Search
Close this search box.

Finančna uprava prodaja najdene stvari

Finančna uprava RS vabi k oddaji pisnih ponudb za najdene stvari. Na voljo je veliko izdelkov, od koles, nakita, oblačil ... Blago pa se prodaja le kot komplet v celoti.

Odpiranje ponudb bo dne 28. 2. 2022 ob 8.00 na Finančnem uradu Maribor. Pri izbiri bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene v razpisu.

Blago se prodaja kot komplet v celoti, po načelu videno – kupljeno, je brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna. Dodatne informacije in ogled blaga, po predhodnem dogovoru na tel. št. 02/ 776 62 95 ali 030 607 022, je možen v času uradnih ur Finančnega urada Maribor, na naslovu Tržaška cesta 49, 2000 Maribor, do vključno dne 23. 2. 2022.

Pisne ponudbe je treba poslati v zaprti kuverti, priporočeno po pošti na naslov: Finančni urad Maribor, Tržaška cesta 49, 2000 Maribor ali oddati osebno v poštni nabiralnik, ki se nahaja pred vhodom v Finančni urad Maribor, na naslovu Tržaška cesta 49, 2000 Maribor, s pripisom na naslovni strani pisemske ovojnice: NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP »zadeva št.: 4939-46/2022«. Ob oddaji ponudbe mora ponudnik vplačati varščino v višini 10 % ocenjene vrednosti.

Premičnine bodo prodane najboljšemu ponudniku. V primeru dveh ali več istih ponudb za odkup
blaga bo izvršeno žrebanje.
Davčni organ bo o izidu zbiranja ponudb ponudnike obvestil v petih
dneh od dneva izbire. Ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo uspeli, bo varščina oziroma predloženi
instrumenti zavarovanja vrnjen(a) najpozneje v petih dneh po prejemu obvestila o izidu zbiranja
ponudb.

Ponudnik, ki bo s ponudbo uspel, mora plačati kupnino pod pogoji, ki bodo določeni v prodajni
pogodbi, sklenjeni na podlagi izbire najboljšega ponudnika. Vplačana varščina se všteje v
kupnino.

Od dosežene prodajne cene se NE plača davek na dodano vrednost – DDV.

Seznam vseh izdelkov najdete TUKAJ, več informacij o načinu oddaje ponudb pa TUKAJ.

Dogodki