Kakšna je pitna voda na Ravnah, Prevaljah in v Mežici?

Objavljeno je poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2019 na območju Mežice, Prevalj in Raven na Koroškem.

Upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo na območju občine Ravne na Koroškem je JKP Ravne na Koroškem, na Prevaljah JKP Log, na območju Občine Mežica pa Komunala Mežica. Tehnično in strokovno pomoč pri zagotavljanju kakovosti pitne vode pa nudi JKP Ravne na Koroškem, ki skladno s Pravilnikom o pitni vodi izvaja nadzor nad izpolnjevanjem zahtev, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi.

Redno preskušanje vzorcev pitne vode se je v letu 2019 izvajalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Prevalje:

Na območju občine Prevalje se za 4784 uporabnikov voda dobavlja iz 4 javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS Šumc, VS Leše, VS Šentanel in VS Stražišče.

Pitna voda na območju občine Prevalje je bila v letu 2019 dobre kakovosti. Skladnih je bilo 97,4 % odvzetih vzorcev. V nobenem vzorcu ni bila ugotovljena prisotnost fekalnih bakterij.

Večina vzorcev, odvzetih v letu 2019, na vodooskrbnih sistemih v občini Prevalje, je bilo skladnih z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. List RS, št. 19/04, 35/04,16/06, 92/06, 25/09, 74/2015 in 51/2017), izjemo predstavlja vzorec, odvzet na VS Stražišče, kjer je bila ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij in preseženo število mikroorganizmov pri 37°C.

Skupno je bilo na Prevaljah v letu 2019 odvzetih 39 vzorcev na mikrobiološka preskušanja, 4 na osnovna fizikalno-kemijska preskušanja, v 3 vzorcih se je dodatno določala vsebnost trihalometanov-stranskih produktov dezinfekcije ter v enem vsebnost nitrata.

Celotno poročilo, vključno s tabelami, v katerih so prikazani rezultati preskušanj vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti v okviru notranjega nadzora najdete TUKAJ.

Mežica

Na območju Občine Mežica se za 2953 uporabnikov voda dobavlja iz treh sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS Šumc, VS Spodnji Breg in VS Zgornji Breg.

Skupno je bilo v letu 2019 odvzetih 25 vzorcev na mikrobiološka preskušanja, 3 na osnovna fizikalno-kemijska preskušanja, v 3 vzorcih se je dodatno določala vsebnost kovin in vsebnost nitrata ter v 1 vzorcu vrednost trihalometanov-stranskih produktov dezinfekcije.

Vsi vzorci odvzeti na fizikalno-kemijska preskušanja v letu 2019 so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 16/06, 92/06, 25/09, 74/2015 in 51/2017).

Glede na rezultate preskusov vzorcev vode, je bila pitna voda na Območju občine Mežica, glede na izvedene preiskave, v letu 2019 dobre kakovosti. Do neskladja z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št.19/04, 35/04, 16/06, 92/06, 25/09, 74/2015 in 51/2017) je prišlo pri 2 vzorcih zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Koliformne bakterije so indikatorski parameter in so uvrščene v Prilogo I, del C. Mejna vrednost za koliformne bakterije je: 0/100 ml.

Celotno poročilo, vključno s tabelami, v katerih so prikazani rezultati preskušanj vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti v okviru notranjega nadzora najdete TUKAJ.

Ravne na Koroškem

Na območju občine Ravne na Koroškem se za 8701 uporabnikov voda dobavlja iz 3 sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Kotlje-Ravne in VS Strojna.

Skupno je bilo na Ravnah v letu 2019 odvzetih 47 vzorcev na mikrobiološka preskušanja, v 2 vzorcih so se določale vrednosti osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov, v 1 vzorcu se je določala vsebnost kovin, v 1 vsebnost nitrata ter v 2 vzorcih vrednost trihalometanov – stranskih produktov dezinfekcije.

Glede na rezultate preskusov vzorcev vode, je bila pitna voda na območju Občine Ravne na Koroškem v letu 2019 dobre kakovosti, saj so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

Celotno poročilo, vključno s tabelami, v katerih so prikazani rezultati preskušanj vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti v okviru notranjega nadzora najdete TUKAJ.

Vir: Spletna stran – Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina Ravne na Koroškem