Občina Prevalje na javni dražbi prodaja garažo

Na spletni strani občine Prevalje je objavljen razpis za javno dražbo, na kateri bo občina poskušala prodati garažo.

Javna dražba se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, in sicer v petek, 1. 04. 2022, ob 10.00 uri. Izklicna cena je 8.757,73 EUR. Kupec mora plačati davek na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR. Javna dražba bo ustna in jo bo izvajala pristojna komisija. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.

Nepremičnina, ki je predmet dražbe, v naravi predstavlja vrstno garažo (stavba št. 695, del stavbe 1, k.o. 882 – Ravne). Po namenski rabi je zemljišče parc. št. 803/14 k.o. 882 – Ravne opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč.

Nepremičnina parc. št. 803/14, k.o. 882 – Ravne, ni prosta bremen. Predmet prodaje v času javne
dražbe ni prost oseb, ker je sklenjena najemna pogodba za najem garaže za nedoločen čas. V primeru uspešne javne dražbe bo prodajalec pred podpisom prodajne pogodbe podal najemniku odpoved najemne pogodbe z odpovednim rokom 30 dni.

Nepremičnina nima urejene služnostni dostopa do garaže po parc. št. 803/1 k.o. 882 – Ravne, katere
lastnik je Občina Ravne na Koroškem.

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo najkasneje do 29. 3. 2022 vplačati varščino v višini 1.000,00 EUR na TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražb 478-0122/2020«. Plačana varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva javne dražbe.

Natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-116. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodni telefonski najavi na tel. 02/82-46-116. Datum ogleda bo 22. 3. 2022 od 10.00 do 11.00. Ogled izven tega določenega termina ni mogoč. Vse o dražbi najdete TUKAJ.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec, člani komisij ter z njimi povezane osebe.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. V izklicno ceno niso zajeti predpisani davki in jih plača kupec. Poleg kupnine in davka je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe v skladu s tarifo notarjev, stroške cenitve v višini 219,60 EUR in vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice in vknjižbe v zemljiško knjigo.

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
marjan
marjan
8 mesecev nazaj

V garaži je menda nov Harley Davidson

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije