Search
Close this search box.

Ali uporaba mobilnega telefona res povzroča raka?

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (organ v sestavi Ministrstva za zdravje − URSVS) se pridružuje izjavi Onkološkega inštituta Ljubljana o povezavi med uporabo mobilnih telefonov in nastankom raka, da novih primerov možganskih tumorjev − gliomov v naši populaciji ni mogoče pripisati sevanju mobilnih telefonov.

Sodelavci Registra raka RS na OI so pripravili izjavo s pojasnili glede rakotvornosti visokofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja, ki temelji na razporeditvi Mednarodne agencije za raziskovanje raka (IARC). Iz pojasnila je razvidno, da je gre slaba polovica rasti števila gliomov v Sloveniji na račun staranja prebivalstva (svetlejša krivulja starostno standardiziranih incidenčnih stopenj), saj je rak pogostejši pri starejših, populacija pa se stara. Vzroki za drugi del rasti števila zbolelih za možganskimi gliomi niso raziskani. Ker pa se je število zbolelih z gliomom v Sloveniji v dobi pred mobilnimi telefoni povečevalo celo nekoliko hitreje kot raste v zadnjih petnajstih letih, pa lahko precej zanesljivo sklepamo, da novih primerov možganskih gliomov v naši populaciji ni mogoče pripisati sevanju mobilnih telefonov.

Letno v Sloveniji za rakom na novo zboli več kot 15.000 oseb. Približno dve tretjini bolnikov ima enega od petih pogostih rakov: kožnega raka, raka prostate, pljučnega raka, raka debelega črevesa in danke ali raka dojk. Možganski tumorji spadajo med redkejše rake. Najpogostejši med njimi so gliomi, ki jih v Sloveniji diagnosticiramo pri približno 140 osebah letno.

Kaj povzroča raka?

V zadnjih letih in desetletjih se število novih primerov zbolelih in umrlih za rakom tako v Sloveniji kot v ostalih državah razvitega sveta neprestano veča. Večina porasta je posledica staranja prebivalstva, del pa gre pripisati izpostavljenosti različnim nevarnostnim dejavnikom.

Pojava katerekoli rakave bolezni ni mogoče povezati z enim samim, izoliranim dejavnikom, saj je bolezen vedno končni rezultat delovanja vseh škodljivih pa tudi zaščitnih dejavnikov, ki jim je posameznik izpostavljen tekom življenja. Zaščitni in nevarnostni dejavniki so različni, na nekatere v večji ali manjši meri vplivamo sami s svojimi zdravimi ali nezdravimi življenjskimi navadami, z izpostavljenostjo kemikalijam, fizikalnim in biološkim dejavnikom v delovnem ali bivalnem okolju. Na druge pa posameznik nima vpliva, kot so na primer genetske lastnosti, spol, starost.

Sevanja nižjih energij, s frekvencami manjšimi od 300 GHz, razvrščamo v skupino neionizirajočih elektromagnetnih sevanj. Viri takšnih sevanj so npr. mobiteli, brezžični usmerjevalniki, bazne postaje… Neionizirajoče sevanje ima premajhno energijo, da bi poškodovalo kemijske vezi v celici, biološki učinki se lahko pojavijo le zaradi absorpcije energije sevanja in s tem segrevanjem celice. Energija sevanja pada s kvadratom razdalje med virom in obsevanim tkivom, tako da je morebitno tveganje za nastanek škodljivih učinkov prisotno le v neposredni bližini virov sevanj.

Na ministrstvu za zdravje pri oceni tveganj za zdravje zaradi vpeljave 5G omrežja sledijo priporočilom mednarodnih strokovnih organizacij, kot so Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) ter EU.

Vse do sedaj izvedene in ovrednotene raziskave kažejo, da izpostavljenost pod vrednostmi, ki so določene z navedenimi priporočili, ne povzroča negativnih vplivov na zdravje ljudi. Prav zato je Znanstveni odbor za nova zdravstvena tveganja (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks – SCENIHR) pri Evropski komisiji leta 2015 sprejel mnenje o potencialnih vplivih za zdravje zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem. Odbor je mnenja, da ni očitnih škodljivih učinkov za zdravje ljudi pri izpostavljenostih, ki so pod mejnimi vrednostim, ki jih določa zakonodaja Evropske Unije (EU).

Zaradi razširjenosti uporabe mobilne telefonije in izvajanja novih raziskav bo Ministrstvo za zdravje tudi v bodoče aktivno spremljalo najnovejše  strokovne ugotovitve in odločitve v državah, kjer je tehnologija 5G že vpeljana.

Vir: gov.si/Ministrstvo za zdravje in onko-i.si