Ne pozabite: MO Slovenj Gradec zbira pobude za nov občinski prostorski načrt

v mesecu novembru so na mestni občini pričeli z zbiranjem pobud za nov občinski prostorski načrt Mestne občine Slovenj Gradec (SD OPN6). Vloga za oddajo pobude s podrobnejšimi navodili je objavljena na spletni strani mestne občine in dosegljiva v vložišču, na sedežu občine.

Zbiranje pobud traja do 31. januarja 2023. Informacije v zvezi s sprejemanjem pobud in predlogov je v razpisanem roku, od 2. 11. 2022 do 31. 1. 2023, možno dobiti v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, na tel. št.: 02 881 21 10 in  02 881 21 08, po elektronski pošti na e-naslovih:gp@slovenjgradec.si ali tilen.tamse @slovenjgradec.si.

Skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) je potrebno v postopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta izdelati tudi ustrezne strokovne podlage. Na mestni občini so pričeli s pripravo krajinske in urbanistične zasnove ter strokovne podlage za poselitev.

Krajinska zasnova je namenjena usmerjanju in podrobnejši določitvi prostorskega razvoja in varstva na posameznih območjih v krajini. Namen izdelave krajinske zasnove je ohranjanje in zaščita pestre ter prepoznavne kulturne krajine ob optimalnem razvoju območij za poselitev, drugih dejavnosti in sanaciji razvrednotenih območij. Urbanistična zasnova je namenjena analizi obstoječega stanja v prostoru, prepoznavi omejitev, potreb in kakovosti ter usmerjanju in podrobnejši določitvi urbanistično-arhitekturnega razvoja naselja. Na podlagi pripravljene strokovne podlage za poselitev se bodo v občinskem prostorskem načrtu določila ureditvena območja naselij (UON), ki se bodo ločila od posamičnih in razpršenih stavbnih zemljišč (posamične poselitve), ki v UON ne sodijo.

Z željo po čim večji vključenosti javnosti pri pripravi novega občinskega prostorskega načrta bodo v mesecu februarju pripravili dve delavnici. Ena bo vsebinsko vezana na pripravo urbanistične zasnove, druga pa na pripravo krajinske zasnove ter strokovne podlage za poselitev. Sodelovanje pri načrtovanju prostora je namreč pravica in odgovornost vsakogar. Vključevanje širše javnosti povečuje verodostojnost sprejetih odločitev, poveča kakovost stanja in rabe prostora in krepi pripadnost skupnosti. Pravica do sodelovanja ne pomeni uveljavljanja posameznih rešitev in potreb v prostoru, ampak predstavlja pot do oblikovanja novih skupnih, boljših rešitev v prostoru.

Točen termin delavnic bodo objavili na spletni strani občine in v februarski številki časopisa SGlasnik.

Vir: Tilen Klugler, župan MO Slovenj Gradec

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije