2022, ob 10.00 uri. Izklicna cena je 8.757,73 EUR. Kupec mora plačati davek na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR. Javna dražba bo ustna in jo bo izvajala pristojna komisija. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.

Nepremičnina, ki je predmet dražbe, v naravi predstavlja vrstno garažo (stavba št. 695, del stavbe 1, k.o. 882 – Ravne). Po namenski rabi je zemljišče parc. št. 803/14 k.o. 882 – Ravne opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč.

Nepremičnina parc. št. 803/14, k.o. 882 – Ravne, ni prosta bremen. Predmet prodaje v času javne
dražbe ni prost oseb, ker je sklenjena najemna pogodba za najem garaže za nedoločen čas. V primeru uspešne javne dražbe bo prodajalec pred podpisom prodajne pogodbe podal najemniku odpoved najemne pogodbe z odpovednim rokom 30 dni.

Nepremičnina nima urejene služnostni dostopa do garaže po parc. št. 803/1 k.o. 882 – Ravne, katere
lastnik je Občina Ravne na Koroškem.

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo najkasneje do 29. 3. 2022 vplačati varščino v višini 1.000,00 EUR na TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražb 478-0122/2020«. Plačana varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva javne dražbe.

Natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-116. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodni telefonski najavi na tel. 02/82-46-116. Datum ogleda bo 22. 3. 2022 od 10.00 do 11.00. Ogled izven tega določenega termina ni mogoč. Vse o dražbi najdete TUKAJ.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec, člani komisij ter z njimi povezane osebe.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. V izklicno ceno niso zajeti predpisani davki in jih plača kupec. Poleg kupnine in davka je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe v skladu s tarifo notarjev, stroške cenitve v višini 219,60 EUR in vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice in vknjižbe v zemljiško knjigo.

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
marjan
marjan
2 let nazaj

V garaži je menda nov Harley Davidson

Dogodki

Na spletni strani občine Prevalje je objavljen razpis za javno dražbo, na kateri bo občina poskušala prodati garažo.