Kazen za (pre)polno košaro gob od 200 do 400 evrov

Sezona gobarjenja je na vrhuncu. Družbena omrežja so preplavljena s fotografijami polnih košar gob, kar priča o tem, da je letina spet dobra. Med zapisi pa se najdejo tudi objave nejevoljnih lastnikov gozdov, ki menijo, da si nekateri gobarji, z uničevanjem gozdov, parkiranjem na nedovoljenih mestih in zapiranjem poti z avtomobili, dovolijo preveč.

Kot določa pravilnik o varstvu gozdov, lahko posameznik za lastne potrebe na dan nabere največ 2 kg plodov (gob, borovnic, kostanja, brusnic …). Dovoljeno pa je nabrati gobo, ki je težja od dveh kilogramov. Zelnatih rastlin pa največ 1 kg na dan. Rastlin, ki so zaščitene, ne smemo nabirati.

Po Zakonu o gozdovih je raba gozda skupni izraz za izkoriščanje funkcij gozdov in je dovoljena tudi nelastnikom gozdov (nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki rastejo v gozdovih, nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov …). Lastnik gozda mora v svojem gozdu dopustiti čebelarjenje, lov in rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prostoživečih živali v skladu s predpisi.

V gozdovih, v katerih bi bila z nabiranjem ogrožena katerakoli rastlinska ali živalska vrsta, se lahko nabiranje omeji ali prepove. Omejitev vrste, količine, načina, kraja in časa nabiranja ali prepoved nabiranja predpiše minister. Na predlog lastnika se lahko v gozdovih, kjer drevje goji tudi zaradi plodov, drugim obiskovalcem nabiranje takih plodov prepove. Prepoved na predlog lastnika gozda odredi lokalna skupnost.

Glede nabiranja plodov in neprimerne vožnje v naravnem okolju smo se obrnili tudi na Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Kot je povedal, Andrej Drašler, direktor inšpekcije za gozdarstvo, je prva prioriteta dela gozdarske inšpekcije nadzor nad izvajanjem sanitarne sečnje, nadzor nabiranja gob ter nabiranja plodov, zelnatih rastlin in mahov gozdarska inšpekcija vrši le občasno, na podlagi prijav in ob intenzivni rasti gob.

Poleg gozdarske inšpekcije nadzor nad določbami Uredbe o varstvu samoniklih gliv vrši še inšpekcija za varstvo okolja in nadzorne službe za varstvo parkov. Gozdarska inšpekcija hkrati z nadzorom nabiranja gozdnih sadežev in plodov vrši še nadzor vožnje v naravnem okolju.

Drašler dodaja, da je število prekrškarjev odvisno od gobarske sezone, saj se gobarji ob intenzivni rasti gob težko držijo količinske omejitve, kljub temu da jo poznajo, kršitve ostalih določb Uredbe o varstvu samoniklih gliv in Uredbe o zavarovanih prostoživečih glivah, pa so redke in jih je vsako leto manj. Tako je gozdarska inšpekcija zaradi kršitev določb Uredbe o varstvu samoniklih gliv v letu 2017 izrekla 3 opomine in 4 globe.

Zaradi prekoračitve dovoljene količine pri rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin, mahov v lanskem letu gozdarska inšpekcija ni izrekla prekrškovnih ukrepov. Zaradi kršitev določb Zakona o ohranjanju narave glede voženj v naravnem okolju je bilo leta 2017 izrečeno 1 opozorilo po ZP-1 in 11 krat izrečena globa. Po Zakonu o gozdovih so bili zaradi uporabe gozdnih cest v nasprotju z določenim režimom uporabe izdana 4 opozorila po ZP, 14 krat izrečen opomin, 54 krat izrečena globa ter zaradi vožnje izven gozdnih cest, razen za namene gospodarjenja z gozdovi in reševanja, še 20 krat izrečena globa.

Tudi v letu 2018 so bile izrečene sankcije zaradi kršitev predpisov, ki urejajo nabiranje gob in vožnje v naravnem okolju. Zakon o gozdovih določa, da se z globo od 200 evrov do 400 evrov za prekršek kaznuje posameznik, ki pri rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin, mahov in gob preseže dovoljene količine.

Uredba o varstvu samoniklih gliv določa, da posameznik lahko nabere v enem dnevu največ dva kilograma gob, prepovedana je uporaba pripomočkov za nabiranje gob, ki lahko poškodujejo rastišče ali podgobje, gobe je treba grobo očistiti že na rastišču, gobe je dovoljeno prenašati le v trdni in zračni embalaži. Za kršitve določb Uredbe o varstvu samoniklih gliv je zagrožena globa 208,65 evrov.