Search
Close this search box.

98 milijonov evrov za izboljšanje urbanega okolja. Med prejemniki sredstev tudi MO Slovenj Gradec

V letu 2018 je odločitve o podpori prejelo 18 projektov mestnih občin, ki so jih prijavile na prvi poziv za sofinanciranje ukrepov za bolj racionalno rabo prostora v urbanih območjih iz kohezijske politike 2014-2020. Med drugim tudi Mestna občina Slovenj Gradec s projektom Blok neprofitnih stanovanj Polje, katerega vrednost znaša 4,28 milijona evrov, evropski sklad bo prispeval 2,14 milijona evrov ter s projektom Sanacija degradiranega območja Mercator – gradnja zimskega bazena in urbanega parka v vrednosti 6,81 milijona evrov, za katerega bo evropski sklad prispeval 5,15 milijona evrov.

Skupna vrednost osemnajstih projektov z odločitvijo o podpori znaša 98,17 milijonov evrov. Podpora EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoja (ESRR) predstavlja 51,37 milijonov, država bo prispevala 12,84 milijonov evrov. Sredstva so pridobljena v okviru prednostne naložbe 6.3 ‘Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa’, specifičnega cilja ‘Učinkovita raba prostora v urbanih območjih’.

Ukrepi se izvajajo preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Do sredstev so upravičene mestne občine, ki same predlagajo konkretne projekte urbane prenove za sofinanciranje. Podlaga za izbor projektov je trajnostna urbana strategija občine (TUS), v kateri so mestne občine opredelile svoje razvojne vizijo in cilje ter celovite ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi. Sofinancirajo se projekti izvedeni na območjih, ki so bila na podlagi študije “Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij”, leta 2016 prepoznana kot nerevitalizirana urbana območja glede na funkcionalne, fizične, okoljske ali socialne kriterije.

Mesta v Sloveniji so razvojna središča, hkrati pa se soočajo tudi z izzivi prometa, onesnaženostjo zraka, slabo izrabo notranjih površin pri zagotavljanju prostora za razvoj ter posledično s suburbanizacijo, selitvijo funkcij iz mestnih središč na obrobje in z izgubljanjem kakovostnih, pretežno kmetijskih površin v bližini mest. Vse to slabi razvojno moč mest in kakovost bivanja v njih. Zato se je Slovenija odločila, da sredstva kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki jih morajo države nameniti izključno mestom, nameni za projekte urbane prenove, ki bodo razvrednotene površine znotraj mest ponovno aktivirali.

Pri tem so bili uspešni tudi Slovenjgradčani. Tako bo z izgradnjo nove nizkoenergijske stanovanjske stavbe v Slovenj Gradcu za prebivalce na voljo 54 novih neprofitnih stanovanj. Prenova bo tudi z ureditvijo okolice pripomogla k večji kakovosti bivanja v mestu. Z reaktivacijo neizkoriščenih površin ob trgovskem centru in izgradnjo pokritega bazena bodo prebivalci mesta pridobili urbani park na 9.600 m2 površin. Novo urejene javne zelene površine in športni objekt bodo prebivalcem nudili prostor za rekreacijo, šport, sprostitev in druženje različnih generacij. Hkrati se z operacijo sledi viziji Mestne občine Slovenj Gradec po zagotovitvi zadostnega in primernega bivalnega okolja – neprofitnih stanovanj ranljivim skupinam oz. družinam, ki izpolnjujejo pogoje za najem neprofitnih stanovanj in tako doseganje učinkov večje blaginje ljudi.

Mestna občina Slovenj Gradec namerava v stanovanjski soseski S8 izgraditi Blok neprofitnih stanovanj Polje. Gre za stanovanjski blok v šestih etažah (garaža +pritličje+4 nadstropja) s 54-imi neprofitnimi stanovanji različnih vrst in velikosti, ki pri razporeditvi, izgradnji in tudi uporabi materialov sledi trenutnim trendom na tem področju. V tem stanovanjskem bloku bodo enosobna stanovanja v velikosti približno 37 m², dvosobna stanovanja v velikosti približno 50 in 48 m², dvoinpolsobna stanovanja v velikosti približno 64 m², trosobna stanovanja v velikosti 66 in 70 m², ter štiri in štiri in pol sobna stanovanja v velikosti približno 80 in 90 m².

Stanovanjski blok bo pravokotne oblike, vzporeden z dovozno cesto tlorisa 56,67 x 19,03 m. Neto tlorisna površina bloka bo okoli 5000,00 m² stanovanj pa 3.200,00 m². Fasada je zasnovana kot tankoslojna fasada – v svetlih odtenkih v določenih delih z leseno finalno oblogo iz vertikalnih letev. Streha je zasnovana kot zelena streha, pohodna samo za vzdrževanje. Okna bodo v leseni in aluminijasti izvedbi. V garaži bo poleg shramb zagotovljenih 22 parkirnih mest, poleg teh pa se bo zagotovilo še dodatnih 25 »zunanjih« parkirnih mest, skupaj torej 57 parkirnih mest.

Na zunanjih površinah so predvidene zelene površine z urejeno trato ter otroškim igriščem in zasaditvijo z drevesi ter grmovnicami. Uporabile se bodo avtohtone travne, zeliščne, grmovne in drevesne vrste. Površine, namenjene pešcem bodo omogočale samostojno gibanje funkcionalno oviranim osebam in bodo brez grajenih in komunikacijskih ovir. Omogočen bo dostop invalidnim osebam. Prometna ureditev se z izgraditvijo bloka bistveno ne bo spremenila. Dostop do objekta bo zagotovljen z dovozno cesto preko obstoječega cestnega priključka iz Celjske ceste.

Celoten seznam podprtih projektov.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, MO Slovenj Gradec

Dogodki