Notranje ministrstvo prodaja stavbno zemljišče v Radljah ob Dravi – ponovna javna dražba

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja ponovno javno dražbo za prodajo stavbnega zemljišča v izmeri 1.930 m2 v Radljah ob Dravi. Ponovna javna dražba bo 2. oktobra 2019 ob 11. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Nepremičnina parc. št. 737/7, k.o. 804 Radlje ob Dravi – stavbno zemljišče v izmeri 1.930 m 2 .

Izklicna cena za nepremičnino znaša 61.760 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200 evrov. Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za nepremičnino do 27. septembra 2019, na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po končani ponovni javni dražbi ne bodo upoštevane. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35010-0021/2019-10 z dne 17. 4. 2019 izhaja, da je nepremičnina po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče, po podrobnejši namenski rabi Enota urejanja prostora (EUP) spada v EUP RA 40, IP – Območja proizvodnih dejavnosti.

Iz potrdila o namenski rabi prostora št. 35010-0021/2019-10 z dne 17. 4. 2019 izhaja, da ima Občina Radlje ob Dravi na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 24/03) predkupno pravico na nepremičnini, vendar je Občina Radlje ob Dravi izdala potrdilo št. 35015-0026/2019-10 z dne 2. 9. 2019, da ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičnini.

Vse potrebne informacije o javni dražbi in pogojih sodelovanja najdete na spletni strani notranjega ministrstva, v rubriki Ravnanje s stvarnim premoženjem, tukaj.  

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije