Search
Close this search box.

Ministrstvo spremenilo ukrepe kmetijske politike za leto 2020

Zaradi razglašene epidemije novega koronavirusa se pripravljajo dopolnitve in spremembe nekaterih shem in ukrepov, ki se uveljavljajo prek zbirne vloge za leto 2020. Spremenili se bodo nekateri pogoji upravičenosti, s čimer se bodo ukrepi prilagodili trenutnim okoliščinam. Predvideno je tudi, da se epidemijo COVID-19 opredeli kot izjemno okoliščino za leto 2020, sporočajo iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predvidena je sprememba roka za oddajo zbirne vloge. Nov, spremenjen rok bo predvidoma do 15. junija, ustrezno podaljšan pa bo tudi rok za pozno predložitev zbirne vloge (t.i. zamudni rok), in sicer do 10. julija. Rok za dopolnitev vlog in zahtevkov se podaljša do 30. junija.

Pri ukrepih kmetijske politike so predvidene naslednje spremembe:

“Pri shemah neposrednih plačil se bo pri podpori za zelenjadnice v predpisu omogočilo, da bo datum začetka prisotnosti zelenjadnic enak datumu setve ali sajenja, tudi če je bila setev ali sajenje opravljena v obdobju epidemije in pred dnem vložitve zbirne vloge posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva (KMG).” so pojasnili na ministrstvu ter dodali, da bo nosilec KGM, takrat ko bo spet možen vnos zbirne vloge, uveljavljal podporo za zelenjadnice lahko na obrazcu “Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti” in vpisal datum setve oziroma sajenja za nazaj. Še vedno bo tudi veljalo, da če je setev ali sajenje bilo opravljeno pred 24. 2. 2020, se dnevno obdobje prisotnosti začne šteti z 24. 2. 2020.

“Pri ukrepu dobrobit živali (DŽ) koproloških analiz zaradi omejitev izvajanja veterinarskih storitev zaradi epidemije, ni mogoče opraviti pred začetkom paše in oddajo zahtevka.” Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev, sporočajo iz ministrstva ter dodajajo, da bo skrajni rok za izdelavo koproloških analiz in tretiranje živali po vrnitvi v hlev podaljšan. Vloge brez koproloških analiz se ne bodo upoštevale in v teh primerih se za prijavljene živali ne bodo uporabila znižanja. Govedorejce in rejce drobnice, ki bodo uveljavljali operacijo DŽ – govedo oziroma operacijo DŽ – drobnica, obveščajo, “naj ne čakajo s pašo na čas, ko bo spet možen vnos zbirnih vlog, ampak naj začnejo s pašo, ko bodo vegetacija in vremenske razmere primerne za začetek paše.” Datum začetka paše morajo rejci obvezno vpisati v dnevnik paše. Rok za oddajo zahtevka za DŽ – drobnica bo enak novemu roku za oddajo zbirne vloge, to je 15. junij 2020, še dodajajo na ministrstvu.

Pri ukrepu kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) bodo izjeme določene pri roku za izvedbo predhodnega usposabljanja in roka za izdelavo analiz Nmin pri zahtevah v ukrepu, označenih z POZ_NMIN in HML_NMIN.

Pri ukrepu ekološko kmetovanje (ukrep EK) morajo v letu 2020 vsa KMG, ki so vključena v ukrep EK, pridobiti certifikate najpozneje do 1. decembra 2020.

Podaljšuje se tudi skrajni rok  za oddajo vlog za gojenje konoplje in maka, in sicer tako, da se izteče osmi dan od dneva prenehanja ukrepov povezanih z epidemijo oziroma najpozneje 1. julija 2020.

Iz ministrstva sporočajo, da če nosilec KMG zaradi prebolevanja bolezni novega koronavirusa ali drugih okoliščin povzročenih zaradi epidemije (npr. ni možna nabava repromateriala …) kot tudi drugih okoliščin, ki niso nujno povezane z epidemijo, ne bi mogel izpolniti pogojev pri posamezni shemi ali ukrepu, tudi tistih pogojev, ki se bodo spremenili z dopolnitvijo uredb, ali pa sploh ne bo mogel oddati zbirne vloge v rednem roku, mora javiti višjo silo oz. izjemno okoliščino.

To naredi tako, da posreduje Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predpisan obrazec z oznako “Višja sila”, ki je objavljen na spletnem mestu. To mora storiti v 15 dneh, od dne, ko to lahko stori, pri tem pa mora obrazcu predložiti tudi vsa potrebna dokazila. S pravočasnim javljanjem višje sile ima nosilec KMG možnost izpolnjevati pogoje za ukrepe in preprečiti morebitne sankcije pri KOPOP zaradi neizpolnjevanja večletnih zahtev, dodajajo.

Ministrstvo še usklajuje seznam pogojev upravičenosti, pri katerih bi na podlagi razpoložljivih podatkov se avtomatično štelo, da gre za izjemno okoliščino zaradi epidemije, o kateri izjemoma ne bo treba obveščati Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

To pomeni, da bi se štelo kot, da je upravičenec zadevne obveznosti oz. pogoje izpolnil in ne bi bilo zmanjšanja plačil. Na takšen način bi uredili recimo identifikacijo in registracijo živali ter sporočanja staleža v evidenco rejnih živali v obdobju od 12. marca 2020 do predvidoma preklica epidemije, kadar je to del pogojev za sheme in ukrepe ter za navzkrižno skladnbost. “Ocenjujemo namreč, da je glede na razpoložljive podatke to nujno kljub določbam Odredbe o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali, ki začasno za čas trajanja ukrepov za preprečevanja širjenja virusa COVID-19 ureja roke in postopke glede identifikacije in registracije živali ter sporočanja staleža v evidenco rejnih živali.” so zapisali na ministrstvu.

VIR: gov.si, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.