Pomoč v stiski občanom Raven na Koroškem

FOTO: Ravne.si

Občina Ravne na Koroškem v svojem proračunu vsako leto namenja poseben prostor naboru socialnih transferjev, iz katerih se zagotavljajo različne oblike pomoči posameznim občanom in družinam, ki zaidejo v finančne težave.

Pomoči, ki jih mi nudijo, lahko uveljavljajo vsi občani, ki na podlagi področne zakonodaje izpolnjujejo predpisane dohodkovne cenzuse. Ena od teh oblik pomoči je tudi denarna pomoč, kjer so sredstva iz tega naslova namenjena predvsem za:

  • doplačilo nakupa šolskih potrebščin ali za kritje drugih izobraževalnih stroškov otrok iz socialno ogroženih družin;
  • nakup ozimnice in kurjave ter nujno potrebnih artiklov socialno ogroženim posameznikom in družinam;
  • doplačilo najemnine za stanovanja socialno ogroženim posameznikom in družinam;
  • doplačilo nakupa osebnih pripomočkov ali naprav za invalidno osebo iz socialno ogroženih družin; in
  • za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti posameznikov in družin.

V izjemnih primerih pa se lahko denarna pomoč kljub preseganju zakonsko določenega dohodkovnega cenzusa dodeli v naslednjih primerih:

– v primeru, ko je oseba utrpela veliko škodo zaradi naravnih nesreč ali požara;

– za nakup naprav oziroma pripomočkov za invalidno osebo in druge stroške za zagotavljanje enakih možnosti življenja invalidnih oseb;

– za kritje stroškov zdravil in prehrambenih dopolnil, ki niso financirani iz naslova zdravstvenega zavarovanja, za zdravstveno stanje osebe pa so življenjskega pomena (kot primer bolniki s potrjeno zdravstveno diagnozo – npr. celiakija);

– za pomoč starejšim – upokojencem pri premagovanju materialne ogroženosti zaradi nizkih pokojnin, v kolikor dohodek družinskega člana – upokojenca ne presega dvakratnega zneska minimalnega dohodka določenega z ZSVarPre.

Denarno pomoč lahko uveljavljate občani na občinski upravi – na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti skozi vso koledarsko leto oz. do porabe sredstev, vloge pa so na voljo na spletni strani občine www.ravne.si in v sprejemni pisarni občine.

DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCE

Občina dodeljuje denarno pomoč novorojencem, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v Občini Ravne na Koroškem in se lahko uveljavlja do 6 mesecev po rojstvu otroka. Višina denarne pomoči znaša 100 EUR. Vloge so na voljo na spletni strani občine www.ravne.si in v sprejemni pisarni občine.

DRUGI SOCIALNI TRANSFERJI OBČINE

Občina subvencionira tudi neprofitne in tržne najemnine za stanovanja, pokriva strošek obveznega zdravstvenega zavarovanja osebam, ki so ostali brez zaposlitve in ne morejo biti zavarovanci iz kakšnega drugega naslova, prav tako pokriva tudi del cene programov v vrtcu, kar staršem povzroča kar precejšen strošek v njihovem proračunu. Vse omenjene pravice lahko občani uveljavljate na Centru za socialno delo Ravne na Koroškem, kjer dobite tudi vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Denarno pomoč in denarno pomoč za novorojence lahko na občini uveljavljate vsak delovni dan od 7 ure zjutraj do zaključka delovnega časa, to je v ponedeljkih, torkih in četrtkih do 15 ure, v sredo do 17 ure in v petkih do 13 ure. Subvencionirano najemnino, znižano plačilo vrtca in obvezno zdravstveno zavarovanje pa na Centru za socialno delo v času njihovih uradnih ur.

Vabimo torej vse občane, ki ste se znašli v socialni stiski, da se obrnete na nas in uveljavljate oblike pomoči, ki vam jih občina nudi. S skupnimi močmi bomo lažje preživeli obdobje te finančne krize, ki nas je vse skupaj močno prizadela.

CENZUSI
Denarna pomoč: cenzus 1 odrasla oseba 390€ (osnovni znesek) – za izjemne primere ob izgubi službe v času svetovne finančne krize 1 odrasla oseba 468 € (osnovni znesek), samska ali prva odrasla delovno aktivna oseba 1,56 osnovnega zneska, samska oseba med dopolnjenim 18.  in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljena kot iskalka zaposlitve in ima prijavljeno stalno prebivališče na naslovu svojih staršev in dejansko prebiva z njimi 0,7 osnovnega zneska, samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali starejša od 63 let ženska oziroma 65 let moški 0,7 osnovnega zneska, druga odrasla aktivna oseba 0,5 osnovnega zneska, druga odrasla delovno aktivna oseba 0,64 osnovnega zneska, otrok (ki ima status dijaka, študenta) 0,89 osnovnega zneska in otrok (ki nima statusa dijaka, študenta) 0,7 osnovnega zneska;

OSTALE INFORMACIJE:

 

VIR: Ravne.si

 

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila