Search
Close this search box.

Potekala je 5. redna seja Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem

Vodila sta jo župan dr. Tomaž Rožen in podžupan Andrej Erjavec.

Potekala je danes, 19. aprila 2023, v veliki sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, s pričetkom ob 15. uri.

Po ugotovitvi sklepčnosti in pregledu zapisnika 4. redne seje so članice in člani Občinskega sveta prešli na obravnavo dnevnega reda z 19 točkami, se seznanili z izvrševanjem sklepov pretekle seje, o delu od 22. 3. 2023, z odgovori na vprašanja in pobude 4. redne seje OS ter poročili o porabi sredstev svetniških skupin, aktivnostih gradnje 3. razvojne osi in pojasnili v zvezi z modernizacijo in reorganizacijo upravnih enot.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je potrdil Dokument o identifikaciji  investicijskega projekta »Mrežni podjetniški inkubator Koroška – MPIK 4« in Načrt razvojnih programov za ta projekt.

Osnovni namen inkubatorjev je zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Z vzpostavitvijo MPIK 4 na Ravnah se bodo vzpostavile dodatne infrastrukturne kapacitete za inkubiranje mladih in inovativnih podjetij, za razliko od že obstoječih ravenskih inkubatorjev, bo slednji namenjen storitveni dejavnosti. Predmet projekta Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška je prenova severnega trakta poslovne stavbe na naslovu Prežihova ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem (bivši SDK), s programom celovite prenove (tj. menjavo strehe, fasade, vseh talnih površin, na novo se uredijo strojne in elektro inštalacije, stavba bo sanirana na trajnosten način s tendenco samooskrbe, pred stavbo je predvidena polnilnica avtomobilov, …).

Svetnice in svetniki so sprejeli investicijski program Za projekt Ceste v naselju Tolsti vrh-Rutnikova kapelica-Kavtičnik, ki je bila poškodovana v nekajurnem močnem nalivu, 2. junija 2022. Intenziteta kratkotrajnih padavin pa vsakokrat povzroči erozijo terena nad stanovanjsko hišo Tolsti vrh p.R.-del 22. Po neurju 2. 6. 2022 se je v okviru intervencijskih del struga očistila, kljub temu pa so potrebni dodatni posegi na območju, da se bo zagotovila poplavna varnost in uredila prometna infrastruktura. Temeljni razlogi za investicijsko namero so ureditev struge v območju predvidenega posega, ureditev mostičkov preko struge (4), sanacija vozišča za zagotovitev prevoznosti in poplavne varnosti. Izdelana je PZI dokumentacija sanacije, pričakuje se uvrstitev sanacije v Program odprave posledic po neurjih za leto 2023 in s tem sofinanciranje del s strani države.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je sprejel Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem. Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, območja odmere nadomestila ostajajo nespremenjena glede na trenutno veljavni odlok. Merila za določitev višine nadomestila upoštevajo (1) komunalno opremljenost, (2) lego in namembnost ter (3) izjemne ugodnosti. Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe so zazidana stavbna zemljišča razvrščena v skupine – skupina a so poslovni objekti, b objekti družbenih dejavnosti in c stanovanjski objekti. Višina nadomestila se določi tako, da se skupno število točk za posamezno stavbno zemljišče pomnoži s površino stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke. Vrednost točke je določena v 15. členu odloka in znaša 0,00386 EUR na kvadratni meter. Vrednost točke se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin.

Občinski svet se je seznanil s stanjem postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in poti v občini Ravne na Koroškem ter izborom najprimernejše variante.

Stanje lokalnih cest in poti v občini ni zadovoljivo. Potrebne so obsežne rekonstukcije cestne infrastrukture. OS je v preteklosti sprejel dva Programa obnove občinskih cest in sicer Program 2017 – 2018 in Program 2019 – 2022. Viri financiranja so bili zgolj lastna sredstva v proračunu. Ker obnove s takim načinom financiranja potekajo zelo počasi, smo preverili možnost izvajanja javne gospodarske službe rednega vzdrževanja občinskih cest s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva oziroma podelitvijo koncesije za izvajanje javne gospodarske službe za dobo 15 let.

Občina želi koncesijo podeliti za vzdrževanje celotnega območja občine Ravne na Koroškem, hkrati z rednim letnim vzdrževanjem pa bo koncendent določene odseke tudi popolnoma obnovil, investicija v obnove pa ne bo povečala zadolžitve občine. Občina ima na tak način možnost svoj potencial za zadolževanje uporabiti na drugih področjih. Nabor odsekov in obseg koncesijskih obnov bo določen v investicijski dokumentaciji v naslednjih korakih priprave za podelitev koncesije. Največja prednost sklenitve javno-zasebnega partnerstva kot načina izvajanja gospodarske javne službe je v hitri posodobitvi cestnega omrežja; koncendent pa bo plačeval koncesijsko dajatev, ki bo predstavljala odhodek na letni ravni iz proračuna Občine Ravne na Koroškem za celotno dobo trajanja koncesijske pogodbe. Slabost podelitve koncesije za izvajanje javne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest in poti je, da bo dosedanji vzdrževalec cest, podjetje JKP Ravne d. o. o. izgubilo del prihodka. H gradivu je priloženo mnenje direktorja JKP Ravne, ki ocenjuje, da poslovanje podjetja zaradi te spremembe ne bo ogroženo, vsekakor pa bo potrebna manjša mera prestrukturiranja in adaptacije podjetja.

Svetnice in svetniki občine Ravne na Koroškem so obravnavali poročila o poslovanju javnih zavodov na ravni občine v letu 2022.

Posredni proračunski uporabniki so dolžni posredovati zaključne račune za preteklo leto in predložiti poslovno poročilo, iz katerega je razvidna povezava med porabo in odgovornostjo za porabo sredstev. Izkazi uspeha javnih zavodov za leto 2022 kažejo, da je poslovanje zavodov pozitivno  s presežkom prihodkov nad odhodki pri trinajstih javnih zavodih. Največji presežek so ustvarile Koroške lekarne s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 652.488 €, Zdravstveni dom Ravne s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 478.777 € in Zdravstveno reševalni center Koroške v višini 84.905 €, vsi po plačilu davka od dobička pravnih oseb. Presežek odhodkov nad prihodki je realiziran pri Koroški osrednji knjižnici v višini 7.712 €.

Občinski svet je v 12. točki dnevnega reda podal soglasja k višini dela plače za delovno uspešnost ravnateljem oziroma direktorjem javnih zavodov.

Določeni odstotki ter na podlagi odstotkov izračunane delovne uspešnosti s strani svetov JZ, skladno s področnimi pravilniki, presegajo 5 % letnih sredstev za osnovne plače direktorjev, od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Javni zavodi so sprejeli sklepe, da se dodatki za delovno uspešnost določijo v višini 5 % njihovih letnih osnovnih plač.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je v točki 13 seznanil z letnima poročiloma JKP Log d. o. o. in JKP Ravne d. o. o. za leto 2022 ter s Poročilom o delu Medobčinskega inšpekcijskega nadzora za leto 2022, v 14. točni dnevnega reda. Vodja medobčinskega inšpekcijskega nadzora Jelka Klemenc je izpostavila dve največji težavi, ki na Ravnah še posebej negativno izstopata iz poročila o dejavnosti nadzora, in sicer promet (vegetacija ob cesti, posegi občanov v prometne površine,…) in smeti. Naj na tem mestu dodamo poziv vsem občankam in občanom k odgovornemu in vestnemu ravnanju!

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem so obravnavali poročila o aktivnostih na projektih s certifikati v občini, za preteklo leto. Občina Ravne na Koroškem je imetnica certifikatov Starosti prijazna občine, Občina po meri invalidov in Mladim prijazna občina.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je podal soglasje k vključitvi Osnovne šole Prežihovega Voranca, Osnovne šole Koroški Jeklarji, Osnovne šole Juričevega Drejčka in Vrtca Ravne na Koroškem v projekt Karavanke Unesco Globalni Geopark izobraževalni centri. Geopark Karavanke poskuša v okviru svojih zastavljenih ciljev okrepiti že uveljavljene šolske in otroške programe z namenom, da bi se otroci iz območja Geoparka Karavanke bolj zavedali domačih posebnosti in da bi iz tega pridobljene priložnosti tudi uporabljali. Bistveno je, da otroci že v vrtcu na igriv način spoznajo teme geoparka. Geopark izobraževalni centri omogočajo neprekinjenost Geopark vsebin, od vrtcev do šol na eni lokaciji. Občina Ravne na Koroškem je k sodelovanju povabila vse osnovne šole in vrtec. Prejela je sklepe svetov zavodov, ki podpirajo vključitev obeh šol in vrtca v projekt Karavanke Unesco Globalni Geopark.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil s pobudo Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki želi spodbuditi medresorski pristop sistemske ureditve starih mestnih jeder, da bodo omogočala kakovostno okolje za bivanje in privlačno okolje. OS je soglašal s pobudo imenovanja medresorske delovne skupine in ustanovitev Razvojnega nepremičninskega sklada za razvoj in kakovostno upravljanje zgodovinskih mestnih središč na nacionalni ravni ter izrekel podporo ustanovitvi razvojnih nepremičninskih skladov za zgodovinska mestna središča.

V točki 18 je Občinski svet obravnaval 3 premoženjsko pravne zadeve za ukinitev javnega dobra, ki ne opravičuje več namena. Gre za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem v naravi.

V zadnji točki dnevnega reda so sledile še pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, s katerimi vas bomo seznanili s podanimi pisnimi odgovori (priloga gradiva 6. redne seje OS). (Boris Štriker je podal pobudo za najem Ivarčkega jezera, s strani ZKŠTM Ravne, ter spomnil na neizvedbo optike v Kotljah; Franc Breznik je izpostavil obnovo lesene brvi na pešpoti na Brdinjah; Tomaž Sedar je izpostavil ureditev pešpoti Kotlje-Duler in pri odcepu za kmetijo Nacesnik predlagal možnost prehoda skozi varovalno ograjo; Nevenka Šimenc je spraševala o čiščenju po odstranjevanju bolnih dreves na poti na grad ob drevoredu.)

Vir: ravne.si

Vodila sta jo župan dr. Tomaž Rožen in podžupan Andrej Erjavec.